Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 572564

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Iberio de Pinho Ribeiro Moreira

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

400

 

 

Recomanacions

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Vocabulari de matemàtiques, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/9703/6/matematiques2.pdf

Vocabulari de física, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/9704/8/fisica.pdf

Vocabulari de química, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pd

Vocabulari de bioquímica, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7862/7/bioquimica.pdf


 

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 
COMPETÈNCIES GENERALS
CG1 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d’estudi per formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
CG2 - Ser capaç de consultar la bibliografia científica, bases de dades i analitzar documents cientificotècnics en anglès.
CG3 - Ser capaç d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.
CG4 - Ser capaç de concebre i dissenyar un procés d’investigació.
CG5 - Ser capaç de predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l’àmbit científic/investigador, tecnològic o professional concret, en general multidisciplinari, en el qual es desenvolupi la seva activitat.
CG6 - Desenvolupar l’autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, si s’escau, amb una alta component de transferència del coneixement.

 


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1 - Ser autònom, dinàmic i organitzat, amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
CT2 - Tenir capacitat d’autoavaluació i capacitat autocrítica constructiva.
CT3 - Ser capaç de treballar en equip i d’adaptar-se a equips multidisciplinaris i internacionals a diferents escales.
CT4 - Tenir capacitat d’anàlisi, de síntesi, d’adquirir perspectives globals i d’aplicació dels coneixements a casos pràctics.
CT5 - Tenir la capacitat de prendre decisions i d’adaptació a situacions noves.
 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE1 - Ser capaç de treballar en els entorns informàtics que s’empren en el els àmbits de la modelització atomística i multiescala.
CE2 - Comprendre i saber utilitzar les estructures algorísmiques bàsiques en el context de llenguatges de programació d’alt nivell.
CE6 - Comprendre les diferents escales de temps i longitud en la Naturalesa i els formalismes físico-matemàtics que s’apliquen en cadascuna d’elles.
CE13 - Donat un material, fenomen físic o químic o sistema complex que es vulgui modelitzar, ser capaç d’avaluar i seleccionar les escales de temps i longitud en les que aquest fenomen té lloc.
CE14 - Donat un material, fenomen físic o químic o sistema complex que es vulgui modelitzar, ser capaç d’avaluar i seleccionar quines són les millors tècniques de modelització o simulació per descriure-ho en funció de la seva escala espai-temporal.
CE15 - Comprendre els límits computacionals d’aplicació de cada metodologia estudiada i ser capaç de discernir per a cada cas real d’estudi quina aproximació és la més apropiada.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball autònom, original i individual que es presenta i defensa davant d’un tribunal universitari. Aquest treball ha de permetre a l’estudiant utilitzar de manera integrada els continguts formatius i aplicar les competències adquirides en el títol de màster que es proposa en un àmbit de la recerca que impliqui la modelització d’un sistema, un procés o una propietat en una escala d’espai i de temps apropiades. Els objectius del TFM són els següents:

• Fer una cerca de la bibliografia rellevant relativa al projecte que es durà a terme.
• Analitzar críticament els models físics i la metodologia que es vol emprar per modelitzar el problema que es vol estudiar.
• Establir els elements bàsics dels models que es volen aplicar i definir les eines computacionals per tractar-los, implementant els complements computacionals necessaris per obtenir els resultats i tractar-los de forma adequada.
• Identificar, organitzar, planificar i presentar els resultats de la recerca duta a terme.
• Defensar sòlidament els punts de vista personals a partir dels coneixements científics ben fonamentats.
• Adquirir destresa en l’elaboració d’informes científics, ben estructurats i ben redactats així com en la presentació oral del treball en llengua anglesa.

 

L’estudiant s’integrarà en un grup de recerca d’una Facultat o centre de recerca de la UB o de la UPC on realitzarà un projecte de recerca sota la direcció d’un tutor que li assignarà la Comissió Coordinadora del Màster. Per fer l’assignació dels projectes de TFM, la Comissió Coordinadora facilitarà l’associació espontània entre l’estudiant i el tutor per motivar l’afinitat temàtica pel projecte que haurà de desenvolupar. No obstant això, la Comissió Coordinadora del Màster tindrà en compte també altres consideracions (concurrència, disponibilitat de tutors, etc.) per fer l’assignació definitiva dels projectes de TFM. Per desenvolupar aquest projecte d’investigació, en una primera etapa l’estudiant haurà de realitzar una recerca de la bibliografia rellevant, discutir els objectius amb el director del TFM i desenvolupar un model/programa per resoldre el problema proposat que es durà a terme durant el segon semestre del curs. La discussió dels resultats obtinguts i les conclusions de l’estudi realitzat s’hauran recollir en una memòria que es presentarà defensarà en públic a final de curs.

El TFM es pot realitzar parcialment o totalment en un centre de recerca o en una empresa que no formi part de la UB o la UPC sota la supervisió d’un director del centre/empresa i un tutor de l’alumne que sigui un professor del màster designat per la Comissió Coordinadora del Màster.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. * Ateses les característiques de Treball Final de Màster no es pot definir un temari com en el cas de les assignatures teòriques o pràctiques.

*  L’alumne duu a terme un treball original individual que consisteix en la iniciació a la recerca en un grup de recerca. Per desenvolupar el projecte de TFM l’estudiant s’integrarà en un grup de recerca d’una universitat, centre de recerca o empresa on realitzarà un projecte de recerca sota la direcció d’un tutor amb l’objectiu d’adquirir els coneixements necessaris i una autonomia suficient per desenvolupar-lo.

Si el centre de recerca o empresa no forma part de la UB o la UPC, la Comissió Coordinadora del Màster designarà un tutor, que haurà de ser un professor del Màster, que farà un seguiment del treball realitzat i vetllarà pel compliment de les tasques del projecte de TFM proposat pel tutor del centre de recerca/empresa per tal d’assolir els objectius formatius de l’assignatura.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El TFM és un treball individual d’introducció a la recerca que l’alumnat desenvolupa sota la tutela d’un professor tutor, que actua de dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. L’alumnat informa dels progressos del seu treball amb una periodicitat setmanal o quinzenal, segons determini el tutor. El TFM es pot dur a terme parcialment o totalment en una empresa o institució de recerca on es desenvolupin aplicacions de modelització compuatcional atomística i multiescala. En aquest cas, és condició indispensable que l’empresa o centre de recerca (si no forma part de la UB o la UPC) designi un director del TFM i la Comissió Coordinadora del Màster designarà un tutor que haurà de ser un professor del Màster i que vetllarà per què es compleixin tots els requisits que regula la normativa d’estada d’alumnes en empreses.

Per realitzar aquest estudi s’han d’aplicar tots els coneixements adquirits durant els estudis incloent-hi l’ús de fonts bibliogràfiques, tècniques de modelització de sistemes/propietats/processos i eines informàtiques que siguin necessàries per al seu treball dins d’un grup de recerca amb el suport d’un professor tutor que ha d’incentivar al màxim l’autonomia. Tot el treball dut a terme i els resultats assolits es presenten per escrit en una memòria i es defensen davant un tribunal de TFM o la Comissió Avaluadora.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es fa tenint en compte la qualificació del tutor (20%) i la del tribunal (80%). En ambdós casos la qualificació s’obté a partir de les rúbriques corresponents, amb les què s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències associades a l’assignatura demostrades durant la realització del treball, l’escriptura de la memòria i la presentació del projecte. En concret, a la rúbrica del tribunal es valorarà la fluïdesa en la llengua anglesa demostrada tant a la memòria com a la presentació.o
 

La memòria ha de tenir el format (estructura, extensió mínima i màxima, paginació, etc.) de la plantilla que a aquest efecte es publicarà a la web del centre, i ha d’estar escrita en anglès. A més, ha de contenir un resum inicial (màxim 2 pàgines) en català/castellà i anglès en què s’informi del contingut de la memòria i dels principals resultats obtinguts, així com una secció final (màxim 1 pàgina) amb la descripció justificada en català/castellà de la contribució de l’estudiant a cadascuna de les estapes del treball desenvolupat, si s’han fet servir resultats previs del grup de recerca on s’hagi desenvolupat, si hi ha hagut alguna col·laboració per assolir algun dels resultats, etc.

 

— La defensa pública del TFG consta d’una presentació oral d’una durada màxima de 20 min, seguida d’un torn de preguntes del tribunal fins a un màxim de 20 min més. En aquesta presentació oral s’ha d’emprar l’anglès per exposar, com a mínim, les conclusions.o

Els alumnes que, a criteri del tribunal, optin a la qualificació de matrícula d’honor poden ser convocats per la comissió coordinadora del màster a una segona defensa oral d’una durada màxima de 10 minuts i 10 minuts més de preguntes de la comissió.ó

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i la naturalesa del treball de fi de màster, no hi ha procés de reavaluació ni prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Norma

En cada cas, el professor tutor recomana la bibliografia específica necessària per fer el treball.