Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Física

Codi de l'assignatura: 360143

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ferran Macia Bros

Departament: Departament de Física de la Matèria Condensada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

30

Aprenentatge autònom

90

 

 

Recomanacions

 

S’han d’haver cursat les assignatures següents: Matrius i Vectors, Introducció al Càlcul Diferencial, i Introducció al Càlcul Integral.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Saber desenvolupar arguments rigorosos, i identificar-ne les hipòtesis i les conclusions.

   -

Entendre i utilitzar correctament el llenguatge matemàtic.

   -

Saber identificar errors en raonaments incorrectes.

   -

Capacitat de comprendre problemes, abstreure'n l'essència i formular-los matemàticament per facilitar-ne l'anàlisi i la resolució.

   -

Capacitat de construir un model matemàtic en situacions simples de la realitat.

   -

Conèixer algunes de les aplicacions de la matemàtica a altres branques de la ciència i la tecnologia.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre els conceptes i principis fonamentals de la mecànica: la gravitació i l’electromagnetisme.

 

— Plantejar i resoldre problemes senzills de mecànica i electromagnetisme.

 

Referits a habilitats, destreses

— Pensar els fenòmens físics en termes matemàtics.

 

— Interpretar dins la física els resultats matemàtics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Magnituds, unitats i dimensions

1.2. Cinemàtica

2. Dinàmica

2.1. Dinàmica de la partícula

2.2. Dinàmica dels sistemes de partícules

3. Gravitació

3.1. Camp i potencial gravitatoris

3.2. Òrbites planetàries

4. Introducció a l’electromagnetisme

4.1. Electroestàtica

4.2. Corrent elèctric

4.3. Camp magnètic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa a:

— Utilitzar recursos bibliogràfics (per a les activitats no presencials).
— Entendre i utilitzar el llenguatge matemàtic (en les classes tant teòriques com pràctiques i en el treball autònom).
— Identificar errors (en les classes de problemes i en el treball autònom).
— Tenir capacitat d’abstracció i d’entendre problemes (en les classes de problemes i en les de teoria).
— Conèixer les aplicacions (a les classes teòriques i també, puntualment, en alguns exercicis d’aplicació).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consisteix en:

— un examen parcial: 30 %;
— lliurament de problemes: 10 % (s’han de fer tots els lliuraments, la manca tan sols d’un lliurament implica un 0 en aquest apartat)
— examen final de tota l’assignatura: 60 %.

Si la nota de l’examen final és més alta que la nota mitjana, la qualificació és la de l’examen final, sempre que s’hagin lliurat els problemes durant el curs.

Reavaluació
Per tenir-hi dret, cal obtenir una nota final mínima de 3,0.

Si un alumne vol millorar la nota amb la reavaluació, ha de renunciar a la nota anterior.

 

Avaluació única

Consisteix en:
— un examen final: 100 %.

Reavaluació
Per tenir-hi dret, s’ha d’obtenir una nota final mínima de 3,0.
Si un alumne vol millorar la nota amb la reavaluació, ha de renunciar a la nota anterior.