Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria de l'Art

Codi de l'assignatura: 360187

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Mercader Amigo

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes i les pràctiques seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es donin al llarg del curs.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE5 - Interpretar els fonaments de la teoria de l'art i del desenvolupament històric del pensament estètic.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Identificar els diferents aspectes i els processos més importants de la teoria de l’art, comprendre’ls i relacionar-los. 

Identificar les relacions que la contemporaneïtat estableix amb el decurs històric en relació amb els aspectes centrals de l’assignatura i entendre-les.

Identificar les imbricacions entre els discursos teòrics i plàstics en l’art i entendre-les. Aplicar el que s’ha après a la interpretació de les manifestacions artístiques i al plantejament dels projectes de recerca propis.

Identificar els estudis teòrics i les manifestacions artístiques més rellevants en relació amb la matèria de l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar les fases principals d’un projecte acadèmic i saber organitzar-lo. Proposar un calendari d’actuació.

Identificar les fonts d’informació més reconegudes en relació amb l’assignatura i saber-les manejar amb destresa.

Discriminar la informació segons uns criteris de qualitat.

Identificar els aspectes centrals i els recursos d’una exposició oral, i millorar les habilitats en aquest sentit.

Identificar els problemes habituals del treball en grup, preveure’ls i solucionar-los.

 

Referits a actituds, valors i normes

Fomentar el respecte per la persona i harmonitzar la crítica bel·ligerant de les idees.

Anticipar els efectes de les pròpies accions i responsabilitzar-se’n.

Exercir l’autocrítica.

Equilibrar les accions de cooperació, negociació i lideratge en el treball en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’art i els seus discursos: crítica, història, estètica i teoria

2. Horitzons del pensament contemporani: teoritzar l’art avui

3. El terme i el concepte art: història d’una invenció cultural

4. Nocions clau de les teories de la producció: mimesi, creació, expressió i representació

5. Nocions clau de les teories de la recepció: experiència estètica, interpretació, percepció i visualitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura pot incloure les activitats següents, en funció del grup:

1. Classes magistrals presencials i/o virtuals síncrones (a través d’una plataforma de videoconferència), en les quals la professora o professor introdueix i desenvolupa algun dels continguts de l’assignatura, o asíncrones, en què la professora o professor penja els materials (textos, Power Points, vídeos, etc.) al Campus virtual del grup.

2. Classes expositives presencials i/o virtuals, en les quals l’alumnat presenta un treball individual o en grup, preparat prèviament; debats presencials i/o virtuals (a través d’una plataforma de videoconferència o del xat o del fòrum del Campus virtual) dirigits pel professorat o per l’alumnat per promoure l’expressió oral i la comprensió crítica.

3. Seminari presencial (9 h. totals).

Totes aquestes modalitats organitzatives estan encaminades cap a la comprensió d’un tema teòric o una problemàtica que afavoreixi les competències de comprensió crítica del sistema de l’art i del pensament així com l’obra dels i de les artistes, i desenvolupi en l’estudiant la capacitat de relacionar els diferents discursos hermenèutics al voltant de les arts amb les obres o fenòmens artístics.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

En el cas de que la docència sigui telemàtica, l’enregistrament de les classes és opcional, mai es pot obligar a la gravació. En funció del professor/professora i/o de les circumstàncies acadèmico-sanitàries es decidirà una modalitat o una altra.

Les sortides culturals i de camp, si fos el cas, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que ens demanin els centres que visitem.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada, es fa a partir de les activitats d’aprenentatge desenvolupades al llarg del semestre i varia en funció del grup. És necessari realitzar totes les proves per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura.Grup de la professora Tania Alba:

– Resolució i exposició d’exercicis (60%)

– 1 prova escrita (40%)

 

Grup del professor Vicenç Furió:

– 1 treball escrit (40%). Alguns alumnes (voluntaris i escollits pel professor), l’hauran de presentar també oralment.

– 1 examen (60%)Grup de la professora Laura Mercader:

− 1 crítica textual (20%)

− 1 ressenya (15%)

− 1 presentació oral (20%)

− 1 examen escrit (40%)

 

 

Avaluació única

L’alumnat que hagi sol·licitat l’avaluació única complimentant el document corresponent i lluirant-lo al/la professor/a dins del termini establert (fins el 31 d’octubre) té dret a l’avaluació única en funció del grup, en la data que fixa la Facultat de Geografia i Història.

 

Grup de la professora Tania Alba:

− Lliurament únic d’una prova amb diferents parts a resoldre/lliurar el dia de l’examen (100%).

 

Grup del professor Vicenç Furió:

− Una prova (100%), amb diferents parts (treball més examen amb preguntes), a lliurar/resoldre el dia de l’examen

 

Grup de la professora Laura Mercader:

Els mateixos exercicis que l’avaluació continuada, menys la presentació oral, que es converteix en un treball escrit, a lliurar, tot, el dia oficial de l’examen. Per poder accedir a l’avaluació s’han de presentar totes les proves.

− 1 crítica textual (20%)

− 1 ressenya (15%)

− 1 treball escrit (20%)

− 1 examen escrit (40%)

 

Reavaluació

La reavaluació té lloc el mes de març per a les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. L’aula, la data i l’hora de la prova es publiquen a la web de la Facultat.


La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única en tots els casos.