Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iconografia

Codi de l'assignatura: 360188

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Tania Alba Rios

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Tot i la previsió inicial del 100% de presencialitat, la metodologia de les activitats serà sempre ajustada a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, de manera que, si la situació sanitària així ho requereix, les activitats passaran a la virtualitat o a la docència mixta.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

(Direcció i tutorització de treballs i exercidis que han de dur a terme els alumnes.)

Aprenentatge autònom

53

(Elaboració dels exercicis i treballs, consulta de la bibliografia, cerca i anàlisi de les imatges.)

 

 

Recomanacions

 

És indispensable tenir coneixements de la mitologia clàssica, de la religió cristiana i de la literatura del món occidental.


Altres recomanacions

És important poder llegir textos en els idiomes bàsics de la cultura occidental: francès, anglès, italià. També és útil el llatí.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE5 - Interpretar els fonaments de la teoria de l'art i del desenvolupament històric del pensament estètic.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els temes principals de la creació artística d’Occident.
• Identificar els processos de creació, transformació i significació de les imatges en els diversos períodes.
• Reconèixer la bibliografia i els repertoris bàsics de la iconografia d’Occident.

 

Referits a habilitats, destreses

• Classificar una imatge dins el repertori de temes de l’art d’Occident.
• Analitzar els elements significatius d’una imatge i situar-la en el període en què es va crear.
• Relacionar imatges amb els textos literaris que els han pogut servir de base.
• Utilitzar la bibliografia i els repertoris que permeten accedir a la identificació dels temes i a la seva formació i transformació així com als seus significats.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Entendre la iconografia com un enfocament de la història de l’art que es complementa amb altres metodologies.
• Aprendre que per aproximar-se al significat d’una obra cal tenir en compte tot l’àmbit sociocultural de què ha sorgit.
• Valorar el rigor metodològic en l’anàlisi d’una obra.
• Valorar el coneixement i la utilització de la bibliografia i dels repertoris d’imatges.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Els temes de la creació artística d’Occident

*  La figuració i la no-figuració en l’art. Una classificació general dels temes. Textos i contextos

2. Teoria. El mètode iconogràfic

*  Origen, definició i objectius del mètode iconogràfic. Evolució i desenvolupament dels estudis iconogràfics

3. Fonts i models

*  Fonts i models de la cultura grecollatina. Fonts i models de la cultura judeocristiana

4. Els grans temes

*  L’anhel de transcendència. Els enigmes de la vida i de la mort. Models de comportament humà. La representació de la natura

5. Anàlisi de programes iconogràfics

*  Programes iconogràfics dels diversos grans períodes de la creació artística d’Occident

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en les activitats següents:

• Classes magistrals per explicar els conceptes fonamentals del programa.

• Material docent a disposició de l’alumnat a partir del qual es poden proposar diferents exercicis tutoritzats (recerques bibliogràfiques, ressenyes i anàlisi iconogràfica d’obres, debats), per resoldre tant presencialment com per mitjà del campus virtual, en funció del grup, a partir de l’elaboració de bases de dades, la participació conjunta en tallers, debats al fòrum, etc.

• Exposicions a l’aula i en l’entorn virtual.

• Visites a museus i a monuments.

La metodologia de les activitats s’ajustarà, en qualsevol cas, a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció de la presencialitat com de retrobament de la normalitat.

En el cas de realitzar classes en format virtual, la decisió sobre l’enregistrament de les sessions i el seu accés posterior al Campus Virtual anirà a càrrec de cada professora.

Les tutories seran telemàtiques i només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada pel professor.

Les sortides culturals i de camp s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada es valoren distintes evidències. A continuació es detallen en funció del grups docents: 

A1: Exercicis pràctics que inclouen comentaris d’imatges (20%), treball de grup sobre programes iconogràfics (40%) i prova amb preguntes teòriques i anàlisi d’imatges (40%).

B1: Un treball consistent en el comentari iconogràfic d’una obra d’art: 40%; breus activitats/qüestionaris dels diferents punts del temari: 20%; prova escrita consistent en la identificació de temes iconogràfics, breus preguntes i anàlisi iconogràfica d’imatges: 40%. 

C1 i D1: Un treball d’anàlisi iconogràfic 30%; 2 proves escrites amb qüestions referents a l’anàlisi iconogràfica d’imatges, la identificació de temes, preguntes breus sobre fonts i aspectes teòrics 30% i 40%. 

 

Avaluació única

Els alumnes que s’acullin a la modalitat d’avaluació única han de fer un únic lliurament final (100 %) en la data oficial indicada. Aquesta decisió s’ha de comentar prèviament amb la professora i cal presentar la sol·licitud abans del dia 31 d’octubre.

La prova única final consisteix en preguntes, comentaris i reflexions del programa desenvolupat a classe. Inclou material visual.


Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGHION, Irène; BARBILLON, Claire; LISSARRAGUE, Françoise. Guía iconográfica de los héroes y dioses de la antigüedad. Madrid: Alianza, 1997. 380 p. ISBN 8420694797.  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1405011*  Enllaç

BARING, Anne. El Mito de la diosa: evolución de una imagenMadrid: Siruela, 2005. 851 p. ISBN 8478447326.  Enllaç

BARRAL I ALTET, Xavier (dir.). Dictionnaire critique d’iconographie occidentale. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2003. 860 p. (Collection "Art & Societé") ISBN 2868476449.  Enllaç

BELTING, Hans. Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la edad del arte. Madrid: Akal, 2009. 744 p. ISBN 9788446013310.  Enllaç

BURKE, P. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2008  Enllaç

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel Antonio. Introducción al método iconográfico. Barcelona: Ariel, 1998. 251 p. (Ariel Patrimonio Artístico) ISBN 8434466023.  Enllaç

ELVIRA BARBA, Miguel Ángel. Arte y mito. Manual de iconografía clásica. Madrid: Sílex, 2008  Enllaç

FLOR, Fernando R. de la. Emblemas: Lectura de la imagen simbólica. Madrid: Alianza, 1995. 422 p. (Alianza Forma; 132) ISBN 8420671320.  Enllaç

GRABAR, André. Las vías de la creación en la iconografía cristiana. Madrid: Alianza, 1985. 342 p. (Alianza Forma; 49) ISBN 8420670499.  Enllaç

GRIMAL, Pierre. Diccionario de la mitología griega y romana. Barcelona: Paidós, 2000.  Enllaç

HASKELL, Francis. La historia y sus imágenes: El arte y la interpretación del pasado. Madrid: Alianza, 1994. 538 p. (Alianza Forma) ISBN 842069049X.  Enllaç

MALAXECHEVERRÍA, Ignacio. Bestiario medievalMadrid: Siruela, 1986. 292 p. ISBN 8485876504.  Enllaç

MARLE, Raimond van. L’art profane au Moyen Âge et à la Renaissance et la décoration de demeures. Nova York: Hacker Art Books, 1971. 2 v. ISBN 0878170499.  Enllaç

OVIDI NASÓ, Publi. Les metamorfosis. Barcelona: Quaderns Crema, 1996. 429 p. (Biblioteca Mínima; 45) ISBN 8477271585.  Enllaç

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. De pintura y pintores: La configuración de los modelos visuales en la pintura española. Madrid: Alianza, 1993. 195 p. (Alianza Forma; 119) ISBN 8420671193.  Enllaç

PRESTON, Percy. A Dictionary of pictorial subjects from classical literature: A guide to their identification in works of art. Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1983. 311 p. ISBN 068417913X.  Enllaç

RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000. 6 v. (Cultura Artística; 3-8) ISBN 8476281641.  Enllaç

REID, Jane Davidson.The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s, 2 volOxford University Press, 1993  Enllaç

SAXL, Fritz. La vida de las imágenes. Estudios iconográficos sobre el arte occiddental. Madrid: Alianza, 1989.  Enllaç

SCHILLER, Gertrud. Iconography of Christian Art. Londres: Lund Humphries, 1971-1972. 2 v.  Enllaç

IACOPO, da Varazze, La leyenda dorada. Madrid: Alianza, 1982. 2 v. (Alianza Forma; 29-30) ISBN 8420679984.   Enllaç

WITTKOWER, Rudolf. La alegoría y la migración de los símbolos. Madrid: Siruela, 2006.  Enllaç

Capítol

PANOFSKY, Erwin. "Iconografía e iconología: Introducción al estudio del arte en el Renacimiento". A: PANOFSKY, Erwin. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza, 1985, p. 45-75.  Enllaç