Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Del Primer Art Medieval al Romànic (Segles VI-XI)

Codi de l'assignatura: 360105

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Antonio Olañeta Molina

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

La bibliografia essencial per a l’assignatura es troba al Campus Virtual, la bibliografia general es troba al grup «Primer Art Medieval» del gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer de manera diacrònica general la història de l’art de l’alta edat mitjana.

 


• Conèixer els factors socials, econòmics, culturals i polítics que incideixen en la producció artística dels diferents àmbits de què s’ocupa l’assignatura.

 


• Conèixer el període des del vessant historiogràfic i bibliogràfic.

 


• Conèixer els instruments i les eines de l’historiador de l’art per estudiar l’alta edat mitjana.

 

Referits a habilitats, destreses


• Ser capaç d’identificar, de cercar i d’interpretar les fonts i els documents per a la història de l’art medieval.

 


• Ser capaç de descriure i d’analitzar l’obra d’art.

 


• Ser capaç d’exposar i de defensar correctament els arguments propis.

 


• Ser capaç de treballar en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Ser receptiu davant la diversitat artística i cultural del període i l’àmbit geogràfic estudiats.

 

• Respectar la feina dels companys.

 


• Participar activament en les activitats programades.

 


• Tenir capacitat crítica i autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc 1 - De la crisi de la romanitat a la configuració de noves realitats historicoartistiques (segles VI-VIII)

*  

Tema 1 - L’atomització de la pars occidentalis de l’Imperi romà (segles VI-VIII) - L’art dels regnes germànics: visigots; ostrogots i longobards a Itàlia; francs i merovingis a la Gàl·lia - Roma entre els segles VI al VIII - La cultura hiberno/anglosaxona.  

El paper del bisbat en la promoció de les arts (grups B1 i C1).

Tema 2 - L’imperi romà d’Orient: Justinià i l’intent de recuperació dels antics límits imperials: els dominis occidentals (Ravenna) - La problemàtica, dogmàtica i política i les seves conseqüències en l’art de Bizanci: la crisi iconoclasta.

Tema 3 - Un nou poder, una nova cultura: la formació d’un primer art islàmic a Síria (Omeies).

Seminari: Manuscrits. (grup A1)

Seminari: Iconografia altmedieval. (grups B1 i C1)

Pràctica: Cubbat aix-Xakhran i els edificis de planta centralitzada.  (grups B1 i C1)

2. Bloc 2 - Occident, Bizanci, Islam (segles IX-X)

*  Tema 4 - L’imperi carolingi. La renovatio carolíngia - L’impacte de les creacions i tradicions carolíngies a la península Italiana i la Marca hispànica) - Roma durant els segles IX al X - El Sacre Imperi Romanogermànic - Panorama artístic a les illes britàniques.

Tema 5 - Bizanci: del final de la crisi iconoclasta a la recuperació macedònica.

Tema 6 - El món islàmic: De Bagdad a la desintegració del califat i l’emergència d’altres centres: Egipte fatimí, Ifriqiya - Els musulmans a la península Ibèrica. L’art d’al-Àndalus (emirat i califat de Còrdova).

Tema 7 - Els regnes cristians en el nord de la península Ibèrica.

Seminari: Els manuscrits il·lustrats. Els beats (grups B1 i C1).

3. Bloc 3 - El segle XI

*  Tema 8 - « Un blanc mantell d’esglésies ». El monacat benedictí i el paper de Cluny.  Roma i la reforma gregoriana - L’art de l’imperi germànic - L’anomenat « primer art romànic » - L’art anglosaxó.

Tema 9 - Els regnes hispans (els regnes de taifes i els regnes cristians).

Tema 10 - Bizanci en el segle XI. L’art bizantí provincial en orient i occident (Itàlia).

Tema 11 - Pervivència del món antic. (grups B1 i C1)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest pla docent és el marc en què els professors encarregats de cada grup defineixen el propi programa, especialment respecte al temari dels diferents grups de l’assignatura que cada professor els comunica a través del Campus Virtual.

El primer dia de classe el professorat presenta l’assignatura. Durant aquesta presentació s’exposa el temari específic i totes les indicacions necessàries per al curs. També s’hi explica el sistema de treball i d’avaluació. L’assignatura s’organitza mitjançant lliçons magistrals, tutories i visites de camp.

• Les lliçons magistrals s’adrecen a tots els estudiants inscrits en l’assignatura, separats per grups, i el professorat hi exposa de manera monogràfica els aspectes relatius als punts en què s’organitzen els diferents blocs temàtics en què està compartimentada l’assignatura i que l’estudiant pot trobar en el temari específic. Aquestes lliçons proporcionen els coneixements bàsics que li han de permetre forjar-se una idea general i àmplia del període estudiat. La durada de cada sessió és de 90 minuts i, per complementar l’exposició oral, el professor s’ajuda de mitjans audiovisuals.


• Les tutories són les visites voluntàries d’estudiants que permeten fer un seguiment del treball que duen a terme. Tenen lloc al despatx del professor i serveixen per donar un suport més específic per superar les dificultats formatives que sorgeixen durant el curs.


• La visita de camp tracta d’afavorir el desenvolupament de les destreses de l’estudiant d’història de l’art situant-lo davant de les obres objecte d’estudi.

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

En el cas que per raons sanitàries les classes s’haguessin de fer telemàticament, la decisió d’enregistrar-les correspondrà de manera exclusiva al professor responsable del grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada :

Es farà una primera prova, a mig curs aproximadament, amb preguntes puntuals sobre els continguts impartits fins una setmana, també aproximadament, abans. Valor : 30% de la nota final.

Una segona prova, que es farà el dia i hora fixats oficialment per a l’Avaluació Final,  dividida en dues parts: 

  • un qüestionari amb el mateix format que el de la primera prova sobre la matèria impartida des de la primera prova (30% de la nota final) 
  • desenvolupament d’un tema relatiu als continguts de l’assignatura en conjunt (30%).


El 10% restant consistirà en un treball escrit i, eventualment, defensat oralment (cada grup de l’assignatura proposarà els continguts i característiques del treball), desenvolupat durant el curs.

Els detalls de les preguntes i del format de l’examen es faran públics en el Campus Virtual de cadascun dels grups de l’assignatura i seran comentats a classe.


L’avaluació de les diferents proves proposades es fa sobre els coneixements específics d’història de l’art de l’alta edat mitjana que acrediti l’alumne, és a dir, característiques formals, en els quatre nivells (tècnic, material, morfològic i estilístic), funció i significat de l’obra d’art, cronologia i autors. També es tenen en compte els coneixements prèviament adquirits en el grau i indispensables per a poder seguir el desenvolupament històric de la matèria. Alhora, es té en compte la maduresa intel·lectual que es reflecteixi en l’habilitat a l’hora d’analitzar el fet artístic i establir relacions, en la capacitat discursiva i de síntesi, en l’ús del lèxic propi de la matèria, en la seva particular valoració historicoartística de les obres i manifestacions objecte de comentari, i en la presentació. Els errors ortogràfics, el desordre en l’exposició i la mala redacció poden condicionar la qualificació acadèmica.

 

Avaluació única

Avaluació única
Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de notificar per escrit als professors abans del 15 de març.

En la data establerta oficialment per a l’Avaluació Final es farà un examen únic amb dues parts: una sèrie de preguntes i/o comentaris d’obres (cada grup establirà el nombre i característiques d’aquesta part) i el desenvolupament d’un tema sobre els continguts de l’assignatura.

En el cas de l’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves  per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura.

Important: L’avaluació de les proves proposades es fa sobre els coneixements específics d’història de l’art de l’alta edat mitjana que acrediti l’alumne, és a dir, característiques formals, en els quatre nivells (tècnic, material, morfològic i estilístic), funció i significat de l’obra d’art, cronologia i autors. També es tenen en compte els coneixements prèviament adquirits en el grau i indispensables per a poder seguir el desenvolupament històric de la matèria. Alhora, es té en compte la maduresa intel·lectual que es reflecteixi en l’habilitat a l’hora d’analitzar el fet artístic i establir relacions, en la capacitat discursiva i de síntesi, en l’ús del lèxic propi de la matèria, en la seva particular valoració historicoartística de les obres i manifestacions objecte de comentari, i en la presentació. Els errors ortogràfics, el desordre en l’exposició i la mala redacció poden condicionar la qualificació acadèmica.

Reavaluació:
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La prova de reavaluació segueix el mateix model que el d’avaluació única.

Els exàmens es realitzaran de manera presencial, tret que per circumstàncies excepcionals (pandèmia, etc.) es decideixi que el més prudent és realitzar-los de manera virtual.