Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elements de Programació

Codi de l'assignatura: 360140

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miquel Bosch Gual

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Inclou la realització d’algunes proves d’avaluació)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

(Depenent de la situació sanitària, una part pot passar a ser no presencial.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

30

 

(Depenent de la situació sanitària, una part pot passar a ser no presencial.)

Treball tutelat/dirigit

40

(Exercicis teòrics i pràctics, i programes en llenguatge C.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Els programes en C que s’hagin d’entregar han de funcionar bé als ordinadors de les aules de la Facultat. Per evitar problemes de compatibilitat, és convenient que els alumnes tinguin instal·lat a casa un sistema operatiu Linux i facin servir el compilador GCC.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

Saber identificar errors en raonaments incorrectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre els conceptes bàsics sobre ordinadors, algorismes i llenguatges de programació.

 

— Conèixer els elements bàsics d’un llenguatge de programació estructurada: dades, variables, instruccions, etc.

 

— Comprendre els mètodes de representació interna de les dades numèriques en els ordinadors.

 

Referits a habilitats, destreses

— Poder idear algorismes per resoldre problemes senzills i saber escriure’ls mitjançant un llenguatge de programació estructurada i modular, fent servir un estil adequat.

 

— Saber fer servir un entorn de programació Linux per escriure, depurar i explotar programes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ordinadors i programació

1.1. Maquinari (hardware) i programari (software)

1.2. Llenguatges de programació i compiladors

1.3. El llenguatge C i el compilador GCC

2. Programació estructurada

2.1. Estructura general d’un programa

2.2. Dades: tipus, constants i variables. Operadors i expressions. Funcions internes

2.3. Entrada (lectura) i sortida (escriptura)

2.4. Estructures selectives (alternatives o bifurcacions)

2.5. Estructures repetitives (bucles)

3. Programació modular: funcions

3.1. Ús bàsic de funcions

3.2. Pas de paràmetres: per valor i per referència. Introducció als punters

4. Estructures estàtiques de dades

4.1. Vectors (estructures homogènies unidimensionals)

4.2. Matrius (estructures homogènies multidimensionals)

4.3. Estructures heterogènies

5. Codificació interna de dades numèriques

5.1. Mètodes per a enters: mòdul i signe, representació esbiaixada, complement a dos

5.2. Mètodes per a reals: representació en punt flotant, l’estàndard IEEE

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’horari setmanal previst és:

— Dues hores teòriques-pràctiques a cada grup sencer de docència. El professor desenvolupa el temari, amb molts exemples en C. Ocasionalment, es demana la participació activa dels alumnes.

— Dues hores de laboratori d’ordinador a cada subgrup de docència (d’uns 20 alumnes). Cada alumne treballa individualment, sota el guiatge d’un professor. S’escriuen, es compilen, es corregeixen i s’executen programes en llenguatge C, en un entorn Linux. Els exercicis que cal fer es publiquen amb antelació al Campus Virtual, per tal que els alumnes puguin treballar-hi per endavant.

Es fomenta que els alumnes comentin entre ells la feina que van fent, per tal que els uns aprenguin dels altres. Ara bé, la feina que cal entregar és responsabilitat individual de cada estudiant i no s’accepten exercicis excessivament semblants.

Si la situació sanitària no permet l’assistència del grup sencer a les classes, aquestes seran retransmeses en directe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es faran les proves d’avaluació contínua següents:

— Exercicis (qüestionaris, lliurament, exposicions): fins a un 15 % de la nota final.

— Pràctiques d’ordinador (entrega de programes en C): entre un 20 % i un 30 % de la nota final.

— Examen parcial: entre un 20 % i un 30 % de la nota final.

— Examen final: entre un 40 % i un 50 % de la nota final.

Al començament de cada període de docència:

— S’informarà dels pesos exactes de les diferents proves.

— S’especificarà si s’exigeixen, o no, unes notes mínimes de pràctiques d’ordinadors i/o de l’examen final com a condicions necessàries per aprovar l’assignatura. Aquestes notes mínimes, si s’exigeixen, no podran ser superiors a 3,5.

 

La reavaluació de l’avaluació contínua constarà de:

— Una nota de pràctiques d’ordinador, amb el mateix pes que a l’avaluació contínua.

— Un examen de reavaluació, amb la resta de pes.

Al començament de cada període de docència, es precisaran la resta de criteris de la reavaluació. Concretament:

— Si s’exigeix, o no, una nota final mínima per tenir dret a la reavaluació. Si s’exigeix, no podrà ser superior a 3,5.

— Si els alumnes aprovats, en el cas de presentar-se a la reavaluació, perden, o no perden, la nota final que tenen.

— Si es reavaluaran, o no, les pràctiques d’ordinador. En el cas que no, la seva nota serà la que s’havia obtingut a l’avaluació contínua.

— Si s’exigeixen, o no, unes notes mínimes de cadascuna de les dues parts de la reavaluació per poder aprovar l’assignatura. En cas d’exigir-se, no podran ser superiors a 3,5.

 

Nota. Si, degut a la situació sanitària, algunes de les proves s’han de fer telemàticament, llavors es podran complementar amb una entrevista.

 

Avaluació única

Consistirà de les proves següents:

— Les mateixes pràctiques d’ordinador de l’avaluació contínua, amb el mateix pes. Cal tenir present que s’han de fer quan estiguin programades per a l’avaluació contínua (no es poden fer més tard).

— El mateix examen final de l’avaluació contínua, amb la resta de pes.

S’aplicaran els mateixos criteris i restriccions (si n’hi ha) que a l’avaluació contínua.

 

La reavaluació de l’avaluació única coincideix amb la reavaluació de l’avaluació contínua, i s’aplicaran les mateixes condicions.

 

Nota. Si, degut a la situació sanitària, algunes de les proves s’han de fer telemàticament, llavors es podran complementar amb una entrevista.

 

NOTA IMPORTANT.

Cada alumne serà avaluat tant en modalitat d’avaluació contínua com en modalitat d’avaluació única; i la seva nota final serà la màxima de les dues.

Per aquest motiu, en aquesta assignatura no és necessari demanar acollir-se a l’avaluació única.