Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conservació de Béns Culturals

Codi de l'assignatura: 360184

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Roser Piñol Bastidas

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

Es recomana la participació a l’assignatura mitjançant la cerca de notícies i l’exposició del problemàtiques patrimonials mitjançant debats.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE10 - Saber treballar amb coneixements de museologia, i saber aplicar-los en la museografia i en la gestió de col·leccions artístiques.

   -

CE11 - Adquirir coneixements generals sobre història universal (sobretot pel que fa als aspectes socials i culturals) i sobre les diferents ciències i tècniques historiogràfiques.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Conèixer els aspectes essencials dels béns patrimonials artístics tant des del vessant teòric com des d’un punt de vista pràctic i instrumental.


– Conèixer les institucions, les tasques i l’organització de les diferents entitats que participen en la gestió del patrimoni artístic.


– Conèixer l’evolució històrica de la conformació del patrimoni artístic i dels plantejaments d’actuació per conservar-lo.


– Conèixer i aprofundir en les característiques principals que defineixen la conservació dels béns patrimonials artístics.


– Conèixer les tasques de disseny, de planificació, d’anàlisi i de valoració de les propostes d’intervenció.

 

 

- Conèixer la deontologia i els principis generals de la conservació-restauració de béns mobles i immobles

 

 

Blocs temàtics

 

1. Reflexions teòriques: béns culturals, patrimoni, conservació, protecció i restauració

2. Institucions, organitzacions i organismes. El marc legal. Les lleis espanyola i catalana de patrimoni

3. Conservació i restauració de béns mobles

4. Conservació i restauració del patrimoni arquitectònic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou les activitats següents:

– classes teoricopràctiques impartides pel professorat

-  participació col·laborativa a partir de debats i grups de treball

– classes pràctiques:

  • seminaris impartits per especialistes en la matèria
  • visita a institucions– treball de l’alumnat:
  • exposicions orals
  • lectures i comentaris
  • treball de camp.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria


 

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa a partir de les següents activitats:

- Treball de camp sobre una activació patrimonial recent de l’entorn proper a l’alumne (60%), dividit en dues entregues (20% a mig quatrimestre +40% al final)

- Presentació oral del treball de forma virtual (20%). Es farà de forma virtual.

-  Entrada d’un blog  que es crearà de l’assignatura (20%).

En cas d’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura

 

Avaluació única

Per a aquesta assignatura, l’avaluació única consisteix en un examen  sobre el temari del curs (50%) i entrega del treball de camp (50%) . La sol·licitud d’avaulació única ha de ser abans del 31 d’octubre

L’examen es farà, en prinicipi, de forma virtual.


Reavaluació

La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BALDINI, U. Teoría de la restauración y unidad metodológica. Madrid: Nerea, 1997.  Enllaç

BRANDI, C. Teoría de la restauración, Madrid: Alianza, 1988.  Enllaç

CALVO, A. Conservación y restauración: materiales, técnicas y procedimientos de la A a la Z. Barcelona: El Serbal, 1997.  Enllaç

CAPITEL, A. Metamorfosis de monumentos y teoría de la restauración, Madrid: Alianza, 1988.  Enllaç

Altres edicions  Enllaç

GONZÀLEZ, A., LACUESTA, R., LÓPEZ, A. Com i per a qui restaurem. Objectius, mètodes i difusió de la restauració monumental, dins Memòria 1985-1989 del Servei del Patrimoni Arquitectònic. Barcelona: Dip. de Barcelona, 1990  Enllaç

GONZÁLEZ VARAS, I. Conservación de bienes culturales. Madrid: Cátedra, 1999  Enllaç

JOKILEHTO, J., A History of Architectural Conservation. London: Butterworth-Heinemann, 2002.  Enllaç

MACARRON MIGUEL, A.M., GONZÁLEZ MOZO, A. La conservación y la restauración en el siglo XX. Madrid: Tecnos, 1998  Enllaç

PRATS, LL., Antropologia y patrimonio, Barcelona: Ariel, 1997.  Enllaç

RIEGL, A. El culto moderno a los monumentos. Madrid: Visor, 1983.  Enllaç

Legislació sobre Patrimoni Cultural. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1995   Enllaç

Ley del Patrimonio histórico español. Madrid, Ministerio de Cultura, 1985.  Enllaç

GARCÍA FERNÁNDEZ, I., La conservación preventiva de bienes culturales,  Madrid: Alianza, 2013.

Revista

  Rescat. Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya , 1996-

Web de la revista  Enllaç
Crai  Enllaç