Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística

Codi de l'assignatura: 360163

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Manuel Corcuera Valverde

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(En cas de restriccions a la presencialitat, les classes de teoria i problemes es farien en línia i les classes de laboratori serien presencials. En aquestes classes de laboratori també es discutirien preguntes de teoria. )

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

(30)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

30

 

(30)

Aprenentatge autònom

90

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver fet l’assignatura de Probabilitats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Saber desenvolupar arguments rigorosos, i identificar-ne les hipòtesis i les conclusions.

   -

Entendre i utilitzar correctament el llenguatge matemàtic.

   -

Saber identificar errors en raonaments incorrectes.

   -

Capacitat de comprendre problemes, abstreure'n l'essència i formular-los matemàticament per facilitar-ne l'anàlisi i la resolució.

   -

Saber seleccionar i aplicar el procés matemàtic adequat per a cada problema.

   -

Capacitat de construir un model matemàtic en situacions simples de la realitat.

   -

Saber enunciar proposicions i construir demostracions de manera rigorosa.

   -

Conèixer demostracions de teoremes clàssics de diferents àrees de la matemàtica.

   -

Assimilar conceptes matemàtics nous en termes d'altres ja coneguts.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les propietats bàsiques dels estimadors puntuals i d’interval.
— Saber plantejar el mètode de Neyman-Pearson.
— Comprendre el mètode de la raó de versemblança per construir contrastos d’hipòtesis.
— Entendre els contrastos d’ajustament i independència.
— Conèixer el model lineal.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar els mètodes de màxima versemblança i de mínims quadrats per construir estimadors.
— Aplicar el lema de Neyman-Pearson per construir contrastos d’hipòtesis.
— Utilitzar el mètode de la raó de versemblança.
— Plantejar i resoldre problemes de contrastos d’ajustament i independència.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Model estadístic

2. Estimació puntual

3. Intervals de confiança

4. Contrast d’hipòtesis

5. Tests d’ajustament i independència

6. Model lineal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou:

En cas de presencialitat normal

— dues hores setmanals de classes de teoria,
— una hora setmanal de classes de problemes,
— una hora setmanal de classes de laboratori.En cas de restriccions a la presencialitat

— dues hores setmanals de classes en línia de teoria,

— una hora setmanal de classes en línia de problemes,

— una hora setmanal de classes presencials de laboratori.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:

— primer parcial: 40 - 60 % (amb possibilitat de recuperar a l’examen final) 
— segon parcial: 40 - 60 % (coincidint amb l’examen final) 

 

Si la nota final és superior a 3, l’alumne pot presentar-se a l’examen de reavaluació, en què s’examina de tota l’assignatura. Si s’hi presenta, la nota definitiva de l’assignatura serà la nota de l’examen de reavaluació.

 

 

 

 

 

 

Avaluació única

L’alumne que s’acull a l’avaluació única fa un examen en què s’examina de tota l’assignatura. Si la nota final és superior a 3, l’alumne pot presentar-se a l’examen de reavaluació, en què s’examina de tota l’assignatura. Si s’hi presenta, la nota definitiva de l’assignatura serà la nota de l’examen de reavaluació.