Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història del Llibre i de la Lectura

Codi de l'assignatura: 360117

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antoni Marti Monterde

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de comprensió i d'utilització pertinent de la terminologia científica en l'àmbit dels estudis literaris.

   -

Actitud reflexiva i especulativa.

   -

Sensibilitat per interpretar textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb els textos i autors principals que han anat configurant la història del pensament i de la crítica literaris des dels orígens fins al segle xix, per conèixer de primera mà les qüestions que s’han considerat més rellevants en l’àmbit dels estudis literaris.

 

Referits a habilitats, destreses


— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

— Ser capaç d’avaluar críticament la bibliografia consultada i saber emmarcar-la en una perspectiva teòrica.


— Ser capaç de relacionar la literatura amb altres àrees i disciplines.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments

2. Evolució de l’escriptura i de la lectura fins a l’edat mitjana

3. Segles xvi i xvii: Reforma i Contrareforma

4. Escriptura i lectura al segle xviii: la formació d’una esfera pública

5. Escriptura i lectura a la modernitat

6. * A partir d’alguns casos concrets dels diferents gèneres, moviments o problemes proposats als blocs temàtics, s’analitzen aspectes constitutius del contingut de l’assignatura.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Es combinen les activitats i les classes teòriques i pràctiques, amb una insistència especial en els treballs de lectura i comentari individuals i en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consisteix en la realització de dos exàmens parcials, el primer, a mitjans del quadrimestre (50 % de la nota); el segon, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (50 %).

Per aprovar aquesta assignatura és indispensable haver aprovat tots dos exercicis.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

La correcció lingüística és obligatòria: els exàmens amb més de deu faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. En la reavaluació es recuperarà l’examen parcial suspès o els exàmens suspesos.