Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Museologia i Museografia

Codi de l'assignatura: 360185

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Maria Creixell Cabeza

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Altres prąctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autņnom

53

 

 

Recomanacions

 


Aprofitar l’assignatura per completar el coneixement directe dels museus d’art i d’història de l’entorn més proper (Barcelona, Catalunya, Europa).

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Compromķs čtic (capacitat crķtica i autocrķtica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolņgiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE10 - Saber treballar amb coneixements de museologia, i saber aplicar-los en la museografia i en la gestió de col·leccions artķstiques.

   -

CE11 - Adquirir coneixements generals sobre histņria universal (sobretot pel que fa als aspectes socials i culturals) i sobre les diferents cičncies i tčcniques historiogrąfiques.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crķtiques de la histņria i les problemątiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni histņric, artķstic i cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a actituds, valors i normes

Referits a coneixements

• Obtenir coneixements crítics dels continguts impartits.
• Reconèixer les diverses tipologies museístiques i identificar-hi les necessitats en programació, conservació i exposició.
• Adquirir i emprar correctament la terminologia específica de la disciplina.
• Aprofundir en l’evolució de la institució museu.
• Adquirir coneixements bàsics de conservació i gestió.

 


Referits a habilitats i destreses

 

• Aprofundir en els recursos d’Internet per adquirir més coneixements sobre el món dels museus.
• Conèixer i dominar els recursos que ofereixen els portals dels museus i altres institucions afins com una eina d’estudi i de treball.
• Aprendre a valorar i analitzar els components que conformen el museu i les seves pràctiques diàries.
• Ser capaç d’organitzar i planificar activitats vinculades al món del museu.
• Ser capaç d’aplicar la teoria a la pràctica.

 

 

Blocs temątics

 

1. Museologia i museografia

1.1. Museologia i museografia

Museu versus Col·lecció.
Terminologia: Museologia, museografia, missió, mandat..
La teorització del museu fins a la nova museologia.  

2. Histņria del col·leccionisme

2.1. Història del col·leccionisme 

El proto-museu. De les col·leccions dels faraons a les col·leccions dels emperadors romans.
SXV-XVI. Acumular i col·leccionar. Del tresor eclesiàstic al mecenatge renaixentista i les cambres de les meravelles.
SXVII. El gabinets de pintura, de curiositat  i les col·leccions naturals i científiques. Princeps, antiquaris i curiosos.
SXVIII. El "grand tour" l’obertura del museu al poble.
S XIX. Revolució i industrialització. Les exposicions internacionals i la creació dels grans museus nacionals.

3. El museu

3.1. El museu 

4.1 L’arquitectura del museu:
4.1.1  Del museu de nova planta a l’ús d’antics edificis històrics.
4.1.2 Espais del museu i serveis. Circulació i seguretat.

4.2 Funcions del museu: Investigar, conservar i exposar.

4.2.1 Investigar.
4.2.2 Conservar: Documentació i conservació preventiva.
4.2.3 Exposar. Disseny i muntatge d’exposicions.

4.3 El personal del museu.

4.3.1 Organigrama i funcions 
4.3.2  Codi deontològic i aspectes professionals
3.2. Els museus a Catalunya

Els Museus a Catalunya. De la llei de Museus al museu de societat

3.3. La pràctica del museu. 

 

L’organització del museu.

Els espais del museu. 

Personal i funcions. 

El públic. 

La conservació i l’exposició 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou:

• Classes del professorat.
• Conferències impartides per especialistes en determinats aspectes de la matèria.
• Visites a institucions.
• Anàlisis de casos museístics concrets.
• Ús exhaustiu del Campus Virtual.

"En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria”

En el cas que per raons sanitàries s’haguessin de tornar a  fer les classes telemàticament aquestes no  s’enregistraran

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de:

— treball de recerca i anàlisi, 20 %

— Primer examen teòric 40% de la nota  i segon examen teòric 40 % de la nota 

Cap prova supera el 60 % de la nota.

“En el cas de l’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves  per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura”

 

Avaluació śnica

 

Aquell estudiant que s’aculli aquesta modelitat d’avaluació ha de notificar-ho al professor, per escrit, abans del 15 de març.

L’avaluació única consta de: 

-Examen de tota la matèria impartida en el curs (60%)

- Treball a proposta del professor (40%)

El lliurament del treball tindrà lloc el mateix dia i hora fixats oficiament per a l’Avaluació Final de l’assignatura 

REAVALUACIÓ 

La reavaluació té lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre i juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.

La reavaluació constrà d’un examen de tota la matèria (100%) 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alexander, E.P.: Museums in motion. An introduction to the history and functions of Museums. Nashville, American Association for State and Local History, 1979.
  EnllaƧ

Alonso, L: Introducción a la nueva museologia. Madrid, Alianza, 1999.
  EnllaƧ

Alonso, Luis: Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje. Madrid, Alianza, 1999.
  EnllaƧ

Alonso, L:  Museología y museografía. Barcelona, Ediciones Serbal, 1999.
  EnllaƧ

Ávila, A: El arte y sus museos. Barcelona, Serbal, 2003.
  EnllaƧ

Ballé, Catherine, Poulot; Dominique: Musées en Europe. Une mutation inachevée. Paris, La Documentation Française, 2004.   EnllaƧ

Bassegoda, Bonaventura. El escorial como museo: la decoración pictórica mueble en el monasterio de El Escorial desde Diego Velázquez hasta Frédéric Quilliet (1809). Barcelona-Bellaterra-Girona-Lleida, Memoria Artium.   EnllaƧ

Bazin, Georges: El tiempo de los museos. Barcelona, Daimon, 1969.  EnllaƧ

Belda, Cristóbal; Marín, Mª Teresa: Quince miradas sobre los museos. Murcia, Universidad de Murcia, 2002.   EnllaƧ

Belda, Cristóbal: La museología y la historia del arte. Murcia, Universidad de Murcia, 2006.   EnllaƧ

Bennett, Tony: The birth of the Museum. History, Theory, Politics. Routledge, Abindgdon-New York, 2005.  EnllaƧ

Bolaños, María: La Memoria del mundo: cien años de museologia (1900-2000). Gijón, Trea, 2002.  EnllaƧ

Bhatnagar, A: Museum, museology and new museology. New Delhi, Sundeep prakashan,1999.  EnllaƧ

Bordieu, Pierre; Darbel, Alain: El amor al arte. Los museos europeos y su público. Barcelona, Paidós Estética, 2003.  EnllaƧ

Cristóbal, Vicente; López de Juan: Feliz quién como Ulises: Viajes en la antigüedad. Madrid, Ed. Clásicas, Madrid, 2000.  EnllaƧ

Criterios para la elaboración del plan museológico. Madrid, Ministerio de Cultura, 2005.  EnllaƧ

Davallon, Jean: L’exposition à l’ouvre: stratégies de communication et méditation symbolique. Paris, Harmattan, 1999.  EnllaƧ

Deloche, Bernard: Museologica. Contradictions et logique du musée. Mâcon, Éditions W., m.n.e.s., 1989.  EnllaƧ

Feliciano, Héctor: El museo desaparecido. La conspiración nazi para robar las obras maestras del arte mundial. Barcelona, Destino, 2004.  EnllaƧ

García Morales, María: La conservación preventiva en los museos: teoría y pràctica. Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, 2000.  EnllaƧ

Gob, André; Drouget, Noémi: La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels. Paris, Armand Colin, 2006.  EnllaƧ

Edició de 2014  EnllaƧ

Gómez Martínez, Javier: Dos museologías: Las tradicones anglosajona y mediterránea: diferencias y contactos: Gijón, Trea, 2006.  EnllaƧ

Hainard, Jacques; Kaehr, Roland: Temps perdú, temps retrouvé: voir les choses du passé au présent. Neuchâtel. Musée d’ethnographie, 1985.  EnllaƧ

Haskell, Francis: El museo efimero. Los maestros antiguos y el auge de las exposiciones artísticas. Barcelona, Crítica, 2002.  EnllaƧ

Hernández, Francisca: Planteamientos teóricos de la museología. Gijón, Trea, 2006.  EnllaƧ

Iniesta, Montserrat: Els gabinets del món: antropologia, museus i museologies. Lleida, Pagès, 1994.  EnllaƧ

Knell, Simon: Museums and the future of collecting. Ashgate, Aldershot, 2004.  EnllaƧ

Laborde, W: Viajeros medievales. Los ricos y insatisfechos. Madrid, Nerea, 1992.  EnllaƧ

Layuno Rosas, María Ángeles: Museos de arte contemporáneo en España. Del “palacio de las artes” a la arquitectura como arte. Gijón, Trea, 2003.  EnllaƧ

Lorente, Jesús P; Almazán, David: Museología crítica y Arte contemporáneo. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.  EnllaƧ

Lucena, Manuel; Pimentel, Juan: Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid. Csic, 2006.

Maçzak, A: Viajes y viajeros en la Europa Moderna. Barcelona, Omega, 1996.  EnllaƧ

Malraux, André: Le musée imaginaire: les voix du silence. París, Gallimard, 1965.  EnllaƧ

Montaner, Josep M: Nuevos Museos. Espacios para el arte y la cultura. Barcelona, 1990.  EnllaƧ

Montaner, Josep M: Museos para el siglo XXI. Barcelona, Gustavo Gili, 2003.  EnllaƧ

Poulot, Dominique: Musée, nation, patrimoine. 1789-1815. Éditions Gallimard, 1997.  EnllaƧ

Rico, Juan Carlos: Los conocimientos técnicos: museos, arquitectura, arte. Ed. Sílex, Madrid, 1999.  EnllaƧ

Rico, Juan Carlos: Montaje de exposiciones: Museos , arquitectura, arte. Ed. Sílex, Madrid, 2001.  EnllaƧ


Edició de 1996  EnllaƧ

Rico, Juan Carlos: La difícil supervivencia de los museos. Ed. Trea, Gijón, 2003.  EnllaƧ

Rivière, George Henri: La Museología. Curso de Museología. Textos y testimonios. Ed. Akal, Madrid, 1993.  EnllaƧ

Zubiar Carreño, F.J: Curso de museología. Ed. Trea, Gijón, 2004.  EnllaƧ

Arts Marketing Insights: The Dynamics of Building and Retaining Performing Arts Audiences by Joanne Scheff Bernstein and Philip Kotler (Hardcover - Nov. 17, 2006)  EnllaƧ

Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources - Hardcover (Aug. 11, 2008) by Neil G. Kotler, Philip Kotler, and Wendy I. Kotler

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores, Una historia del museo en nueve conceptos, Cátedra, Madrid 2014.

Pągina web

Ministerio de Cultura  EnllaƧ

Revista digital Nueva Museologia  EnllaƧ

Associació de Museòlegs de Catalunya  EnllaƧ

ICOM Espanya  EnllaƧ

Asociación Española de museologos  EnllaƧ

Departament de cultura Generalitat  EnllaƧ

Revista digital Museos.es  EnllaƧ