Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projectes

Codi de l'assignatura: 360255

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esther Chamarro Aguilera

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Les pràctiques especials consisteixen en l’elaboració d’un avantprojecte en classes presencials i com a activitat tutelada.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques especials

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

70

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Aquest pla docent descriu l’assignatura Projectes del grau d’Enginyeria Química. Els estudiants d’Enginyeria de Materials han de consultar-ne la versió del seu grau en l’espai de l’assignatura del Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Ser metòdic, organitzat, dinàmic, amb capacitat analítica i sintètica, i amb visió prospectiva.

   -

Orientació a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d'evidències, amb creativitat i capacitat d'iniciativa.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (5). Tenir habilitat d'executar el disseny apropiat en una àrea d'especialització.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (10). Comprendre i assumir els conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, i comprendre i assumir el paper central de l'enginyer químic en la prevenció i solució de problemes.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (2). Tenir capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria química, cosa que implica una visió comprensiva de tots els aspectes implicats en un projecte complex: els materials idonis per als equips en funció de les sol'licitacions a què estiguin sotmesos; el disseny mecànic dels diversos equips de reacció, d'adequació de matèries primeres o productes intermedis o finals, o d'emmagatzematge i distribució, atenent a les seves condicions d'operació, el seu entorn i els requeriments de seguretat i mediambientals; i el subministrament i l'evacuació d'energia d'aquests en qualsevol de les seves formes. És a dir, s'han de tenir les capacitats de dissenyar equips de transmissió de calor basats en qualsevol dels mecanismes de transmissió, coneixements dels sistemes de termotècnia per a la generació d'energia tèrmica i estalvi d'energia, i de les diferents formes de cogeneració. Per tant, s'hauran de conèixer en un nivell suficient les bases de l'electrotècnia involucrada en el disseny i funcionament dels equips de planta i la normativa que en regula la distribució en baixa tensió.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (11). Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (1). Tenir capacitat per a la redacció i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria química i, en concret, dels aspectes següents: a) Tenir coneixements suficients de la legislació, les regulacions i especificacions, les normes de qualitat, i les normatives de compliment obligat. b) Ser capaç d'aplicar les idees bàsiques d'economia a la valoració econòmica d'un projecte industrial. c) Ser capaç de fer una aproximació estructurada i sistemàtica dels aspectes de salut, higiene i seguretat rellevants en un procés ja existent o en fase de disseny. d) Ser capaç de comprendre l'impacte de les solucions d'enginyeria en el context ambiental i social.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre conceptes i continguts d’una memòria tècnica d’enginyeria.

 

— Conèixer la seqüència d’etapes en l’elaboració d’un projecte d’enginyeria.

 

— Comprendre conceptes relacionats amb la gestió d’un projecte i identificar els tràmits i òrgans administratius implicats.

 

— Comprendre l’impacte de les solucions de l’enginyeria en el context ambiental i social.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dissenyar i seleccionar equips d’una planta química.

 

— Elaborar un projecte preliminar d’una planta química.

 

— Elaborar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb el disseny, el càlcul i la selecció de processos i unitats específiques.

 

— Valorar els riscos per a la seguretat i la salut en un procés existent o en fase de disseny.

 

— Utilitzar la normativa, la legislació i les regulacions pertinents en cada situació.

 

— Utilitzar eines informàtiques per al càlcul i disseny d’operacions i processos.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir valors de responsabilitat i ètica professional propis de l’enginyeria química.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Definició

2. Visió general d’un projecte d’enginyeria química

3. Contingut d’un projecte

3.1. Introducció. Continguts. Especificacions generals

3.2. Diagrames

3.3. Mètodes de càlcul, disseny i selecció d’equips

3.4. Selecció de materials

3.5. Fulls d’especificacions

3.6. Llistes

3.7. Implantació

3.8. Serveis

3.9. Estimació de costos d’inversió

3.10. Manual d’operació

4. Tramitació oficial i relacions amb les administracions

5. Seminaris: cas pràctic, elaboració d’un avantprojecte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament es basa en les activitats d’aprenentatge següents:

— Activitats expositives (presencials): classes magistrals, aplicació de conceptes en exemples reals del món laboral. Les classes es poden retransmetre eventualment en línia en cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics.

— Activitats en equip (presencials): elaboració d’un avantprojecte real. Activitat presencial en què el professorat fa un seguiment setmanal i resol els dubtes per reconduir la confecció del treball i garantir-ne el ritme. L’assistència a aquestes sessions presencials és obligatòria.

— Activitats en equip (tutoritzades): el gruix del projecte es desenvolupa en equip. S’ha de seleccionar el procés, calcular equips i unitats, proposar estructures de control o trobar subministradors, entre d’altres, i, per acabar, elaborar una memòria d’enginyeria bàsica.

— Activitats individuals (tutoritzades): s’han de fer exposicions de seguiment de l’evolució del projecte. Cada persona és responsable de la defensa de les activitats que ha dut a terme dins del grup de treball.

— Activitats individuals o en equip (autònomes): es fan les activitats d’aprenentatge que es considerin adients.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en les activitats següents:

— Seguiment de l’elaboració de l’avantprojecte amb informes setmanals, tres presentacions orals i una memòria escrita (50 % de la nota final).

— Prova de síntesi de tipus test o de preguntes curtes, per confirmar que s’han assolit els objectius de coneixement de conceptes i terminologia necessaris (50 % de la nota final).

Qui tingui una nota final superior a 3,5 es pot presentar a una reavaluació, consistent en un examen similar a l’examen final. Segons l’acord del Consell d’Estudis, per presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim un 3,5. Aquesta prova es fa en la data que estableix el Consell d’Estudis. Si un estudiant ha aprovat l’assignatura i vol apujar nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació, però ha de renunciar per escrit a la nota obtinguda.

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

Les característiques de l’assignatura no permeten que es faci una avaluació única.