Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Música en l'Època Contemporània.

Codi de l'assignatura: 360236

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Magdalena Polo Pujadas

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(El seminari se centrarà en visionats de concerts o dansa)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

("modalitat prsencial-no presencial")

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

• No cal tenir coneixements musicals, només bona disposició per escoltar música de manera més conscient.

• En aquesta assignatura, que té una part pràctica rellevant, és molt necessària l’assistència a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

( Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de la música que permeti relacionar la música amb els processos artístics universals principals.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Acostar-se als moments més significatius de la història de la música contemporània.
• Conèixer i comprendre els fets musicals principals i l’evolució dels estils musicals dels segles xix i xx.
• Comprendre els grans moviments, mitjançant una exposició panoràmica, per saber incorporar la música entre els altres processos artístics que s’estudien a la carrera.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Segle XIX

1.1. Característiques de la música del romanticisme

1.2. El Beethoven clàssic i el romàntic

1.3. La polèmica entre la música pura i la música programàtica

1.4. El lied. Música i poesia

1.5. Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin i Brahms

1.6. El poema simfònic: Berlioz i Liszt

1.7. El naixement de l’òpera romàntica. Weber, Rossini, Verdi

1.8. Els drames musicals de Wagner

1.9. Els postromanticismes musicals

1.10. El nacionalisme musical

2. Segle XX


2.1. Característiques de la música del segle xx-xxi

2.2. L’impressionisme musical

2.3. L’expressionisme musical i l’atonalisme

2.4. L’Escola de Viena i el dodecafonisme

2.5. El neoclassicisme musical

2.6. La música concreta

2.7. La música electrònica

2.8. La música aleatòria

2.9. La música minimalista

2.10. El jazz com a reinvenció constant

2.11. La música popular o música pop, rock

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions inclouen les activitats següents:

• exposició des dels vessants teòric i pràctic dels grans moviments musicals

• anàlisi auditiva de les obres més representatives per conèixer i comprendre els processos creatius

• visionat ( en cas que no pugui ser presencial) de concerts o dansa contemporània.

Els estudiants s’acosten de manera teòrica i pràctica als processos sonors i en comprenen les causes historicosocials i de pensament.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en una prova parcial (30%), un treball ( 20%)  i una prova parcial (50%)

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen amb audicions i preguntes que equival al 100 % de la qualificació.

Els estudiants que s’hi vulguin acollir ho han de notificar per escrit al professor abans del 15 de març.

 Reavaluació


La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La reavaluació té lloc als mesos de març i juliol, per a les assignatures del primer semestre, i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació consisteix en un examen amb audicions i preguntes  que equival al 100 % de la nota final.