Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Histņria de l'Art de les Avantguardes (1905-1960)

Codi de l'assignatura: 360209

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Molet Petit

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Altres prąctiques

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autņnom

53

 

 

Recomanacions

 

Lectura d’obres de caràcter general sobre art contemporani.

Lectura de obras de carácter general sobre arte contemporáneo

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comś / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

( Compromís ètic)

   -

CE1 - Obtenir una conscičncia crķtica de les coordenades espaciotemporals de la histņria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrņnica general i regional de la histņria de l'art que permeti de situar els processos artķstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Familiaritzar-se amb els llenguatges artístics de les avantguardes.

- Familiarizarse con los lenguajes artísticos de las vanguardias

 

– Conèixer els diferents moviments avantguardistes i saber emmarcar-los en el context historicosocial i en les línies ideològiques generals de l’època.

- Conocer los distintos movimientos vanguardistas y saber enmarcarlos en el contexto historicosocial y en las líneas ideológicas generales de la época

 

 

Blocs temątics

 

1. L’art fins a la Primera Guerra Mundial: el naixement dels «ismes». Fauvisme, expressionisme alemany, cubisme, futurisme, avantguardes russes
El arte hasta la Primera Guerra Mundial: el nacimiento de los "ismos". Fauvismo, expresionismo alemįn, cubismo, futurismo, vanguardias rusas

2. L’art durant la Primera Guerra Mundial: dadą, neoplasticisme. Art rus: suprematisme i constructivisme
El arte durante la Primera Guerra Mundial: dadį,neoplasticismo. Arte ruso: suprematismo y constructivismo

3. L’art d’entreguerres. Nova Objectivitat, Surrealisme, i altres tendčncies dels anys vints i trentes
El arte de entregurerras. Nueva Objetividad, Surrealismo y otras tendencias de los ańos veinte y treinta

4. Tendčncies artķstiques després de 1945: informalisme, expressionisme abstacte i Pop art
Tendencias artķsticas depués de 1945: informalismo, expresionismo abstracto y Pop art

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou:

– Classes magistrals presencials (o virtuals si ho requereixen les circumstàncies) que es duen a terme a partir de l’anàlisi de diverses obres representatives de cada moviment, amb el suport de material audiovisual (reproduccions fotogràfiques d’obres plàstiques, enregistraments d’àudio, documentals i pel·lícules) i textual.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciarà amb prou antelació i, en cas pas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

– Sessions de tutories per grups per posar en comú i resoldre conjuntament tots aquells dubtes que puguin anar sorgint al llarg de les classes

- En cap cas s’enregistraran ni les classes ni de les activitats pràctiques

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada d’aquesta assignatura es basa en:

– una primera prova escrita sobre els continguts de les classes i de les lectures recomanades (50 % de la nota final)

– una segona prova escrita sobre els continguts de les classes i de les lectures recomanades (50 % de la nota final)

Les proves es realitzaran preferentment de manera presencial (o virtual si les circumstàncies ho requereixen)

 

Avaluació śnica

L’avaluació única d’aquesta assignatura es basa en un examen final de la matèria del programa de l’assignatura (100 % de la nota final).

El termini per sol·licitar l’avaluació única acaba el 15 de març

Reavaluació


La reavaluació d’aquesta assignatura es basa en un examen final de la matèria del programa de l’assignatura (100 % de la nota final).

La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre i al mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOZZOLA, A. TISDALL, C. Futurism. London: Thames and Hudson, 1985

CABANNE, P. Arte del siglo XX. Barcelona: Poligrafa, 1983.  EnllaƧ

CASALS, J. El expresionismo. Orígenes y desarrollo de una nueva sensibilidad. Barcelona: Montesinos, 1988.  EnllaƧ

CIRLOT, L. Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos. Barcelona: Labor, 1993.  EnllaƧ

COOPER, D. L’època cubista. Madrid: Alianza, 1984.  EnllaƧ

COX, N. Cubism. London: Phaidon Press, 2000

CURTIS, W. La arquitectura moderna desde 1900. Madrid: Blume, 1986.  EnllaƧ

DDAA. Arte del siglo XX. Colonia: Taschen, 2001.  EnllaƧ

DDAA. Escritos de arte de vanguardia 1900-1945. Madrid: Turner, 1979.  EnllaƧ

DDAA. Futurismo & Futurismi. Milano: Bonpiani, 1986.  EnllaƧ

DDAA (H. Osborne). Guía del arte del siglo XX. Madrid: Alianza, 1990.  EnllaƧ

DE MICHELI, M. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza, 1979.  EnllaƧ

DUBE, W.D. The Expressionists. London: Thames and Hudson, 1985

ELDERFIELD, J. El fauvismo. Madrid: Alianza, 1983.  EnllaƧ

EDWARDS, S.; WOOD, P. Art of the avant-gardes. New Haven: Yale University Press, 2004.  EnllaƧ

FOSTER, H., KRAUSS, R. Arte desde 1900. Modernidad. Antimodernidad. Posmodernidad. Madrid: Akal, 2006.  EnllaƧ

GIMENEZ FROTIN, J. El surrealismo. Barcelona: Montesinos, 1983.  EnllaƧ

GRAY, C. The Russian Experiment in Art 1863-1922. London: Thames and Hudson, 1986

JULIAN, I. El cartel republicano de la Guerra Civil Española. Madrid: Ministerio de Cultura, 1993.  EnllaƧ

JULIAN, I. Lo mejor del arte del siglo XX (Escultura). Madrid: Historia 16, 1998.  EnllaƧ

KAHNWIELER, D.H. Mis galerías y mis pintores. Madrid: Ardora, 1991.  EnllaƧ

KANDINSKY-MARC. El Jinete Azul. Barcelona: Paidós, 1989.  EnllaƧ

MENEGUZZO, M. El siglo XX. Arte contemporáneo. Barcelona: Electa, 2000.  EnllaƧ

RICHARD, L. Del expresionismo al nazismo. Barcelona: G.Gili, 1979.  EnllaƧ

RICHTER, H. Dada-art et anti-art. Bruxelles: la conaissance, 1965.  EnllaƧ

TEIGE, K. Il mercato dell’arte. Torino: Einaudi, 1973.  EnllaƧ

VOLLARD, A. Memorias de un vendedor de cuadros. Barcelona: Destino, 1983.  EnllaƧ

WHITFIELD, S. Fauvism. London: Thames and Hudson, 1996

WINGLER, H. La Bauhaus. Barcelona: G.Gili, 1975.  EnllaƧ