Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Plasticitat. Mecąnica de la Fractura

Codi de l'assignatura: 360207

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Llorca Isern

Departament: Departament de Cičncia de Materials i Quķmica Fķsica

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Prąctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

(Es fan en horari de teoria.)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autņnom

60

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per avaluar la seguretat, durabilitat i integritat estructural dels materials i dels components fabricats amb aquests materials.

   -

Coneixement i capacitat de modelitzar el comportament (mecąnic, electrņnic o quķmic) dels materials i la seva integració en components i dispositius.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir els coneixements necessaris sobre el comportament mecąnic dels materials, fonamentalment referits al comportament pląstic i al comportament envers la fallada.

 

Referits a habilitats, destreses

• Comprendre i saber transferir els coneixements teņrics a les aplicacions prąctiques utilitzant equacions, models matemątics, grąfics i totes les eines que permetin resoldre casos prąctics i reals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Aprendre la metodologia adequada per analitzar el comportament mecąnic dels materials.

 

 

Blocs temątics

 

1. Elements de la teoria de la plasticitat

*  Temps previst per desenvolupar-lo: 5 h T + 2 h P

1.1. Introducció

1.2. Criteris de flučncia en materials dśctils

1.3. Viscoelasticitat

2. Deformació pląstica

*   5 h T + 2 h P

2.1. Mecanismes de deformació pląstica

2.2. Superplasticitat

2.3. Plasticitat en materials nanoestructurats

3. Mecanismes d’enduriment

*   4 h T + 2 h P

3.1. Enduriment per lķmit de gra i maduració

3.2. Enduriment per deformació

3.3. Assaigs de duresa

4. Fonaments d’afaiēonament

*   7 h T + 1 h P

4.1. Classificació dels processos d’afaiēonament

4.2. Fonaments mecąnics

4.3. Estats de tensió i deformació

5. Fallada dels materials per fractura frągil

*   7 h T + 3 h P

5.1. Morfologia de fractura

5.2. Impacte. Transició dśctil-frągil

5.3. Mecąnica de la fractura eląstica lineal

5.4. Fractura elastopląstica

6. Fallada dels materials per col·lapse pląstic

*   2 h T + 1 h P

6.1. Morfologia de fractura

7. Fallada per fatiga

*   6 h T + 2 h P

7.1. Tensions cķcliques

7.2. Cicles d’histčresi

7.3. La fatiga segons la MFEL

7.4. Factors que afecten la resistčncia a la fatiga

8. Fallada per termoflučncia

*   3 h T + 2 h P

8.1. Assaig de termoflučncia

8.2. Canvis estructurals durant la termoflučncia

8.3. Modelització

9. Corrosió sota tensió

*   1,5 h T

9.1. Corrosió sota tensió

9.2. Fatiga amb corrosió

10. Fatiga tčrmica. Xoc tčrmic

*   1,5 h T 

10.1. Fatiga tčrmica

10.2. Xoc tčrmic

11. Assaigs no destructius

*  3 h T 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

  • Activitats presencials: les activitats presencials consisteixen en classes magistrals en què es presenten i es despleguen els continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Un 25 % de l’activitat presencial es dedica a seminaris, en què a través del plantejament, l’anàlisi, la discussió i la resolució de diferents casos l’estudiant pot desenvolupar els coneixements adquirits. Es fomenta al màxim la participació de l’alumnat, sobretot en les sessions de seminaris i problemes.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es plantegen activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la presentació dels continguts teòrics combinades amb sessions presencials de plantejament, resolució i anàlisi de qüestions i problemes en grups reduïts, si escau, i a l’aula assignada.

  • Treball d’avaluació continuada: es desenvolupa al llarg del període lectiu i pot incloure diverses activitats susceptibles d’avaluació (proves de tipus test, resolució d’exercicis i problemes). S’avisa els estudiants amb antelació suficient del dia en què es porten a terme o s’han de lliurar aquestes activitats.
  • Treball autònom: l’alumnat dedica les hores corresponents al treball autònom a l’estudi i a la resolució d’exercicis proposats pel professorat i/o pels llibres de referència o consulta, per ampliar els coneixements adquirits a classe.


En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura. En aquest sentit es revisa el material docent i es treballen exemples i contextos que no tinguin el biaix de gènere habitual i també es reflexiona explícitament sobre aquest tema. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Treball d’avaluació continuada: 2 proves de diferent tipologia, 20 % de la qualificació final.
  • Prova parcial: 20 % de la qualificació final
  • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5 es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota, que implica la renúncia a la nota obtinguda prèviament amb un document signat i lliurat al professor. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final i té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis. 

 

Avaluació śnica

El període per renunciar a l’avaluació continuada és de tres setmanes des de l’inici de l’assignatura.

  • Prova final de conjunt: 100 % de la qualificació final.


Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5 es pot fer una reavaluació, que implica la renúncia a la nota obtinguda prèviament amb un document signat i lliurat al professor. La reavaluació té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis.