Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Música: Llenguatges i Metodologies

Codi de l'assignatura: 360235

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Oriol Brugarolas Bonet

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes són presencials sempre i quan les circumstàncies sanitàries ho permetin. )

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Sortida cultural

No presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

(Entendre el llenguatge musical i les seves aplicacions principals. Reconèixer els diferents estils musicals des dels orígens fins al classicisme.)

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

( Adquirir una visió precisa dels grans moviments de la història de la música.)

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els conceptes principals de la música.

• Identificar els elements bàsics per entendre una audició.

• Reconèixer els agents musicals principals.

• Conèixer la història de la música des dels orígens fins al classicisme.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Tema 1. Teoria i conceptes bàsics de la música

2

Tema 2. La música en l'antiguitat greco-romana

3

Tema 3. La música a l'època medieval

4

Tema 4. L'eclosió de la música renaixentista

5

Tema 5. El Barroc

6

Tema 6. La música de la primera meitat del segle XVIII

7

Tema 7. El classicisme

8

Epíleg: Beethoven, porta cap al romanticisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. Les activitats teoricopràctiques es faran majoritàriament de manera presencial. Alhora, es preveuen algunes sessions no presencials per al desenvolupament d’activitats pràctiques i/o seminaris. Les tutories seran telemàtiques i/o presencials (només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada pel professor).
Les sortides culturals, com per exemple assistir a un concert, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada l’estudiant ha de fer les proves següents:

20% treball

20% parcial de novembre

20% evidencies avaluatives (exercicis, elaborar resums, fer lectura d’articles o de textos)

40% parcial de gener

 

Avaluació única

S’accepta la sol·licitud d’avaluació única fins al 31 d’octubre.

Consta d’una prova final (100 %)


Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.