Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Eines Informàtiques

Codi de l'assignatura: 572544

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Sergio Madurga Diez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG4 - Ser capaç de concebre i dissenyar un procés d’investigació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Ser autònom, dinàmic i organitzat, amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.

CT2 - Tenir capacitat d’autoavaluació i capacitat autocrítica constructiva.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 - Ser capaç d’escriure scripts per a realitzar tasques complexes que involucrin diferents programes i ordres del sistema operatiu.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir els coneixements bàsics del sistema operatiu LINUX per la seva utilització efectiva a la computació científica. Adquirir les nocions de programació estructurada del llenguatge FORTRAN90 i Python per desenvolupar programes de càlcul científic. Adquirir un domini suficient de paquets avançats de tractament i representació de dades, paquets matemàtics per resoldre problemes científics i aplicar eines de representació d’estructures i formes 3D.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistema operatiu LINUX

1.1. Comandes bàsiques de Linux

1.2. Editor VI

1.3. Scripts i Bash Shell

2. Introducció a la programació en llenguatges d’alt nivell

2.1. Aspectes de precisió i errors en computació

2.2. Estructures algorísmiques bàsiques

2.3. Llenguatge FORTRAN90

2.4. Python

3. Ús de paquets informàtics

3.1. Octave

3.2. gnuplot

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’utilitzaran les següents metodologies docents:

  • Realització de treballs escrits.
  • Activitats d’aplicació per contextualitzar l’aprenentatge teòric mitjançant l’aplicació a un problema determinat.
  • Resolució de problemes on el professorat planteja una qüestió més o menys complexa que l’alumnat ha de resoldre individualment o en grup.
  • Activitats pràctiques on l’alumne aplica a l’aula els coneixements teòrics en un context determinat.
  • Classes magistrals on s’esposa els continguts de l’assignatura de forma oral per part del professor sense participació activa de l’alumnat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en els conceptes següents:

  • Prova parcial de síntesi (30%).
  • Tasques proposades pel professor per fer autònomament (70%).


Els alumnes que hagin tret una nota mínima de 3,5 poden ser reavaluats. La reavaluació consisteix en una prova de síntesi escrita que inclou tot el programa de l’assignatura i que suposa el 100% de la qualificació total.

 

Avaluació única

Atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, no es preveu la possibilitat d’avaluació única.