Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art de l'Època de les Revolucions Burgeses (1789-1905)

Codi de l'assignatura: 360208

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Rodríguez Samaniego

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un bon coneixement de l’art europeu des de mitjan segle XVIII fins a la darreria del segle XIX

- Conseguir un buen conocimiento del arte europeo des de mediados del siglo XVIII a finales del siglo XIX

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció
Introducción

2. Il·lustració i neoclassicisme
Ilustración y neoclasicismo

3. Goya, entre la il·lustració i el romanticisme
Goya, entre la Ilustración y el romanticismo

4. El romanticisme
El romanticismo

5. La ciutat industrial
La ciudad industrial

6. El realisme
El realismo

7. L’impressionisme
El impresionismo

8. El simbolisme
El simbolismo

9. El postimpressionisme
El postimpresionismo

10. L’art nouveau

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou classes presencials, magistrals i teòriques, i també sessions de caràcter pràctic.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada d’aquesta assignatura es fa a partir de dos exàmens parcials basats en les classes teòriques i pràctiques en què es té en compte l’aplicació de les lectures recomenades (50% de la nota final cadascun)

 

 

Avaluació única

L’alumne que hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a fer un únic examen al final del semestre equivalent al 100% de la nota. La data límit és el 15 de març.


Reavaluació


La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre i al mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOIME, Albert. Historia social del arte moderno. Madrid: Alianza, 1994-1996. Alianza Forma; 128, 138.  Enllaç

BARRINGER, Tim. The pre-Raphaelites. Londres: Weidenfeld and Nicholson, 1998.  Enllaç

CLARK, T. J. Imagen del pueblo: Gustave Corbet y la revolución de 1848. Barcelona: GG, 1981.  Enllaç

COLL i MIRABENT, IsabeI. Las claves del arte neoclásico. Barcelona, Arín, 1987.  Enllaç

COLLINS, Peters. Los ideales de la arquitectura moderna, su evolución: 1750-1950. Barcelona: GG, 1973.  Enllaç

HONOUR, Hugh. Neoclasicismo. Madrid: Xarait, 1982.  Enllaç

HONOUR, Hugh. El Romanticismo. Madrid: Alianza, 1981.  Enllaç

MATHIEU, Pierre-Louis. La génération symboliste: 1870-1910. Genève: Skira, 1990.  Enllaç

La modernidad y lo moderno: la pintura francesa en el siglo XIX. Madrid: Akal, 1998   Enllaç

MOLET i PETIT, Joan. Història de l’arquitectura de la Il·lustració a l’Eclecticisme. Barcelona : Edicions Universitat de Barcelona, 2003. Textos docents; 276.  Enllaç

NOCHLIN, Linda. El Realismo. Madrid: Alianza, 1991.  Enllaç

REWALD, Jonh. El postimpresionismo: de Van Gogh a Gauguin. Madrid: Alianza, 1998.  Enllaç

REWALD, Jonh. Historia del Impresionismo. Barcelona: Seix Barral, 1972.  Enllaç

REYERO, C.: Introducción al arte occidental del siglo XIX, Madrid: Cátedra, 2014

ROSENBLUM, Robert. El arte del siglo XIX. Madrid: Akal, 1992.  Enllaç

Capítol

COLL, I. "El Romanticismo", dins de Historia del Arte de la Ilustración al Romanticismo. Madrid: Internacional del Libro, 1992 p. 221-365  Enllaç