Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Programació Científica

Codi de l'assignatura: 360141

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miquel Bosch Gual

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Inclou la realització d’algunes proves d’avaluació contínua.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

37,5

 

(Depenent de la situació sanitària, pot passar que una part sigui no presencial.)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

22,5

 

(Depenent de la situació sanitària, pot passar que una part sigui no presencial.)

Treball tutelat/dirigit

40

(Fonamentalment, programes en C.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver superat l’assignatura Elements de Programació.

Els programes en C que calgui entregar han de funcionar correctament en la versió del llenguatge C que hi hagi instal·lada als ordinadors de les aules de la Facultat.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Capacitat per treballar en equip.

   -

Utilitzar aplicacions informàtiques per a la resolució de problemes matemàtics.

   -

Saber identificar errors en raonaments incorrectes.

   -

Assimilar conceptes matemàtics nous en termes d'altres ja coneguts.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre les bases de l’anàlisi d’algorismes.
— Conèixer elements avançats de llenguatge C.
— Entendre els fonaments de la recursivitat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Poder escriure algorismes de recorregut i cerca.
— Poder fer servir eines d’assistència a la codificació i depuració de codi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Apuntadors i memòria dinàmica

2. Estructures de dades

3. Recursivitat

4. Ordenació i cerca

5. Introducció a l’anàlisi d’algorismes: cost, comparació i eficiència

6. Estructures dinàmiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La distribució prevista de l’horari setmanal presencial és:

— dues hores i mitja de classes teoricopràctiques (TP) a cada grup sencer de docència, i

— una hora i mitja de laboratoris d’ordinador (LO) a cada subgrup de docència (d’uns vint alumnes).

A les hores TP, el professorat desenvolupa el temari, incloent-hi molts exemples de programes en llenguatge C.

A les hores LO, cada alumne individualment, sota el guiatge del professorat, ha d’escriure, compilar, corregir i executar programes en C. Els exercicis que cal fer es publiquen amb antelació al Campus Virtual, per tal que l’alumnat pugui treballar-los per endavant.

Tant en unes classes com en les altres, els exemples i les aplicacions seran majoritàriament del camp de la matemàtica.

Si la situació sanitària no permet l’assistència del grup sencer a les classes, aquestes seran retransmeses en directe.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es faran les proves d’avaluació contínua següents:

— Exercicis curts (per escrit), en hores teòriques-pràctiques: fins a un 10 % de la nota final.

— Pràctiques d’ordinador, en hores de laboratori d’ordinadors: entre un 25 % i un 35 % de la nota final.

— Examen parcial (amb ordinador o per escrit): entre un 20 % i un 30 % de la nota final.

— Examen final (amb ordinador o per escrit): entre un 40 % i un 50 % de la nota final.

Al començament de cada període de docència:

— S’informarà dels pesos exactes de les diferents proves.

— S’especificarà si s’exigeixen, o no, unes notes mínimes de pràctiques d’ordinador i/o de l’examen final com a condicions necessàries per aprovar l’assignatura. Aquestes notes mínimes, si s’exigeixen, no podran ser superiors a 3,5.

 

La reavaluació de l’avaluació contínua constarà de:

— Una nota de pràctiques d’ordinador, amb el mateix pes que a l’avaluació contínua.

— Un examen de reavaluació (amb ordinador o per escrit), amb la resta de pes.

Al començament de cada període de docència, es precisaran la resta de criteris de la reavaluació. Concretament:

— Si s’exigeix, o no, una nota final mínima per tenir dret a la reavaluació. Si s’exigeix, no podrà ser superior a 3,5.

— Si els alumnes aprovats, en el cas de presentar-se a la reavaluació, perden, o no perden, la nota final que tenen.

— Si es reavaluaran, o no, les pràctiques d’ordinador. En el cas que no, la seva nota serà la que s’havia obtingut a l’avaluació contínua.

— Si s’exigeixen, o no, unes notes mínimes de cadascuna de les dues parts de la reavaluació per poder aprovar l’assignatura. En cas d’exigir-se, no podran ser superiors a 3,5.

 

Nota. Si, degut a la situació sanitària, algunes de les proves s’han de fer telemàticament, llavors es podran complementar amb una entrevista.

 

Avaluació única

Consistirà de les proves següents:

— Les mateixes pràctiques d’ordinador de l’avaluació contínua, amb el mateix pes. Cal tenir present que s’han de fer quan estiguin programades per a l’avaluació contínua (no es poden fer més tard).

— El mateix examen final de l’avaluació contínua, amb la resta de pes.

S’aplicaran els mateixos criteris i restriccions (si n’hi ha) que a l’avaluació contínua.

 

La reavaluació de l’avaluació única coincideix amb la reavaluació de l’avaluació contínua, i s’aplicaran les mateixes condicions.

 

Nota. Si, degut a la situació sanitària, algunes de les proves s’han de fer telemàticament, llavors es podran complementar amb una entrevista.

 

NOTA IMPORTANT.

Cada alumne serà avaluat tant en modalitat d’avaluació contínua com en modalitat d’avaluació única; i la seva nota final serà la màxima de les dues. Per aquest motiu, en aquesta assignatura no és necessari demanar acollir-se a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aubanell, A. ; Bañeres, J.M. ; Font, J. ; Romano, S. Elements de programació en llenguatge C. Apunts Dept. de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona.

Joyanes, L. Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos. McGraw Hill : Madrid, 2003.  Enllaç

Kernighan, B.W., Ritchie, D.M. The C programming language. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1988.  Enllaç

Edició de 1991 en castellà  Enllaç

Pàgina web

MIT OpenCourseWare: Practical Programming in C (MIT Course Number 6.087)

Text electrònic

Pérez López, Josep Anton; Ribas Xirgo, Lluís: Introducció al desenvolupament de programari. UOC, 2006. Cobert per la GNU Free Documentation License.