Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 573598

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de Filologia Hispānica, Teoria de la Literatura i Comunicaciķ

crčdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 300

 

Treball tutelat/dirigit

150

Aprenentatge autōnom

150

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.

Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.

Habilitat en l’ús dels recursos bibliogràfics.

Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.

Mantenir la iniciativa crítica en forma d’aprenentatge continu i autònom.

Capacitat de crítica i autocrítica.

Capacitat de reflexió i pensament independent.

Capacitat de raonament intel·lectual.

Capacitat per a integrar la diversitat.

Habilitats comunicatives: claredat expositiva.

Competència científica: capacitat per a desenvolupar el conjunt de competències descrites en forma de recerques específiques.

Competència intel·lectual: capacitat de redacció de documents i articles crítics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El Treball Final de Màster és la culminació dels estudis de Màster; per tant, ha de reflectir la formació rebuda durant el programa i la capacitat per a la investigació assolida per l’estudiant. Cal estar ja matriculat, doncs, de totes les assignatures, o haver superat ja tot el període docent, per matricular i presentar el Treball Final de Màster.

El marc de la recerca i les línies d’investigació possibles es corresponen amb les assignatures obligatòries i optatives cursades per l’estudiant.

 

 

Blocs temātics

 

1. Recerca dirigida

2. Recerca autōnoma

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El Treball Final de Màster ha de demostrar la capacitat de l’estudiant per a formular una pregunta crítica, original en el seu plantejament, i desenvolupada d’acord amb l’estat de la qüestió i els precedents més importants. Caldrà exposar i debatre la bibliografia adduïble per a sustentar la recerca, argumentar i documentar les hipòtesis crítiques, històriques i interpretatives, i presentar unes conclusions en què es remarquin les aportacions realitzades en aquesta recerca i les seves possibilitats de cara a una futura Tesi Doctoral.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Un cop presentat el treball, l’acte d’avaluació consistirà en l’exposició del treball per part de l’estudiant davant del tribunal, que a continuació podrà realitzar els comentaris o preguntes que trobi escaients, als quals donarà resposta l’estudiant. La nota final es desprendrà tant del Treball Final de Màster com de la seva exposició davant del tribunal, i es tindrà en compte també, com a primer element valoratiu, l’informe del tutor.