Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art de Grècia i el Món Hel·lenístic

Codi de l'assignatura: 360103

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jacobo Manuel Vidal Franquet

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir un coneixement diacrònic general de la història de l’art grec i hel·lenístic.
Conèixer els factors socials, econòmics, polítics i religiosos que incideixen en la creació artística.
Conèixer la bibliografia específica i de les fonts textuals.
Conèixer les eines i els instruments adequats per estudiar el període artístic.

 

Referits a habilitats, destreses

Ser capaç d’analitzar i interpretar les obres d’art gregues i hel·lenístiques.
Saber interpretar les fonts i els documents per a la història de l’art del període.
Ser capaç de treballar en equip.

 

Referits a actituds, valors i normes

Desenvolupar sensibilitat i receptivitat davant la varietat i riquesa artística del període.
Mantenir una actitud respectuosa i participativa en les activitats que s’organitzin.
Mostrar consciència crítica i autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

Qüestions teòriques

Escultura

Arts del color

Arquitectura

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

– Classes magistrals (presencials o online)
 

– Tutories (presencials o online)
– Treball dirigit
– Treball autònom

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. Les activitats teoricopràctiques (classes magistrals, tutories, seminaris) es faran de manera presencial o no presencial, depenent de les possibilitats del moment.

En el cas que calgui impartir les classes online, NO es gravaran.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

GRUPS A1 i B1
Dues proves escrites, cadascuna de les quals val el 50% de la nota

(depenent de les instruccions de les autoritats sanitàries i acadèmiques, aquestes proves podran ser presencials o virtuals)

 

GRUP C1

40% prova escrita parcial

40% prova escrita parcial

20% participació en activitats pràctiques i debats

(depenent de les instruccions de les autoritats sanitàries i acadèmiques, aquestes proves podran ser presencials o virtuals)

 

Avaluació única

L’avaluació única consta d’una prova d’anàlisi i desenvolupament de continguts (100%). La data límit per demanar-la és el dia 31 d’octubre de 2021.

Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única. L’aula, la data i l’hora de la reavaluació es publiquen al web de la Facultat.