Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art Català Medieval

Codi de l'assignatura: 360108

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Beseran Ramon

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 


Haver cursat satisfactòriament les assignatures obligatòries dedicades a l’estudi de l’art medieval.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Assolir una visió general de les dinàmiques artístiques del període medieval en el marc català tenint-ne en compte les singularitats, però també els intercanvis i les relacions que es poden establir amb altres centres europeus.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El marc històric i geogràfic. Fonts, bibliografia i periodització

2. Els inicis. Segles ix i x

3. L’art de la Catalunya comtal. El romànic (segles xi i xii)

4. L’art del segle xiii: tradició i renovació

5. La Catalunya gòtica i el món meridional (segles xiv i xv). Art i monarquia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en:

– lliçons magistrals
– activitats dirigides pel professorat, a l’aula
– si escau, assistència opcional a seminaris i cursos relacionats amb el temari
– visites lliures o guiades a les obres objecte d’estudi (monuments i museus)

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació, i en cap cas no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

La programació i les activitats teoricopràctiques (classes magistrals, tutories, seminaris) s’adaptaran a la situació canviant, i la docència es farà de manera presencial o no presencial segons les possibilitats del moment. En el cas que calgui impartir les classes online, no es gravaran per sistema, només excepcionalment. 

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es farà segons dues opcions a escollir:

A- dues proves parcials (50 % cadascuna)

B- dues proves parcials (30 % cadascuna) i un treball (40%) 

 

 

 

Avaluació única

L’alumne que hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a fer un únic examen al final del curs equivalent al 100% de la nota. La data límit per a sol·licitar l’avaluació única és el 31 d’octubre.

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

L’aula, la data i l’hora de la reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALCOY i PEDRÓS, Rosa. La pintura gótica. En Pintura antiga i medieval. Barcelona: L’Isard, 1998. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 8.  Enllaç

L’Art Gòtic a Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2002-2008. 9 vol.  Enllaç

BARRAL i ALTET, Xavier. L’arquitectura religiosa preromànica i romànica. En Arquitectura religiosa antiga i medieval. Barcelona: L’Isard, 1999. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 4.  Enllaç

BARRAL i ALTET, Xavier. Pintura preromànica i romànica. En Pintura antiga i medieval. Barcelona: L’Isard, 1998. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 8  Enllaç

BARRAL i ALTET, Xavier. Preromànic i Romànic. En Escultura antiga i medieval. Barcelona: L’Isard, 1997. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 6.  Enllaç

BARRAL i ALTET, Xavier. El paisatge monumental d’època preromànica i romànica. En Urbanisme, arquitectura civil i industrial. Barcelona: L’Isard, 1998. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 3.  Enllaç

BRACONS i CLAPÉS, Josep. Els segles del gòtic. En Arquitectura religiosa antiga i medieval. Barcelona: Isard, 1999. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 4.  Enllaç

DALMASES, Núria de. Arquitectura gòtica civil. En Urbanisme, arquitectura civil i industrial. Barcelona: L’Isard, 1998. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 3.  Enllaç

DALMASES, Núria de. L’art medieval: el Romànic i el Gòtic. En L’esplendor medieval: segles XI-XV. Barcelona: Edicions 62, 1999. Història de la Cultura Catalana; 1.  Enllaç

DALMASES, Núria de i JOSÉ i PITARCH, Antoni. Els inicis i l’art romànic: segles IX-XII. Barcelona: Edicions 62, 1986. Història de l’art català; 1  Enllaç

DALMASES, Núria de i JOSÉ i PITARCH, Antoni. L’època del Cister: segle XIII. Barcelona: Edicions 62, 1985. Història de l’art català; 2.  Enllaç

DALMASES, Núria de i JOSÉ i PITARCH, Antoni. L’art gòtic: segles XIV-XV. Barcelona: Edicions 62, 1984. Història de l’art català, 3.  Enllaç

TERÉS, M. Rosa. L’època gòtica. En Escultura antiga i medieval. Barcelona: L’Isard, 1997. Art de Catalunya: Ars Cataloniae; 6.  Enllaç