Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art Català Modern i Contemporani

Codi de l'assignatura: 360218

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carme Narváez Cases

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es produeixin durant el desenvolupament del curs)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la teoria de l’art i el pensament estètic dins dels diferents contextos culturals, socials, econòmics, polítics, ideològics, religiosos i de gènere que han condicionat els discursos, l’estètica, la funció, les tècniques i els llenguatges formals de l’art.

— Conèixer específicament les fonts, les tendències, els artistes i les obres més importants i representatives de cadascun dels períodes de la història de l’art i en el marc de diferents cultures.

— Conèixer i manejar de forma rigorosa i ajustada el llenguatge específic i la terminologia adequada que són propis de les diferents manifestacions de l’art.

— Conèixer els diferents enfocaments i les diferents metodologies que permeten comprendre l’obra d’art.

— Conèixer els diversos procediments de creació artística i les tècniques de conservació, tutela i divulgació del patrimoni historicoartístic i cultural.

— Conèixer les publicacions més importants (o altres vies d’informació) dutes a terme sobre la matèria, així com totes les que puguin permetre un major aprofundiment en aspectes específics.

— Adquirir coneixements específics que capacitin per a l’exercici de treballs propis dels perfils professionals de la titulació.

 


En el camp de les habilitats:


— Aprendre a desenvolupar l’esperit analític i crític i la sensibilitat per veure i llegir l’obra d’art. Acostumar-se a interpretar el llenguatge de les seves formes, a apreciar-ne els valors estètics i a extreure’n informacions sobre la cultura que l’ha generat.

— Valorar l’obra d’art com un excel·lent mitjà per entendre i saber apreciar el passat de la humanitat i la civilització en la qual l’obra d’art ha estat creada.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El segle xvi: la pervivència del gòtic i la introducció al Renaixement

2. El segle xvii: del classicisme al barroc

3. El segle xviii: del barroc tardà a l’inici de l’academicisme

4. La primera meitat del segle xix: neoclassicisme i romanticisme

5. La segona meitat del segle xix: realisme i historicismes

6. El modernisme

7. El noucentisme i les primeres avantguardes

8. L’art d’entreguerres (1914-1945)

9. L’art després de la Guerra Civil

10. L’art de la segona meitat del segle XX

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluaicó de la matèria. En cas que les condicions sanitàries ho facin necessari, les classes s’impartiran de manera virtual i amb caràcter sincrònic. Les sessions no seran enregistrades ni posades a disposició de l’alumne, excepte en casos excepcionals. Es preveuen algunes sessions presencials per al desenvolupament d’activitats pràctiques i/o seminaris. Les tutories seran telemàtiques i només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada pel professor.

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació d’aquesta assignatura es fa a partir de dues proves parcials basades en el contingut de les classes teòriques i les lectures recomanades, corresponents a cadascuna de les parts en què es divideix la matèria (art d’època moderna i art d’època contemporània). Cada una d’aquestes dues proves escrites correspon a un 50 % de la nota final avaluada.

És obligatori realitzar el 100% de les proves  per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura.

Està previst que les proves d’avaluació es duguin a terme de manera presencial a l’aula. En cas que la situació sanitària ho fes recomanable, es duran a terme de manera virtual

 

Avaluació única

L’alumne que hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a fer un únic examen al final del curs, equivalent al 100% de la nota. La data límit de solicitud és el 31 d’octubre


Reavaluació


La reavaluació té lloc al mes de març.

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALCOLEA GIL, Santiago: Catalunya-Europa: L’art català dins Europa, Pòrtic 2003  Enllaç

BARRAL I ALTET, X.(ed.): Art de Catalunya, Ars Cataloniae. vols, 3, 5, 7, 9, 11, 16. Barcelona: L’Isard, 1997.  Enllaç

CORREDOR MATHEOS, J.: La segona meitat del segle XX, “Història de l’art català”, vol. IX. Edicions 62, Barcelona 1996  Enllaç

FONTBONA, Francesc: Del Neoclassicisme a la restauració. 1808-1888, “Història de l’Art Català”, vol. VI, Edicions 62, Barcelona 1988  Enllaç

FONTBONA, Francesc; JORBA, Manuel (eds.): El Romanticisme a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1999.

FONTBONA , F., MIRALLES, F.: Del Modernisme al Noucentisme, 1808-1917, “Història de l’art català”, vol. VII, Edicions 62, Barcelona 1985  Enllaç

Exemplar disponible al CCUC  Enllaç

GABRIEL, Pere (dir.): Romanticisme i renaixença: 1800-1860, “Història de la cultura catalana”, vol. IV, Edicions 62, Barcelona 1997.  Enllaç

GARRIGA i RIERA, Joaquim: L’època del Renaixement, s. XVI, “Història de l’Art Català”, vol. IV, Edicions 62, Barcelona 1986>  Enllaç

MIRALLES, F.: L’època de les avantguardes, 1917-1970, “Història de l’art català”, vol. VIII, Edicions 62, Barcelona 1989  Enllaç

RÀFOLS, Josep-Francesc: Diccionario de artistas de Cataluña, Valencia y Baleares, Edicions Catalanes S.A.- La Gran Enciclopedia Vasca, Barcelona-Bilbao 1980  Enllaç

TRIADÓ, Joan-Ramon: L’època del Barroc, s. XVII-XVIII, “Història de l’Art Català”, vol. V, Edicions 62, Barcelona 1984  Enllaç

TRIADÓ, J.-R.: Arte en Cataluña, Cátedra, Madrid 1994  Enllaç

Capítol

FONTBONA, M., El ModernismeAspectes generals. Barcelona: L’Isard, 2003.