Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química

Codi de l'assignatura: 360199

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miquel D. Sants Llunell Mari

Departament: Facultat de Química

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

67

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

7

Treball tutelat/dirigit

23

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

És molt recomanable que l’alumnat hagi cursat prèviament les assignatures Fonaments de Química, i Càcul I, i que n’hagi assolit les competències associades.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement dels fonaments científics. Coneixement dels conceptes rellevants de les ciències bàsiques: matemàtiques, física i química, que permetin la comprensió, descripció i solució dels problemes i reptes propis de la ciència i l'enginyeria dels materials.

   -

Capacitat per a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir coneixements sobre els processos químics des d’un punt de vista macroscòpic, incloent-hi els aspectes termodinàmics i cinètics.
 • Adquirir coneixements sobre el sentit i l’extensió d’una reacció química, i comprendre els principis tant dels equilibris físics com dels equilibris químics.
 • Consolidar conceptes fonamentals relacionats amb l’estequiometria d’una reacció i reconèixer-ne el reactiu limitant.
 • Conèixer els principals tipus de reaccions químiques: àcid-base, redox, precipitació i complexació.
 • Conèixer les unitats habituals per expressar magnituds fisicoquímiques.
 • Reconèixer les xifres significatives del valor d’una magnitud i saber expressar una magnitud amb la significació corresponent.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber aplicar els coneixements teòrics a situacions pràctiques utilitzant models matemàtics, gràfics i totes les eines que permeten resoldre problemes bàsics de química.
 • Tenir capacitat per al raonament deductiu.
 • Dur a terme correctament les operacions bàsiques de laboratori.
 • Expressar la composició de solucions i mescles en les unitats habituals.
 • Establir correctament l’estequiometria d’una reacció.
 • Resoldre càlculs estequiomètrics per a les espècies d’una reacció.
 • Expressar els resultats dels problemes i de les mesures experimentals de manera correcta.
 • Utilitzar i manipular productes químics amb criteri i seguint les normes de seguretat.
 • Utilitzar material de laboratori amb criteri i de manera segura.
 • Redactar correctament un informe de les activitats dutes a terme al laboratori.
 • Organitzar correctament una llibreta de laboratori.
 • Gestionar adequadament els residus generats al laboratori.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar una actitud crítica davant els continguts de l’assignatura.
 • Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
 • Saber-se organitzar i planificar.
 • Tenir la capacitat d’ampliar, a través de la bibliografia, els coneixements adquirits.
 • Mantenir una actitud apropiada al laboratori.
 • Assumir la necessitat de dur a terme el treball autònom de manera continuada.
 • Tenir cura del material, dels aparells i dels instruments del laboratori.
 • Reconèixer els avantatges del treball en equip.
 • Esforçar-se a treballar segons els criteris de qualitat i respectar les normes de seguretat dins del laboratori.

 

 

Blocs temàtics

 

A. Bloc teòric

1. Energia i primer principi

• Sistemes, treball i energia. Calor. Funció d’estat. Energia interna. Primer principi de la termodinàmica. Entalpia. Capacitats calorífiques. Entalpia de procés

2. Termoquímica

• Entalpia de reacció. Estats estàndard. Llei de Hess. Entalpia de formació. Entalpia d’enllaç. Variació de l’entalpia amb la temperatura

3. Entropia i segon principi

• Segon principi de la termodinàmica. Entropia. Tercer principi de la termodinàmica. Espontaneïtat i equilibri. Energia de Gibbs. Exergia. Potencial químic i activitat

4. Equilibris físics

• Fases i transicions de fase. Diagrames de fases. Solucions: solubilitat dels gasos, entalpia de dissolució. Mescles líquides binàries. Solucions sòlides

5. Equilibris químics

• Reaccions en equilibri. Constants d’equilibri. Resposta dels equilibris als canvis en les condicions

6. Cinètica química

• Velocitat de reacció. Equació de velocitat i ordre de reacció. Reaccions d’ordre 1 i d’ordre 2. Mecanismes de reacció: reaccions elementals i reaccions complexes. Efecte de la temperatura sobre la velocitat de les reaccions. Catàlisi

7. Equilibris iònics

• Àcids i bases. Concepte de pH. Constants d’acidesa i de basicitat. Hidròlisi de les sals. Solucions reguladores. Equilibris de solubilitat. Efecte de l’ió comú. Precipitació selectiva i dissolució de precipitats

8. Electroquímica

• Reaccions redox. Piles galvàniques. Força electromotriu d’una pila. Potencials d’elèctrode. La sèrie electroquímica. Equació de Nernst. Electròlisi. Llei de Faraday

B. Pràctiques de laboratori

Experimentació al laboratori químic d’alguns dels conceptes tractats en el bloc teòric

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • L’assignatura de Química requereix 150 h de treball de l’alumnat i té una estructura en què les classes i les pràctiques de laboratori són el mitjà bàsic de transmissió de coneixements.
 • A les classes de teoria, es presenten i desenvolupen els diversos temes del programa. També hi ha classes de problemes i seminaris, en què es busca una participació més activa de l’alumnat. En aquestes sessions, que es fan presencialment i/o no presencialment a través del Campus Virtual, es resolen exercicis i problemes de cada un dels temes.
 • A les pràctiques de laboratori, l’alumnat duu a terme, de manera individual o en grup, el treball experimental indicat pel professorat. L’alumnat ha de registrar les activitats diàries en una llibreta de laboratori i presentar els informes de les pràctiques que li indiqui el professorat. Al final del torn hi ha una prova escrita (presencial i/o no presencial).
 • Una part de la feina és tutoritzada. Seguint les indicacions del professorat, els estudiants han de fer treballs puntuals o tasques determinades, com ara la resolució de problemes i exercicis o la preparació de les pràctiques. Aquestes activitats les controla i avalua el professorat.
 • Per consolidar els aprenentatges cal que l’alumnat desenvolupi el treball autònom de manera constant i continuada.


Les restriccions que imposin les autoritats com a conseqüència de la crisi sanitària poden alterar el grau de presencialitat i la metodologia d’algunes de les activitats docents. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es basa en els aspectes següents:

 • Prova de síntesi (presencial i/o no presencial): PS (inclou tots els continguts de l’assignatura).
 • Pràctiques de laboratori: LB (només s’accepta una falta d’assistència justificada).
 • Avaluació continuada: AC (pot incloure entre altres activitats avaluables una prova parcial)


Amb aquestes tres qualificacions es calculen tres valors:
 • QL (síntesi + laboratori) = PS × 70 % + LB  × 30 %
 • QC (síntesi + laboratori + continuada) = PS × 40 % + LB × 30 % + AC × 30 %
 • Q = màxim (QL, QC)


La qualificació final de l’assignatura depèn dels supòsits següents:
 • No haver dut a terme les pràctiques de laboratori o la prova de síntesi implica la qualificació de no presentat.
 • Si s’han fet les pràctiques i la prova de síntesi:
  •    QL ⋝ 5 : Q
  •    QL < 5: mínim (5,Q)  [La nota màxima és un 5,0.]


L’alumnat amb una qualificació igual o superior a 3,5 pot optar a la reavaluació presentant-se a una nova prova de síntesi (presencial i/o no presencial), cosa que implica renunciar a la qualificació anterior, excepte la part del laboratori, que no és reavaluable. L’alumnat que, tot i haver superat l’assignatura, vulgui presentar-se a la reavaluació per millorar nota, cal que presenti per escrit al professorat la renúncia a la qualificació anterior. La nova qualificació final s’estableix a partir de la nova nota de la prova de síntesi i la nota de laboratori segons els mateixos criteris de l’avaluació única.

 

Avaluació única

Excepte en la part de pràctiques de laboratori, l’alumnat pot optar a avaluar-se amb una única prova de síntesi, sempre que ho sol·liciti per escrit abans de la prova parcial de l’assignatura.

L’avaluació de l’assignatura es basa en els aspectes següents:

 • Prova de síntesi (presencial i/o no presencial): PS (inclou tots els continguts de l’assignatura).
 • Pràctiques de laboratori: LB (només s’accepta una falta d’assistència justificada).


Amb aquestes dues qualificacions es calcula la qualificació final de l’assignatura:
 • No haver dut a terme les pràctiques de laboratori o la prova de síntesi implica la qualificació de no presentat.
 • Si s’han fet les pràctiques i la prova de síntesi: PS × 70 % + LB × 30 %


L’alumnat amb una qualificació igual o superior a 3,5 pot optar a la reavaluació presentant-se a una nova prova de síntesi (presencial i/o no presencial), cosa que implica renunciar a la qualificació anterior, excepte la part del laboratori, que no és reavaluable. L’alumnat que, tot i haver superat l’assignatura, vulgui presentar-se a la reavaluació per millorar nota, cal que presenti per escrit al professorat la renúncia a la qualificació anterior. La nova qualificació final s’estableix a partir de la nova nota de la prova de síntesi i la nota de laboratori segons els mateixos criteris de l’avaluació única.

Les restriccions que imposin les autoritats com a conseqüència de la crisi sanitària poden alterar el grau de presencialitat i el format d’algunes de les activitats avaluables. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.