Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seguretat, Higiene i Legislació

Codi de l'assignatura: 360256

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaime Gimenez Farreras

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Orientació a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d'evidències, amb creativitat i capacitat d'iniciativa.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (1). Tenir capacitat per a la redacció i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria química i, en concret, dels aspectes següents: a) Tenir coneixements suficients de la legislació, les regulacions i especificacions, les normes de qualitat, i les normatives de compliment obligat. b) Ser capaç d'aplicar les idees bàsiques d'economia a la valoració econòmica d'un projecte industrial. c) Ser capaç de fer una aproximació estructurada i sistemàtica dels aspectes de salut, higiene i seguretat rellevants en un procés ja existent o en fase de disseny. d) Ser capaç de comprendre l'impacte de les solucions d'enginyeria en el context ambiental i social.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (10). Comprendre i assumir els conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, i comprendre i assumir el paper central de l'enginyer químic en la prevenció i solució de problemes.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (11). Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Dominar els conceptes bàsics de la seguretat (perill, risc, seguretat, prevenció, protecció, etc.).
 • Conèixer les substàncies perilloses: classificació, transport, manipulació, emmagatzematge i emergències.
 • Conèixer els tipus d’accidents (incendi, explosió, fuites): conceptes, causes, quantificació i avaluació de conseqüències.
 • Conèixer tècniques d’anàlisi i avaluació del risc.
 • Tenir les bases per al coneixement del disseny i l’operació en seguretat de les plantes químiques (distribució de la planta, distàncies de seguretat, sistemes de prevenció i minimització, factor humà, plans d’emergència).
 • Conèixer la normativa i legislació pertinents.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber fer una anàlisi de risc.
 • Resoldre exercicis i problemes relacionats amb la manipulació de substàncies perilloses, la modelització d’accidents i l’anàlisi de conseqüències.
 • Saber utilitzar la normativa i legislació aplicables en cada cas.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Adquirir perspectiva professional i ètica a l’hora d’aplicar la seguretat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  

 • Seguretat integrada
 • Definicions bàsiques
 • Accidents en plantes químiques
 • Seguretat raonable. Organització de la seguretat
 • Accidents il·lustratius

2. Definicions i conceptes bàsics. Legislació bàsica

*  

 • Identificació de perills. Estimació, anàlisi, valoració, avaluació, control i gestió del risc
 • Bases legals de l’anàlisi de risc. Seveso II
 • Procedència i estructura de la normativa
 • Consultes de bases de dades
 • Referències

3. Substàncies perilloses

*  

 • Definicions
 • Reglamentació
 • Classificació, identificació i etiquetatge
 • Manipulació, emmagatzematge i transport
 • Salut laboral

4. Accidents i conseqüències

*  

 • Els accidents a la indústria química
 • Incendi: conceptes bàsics, causes, modelització, conseqüències
 • Explosió: conceptes bàsics, causes, modelització, conseqüències
 • Fuites: conceptes bàsics, causes, modelització, conseqüències

5. Avaluació del risc en el lloc de treball

*  

 • Conceptes bàsics. Necessitat de l’anàlisi i avaluació del risc
 • Accidents. Estadístiques. Consultes de bases de dades. Índexs estadístics. Investigació d’accidents. Costos dels accidents
 • Tipus d’avaluacions de riscos. Objectius
 • Avaluació general de riscos: aplicació i objectius, etapes. Activitats a avaluar, aspectes a valorar, identificació de perills, estimació del risc, valoració del risc
 • Altres tècniques d’avaluació de risc
 • Referències

6. Anàlisi i avaluació del risc en plantes químiques

*  

 • Tècniques d’anàlisi de risc. Consideracions generals. Metodologia. Dades de fiabilitat d’equips i instruments. Classificació de les tècniques d’avaluació
 • Tècniques qualitatives d’anàlisi de risc. Anàlisi històrica d’accidents. Què passa si…? Llistes de control (‘checklists’). HAZOP
 • Tècniques semiquantitatives d’anàlisi de risc. Anàlisi dels modes de fallades, efectes i criticitat. Índex DOW, FAFR, etc.
 • Tècniques quantitatives d’anàlisi de risc. Arbre de fallades. Arbre de successos

7. Avaluació del risc per a l’entorn

*  

 • Factor de vulnerabilitat
 • Pròbit
 • Mapes de pressió, temperatura i concentracions
 • Risc individual: corbes d’isorisc. Risc col·lectiu: corbes F-N

8. Disseny en seguretat

*  

 • Ubicació de les instal·lacions
 • Disposició de la planta. Disposició dels equips. Distàncies de seguretat
 • Adequació d’equips i instal·lacions
 • Sistemes de prevenció i minimització d’accidents
 • Prevenció activa: normes de seguretat, millora contínua, manuals d’operació, manteniment, investigació, auditories i inspeccions
 • El factor humà. Anàlisi. Estudi. Tècniques d’avaluació

9. Gestió del risc

*  

 • Organització de la gestió
 • Política de prevenció. Principis de prevenció
 • Documents del sistema de gestió
 • Integració de sistemes de gestió
 • Integració i valoració de les persones dins del sistema
 • Responsabilitat social de l’empresa
 • Plans d’emergència
 • Referències

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de l’assignatura es desplega sobretot en classes magistrals. Els continguts explicats són al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o es poden trobar de manera fàcil i assequible a altres fonts d’informació prèviament recomanades. Les classes de problemes també tenen el format d’una classe magistral, però permeten una participació més activa de l’alumnat.

Al llarg del semestre també es fan altres activitats com ara treballs, exercicis i proves que ajuden a afavorir la comprensió de l’assignatura per part de l’alumne.

Les activitats podran ser presencials o no presencials i fer-se de forma síncrona o asíncrona.

Finalment, l’alumnat acaba d’assolir les competències i els objectius de l’aprenentatge a través del treball autònom, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

Les sessions de teoria, seminaris i problemes es poden retransmetre eventualment en línia en cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics. Així mateix, en cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es poden plantejar activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la distribució o presentació de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de desenvolupament, aplicació, problemes, exercicis o seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i les qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada. Si l’estudiant manifesta no poder complir els requisits de l’avaluació continuada té dret a l’avaluació única, que consisteix en una prova global.

L’avaluació continuada inclou:

 • Els problemes, exercicis, treballs, proves, etc., que s’hagin fet al llarg del semestre i que representaran entre el 40 i el 60 % de la nota final, depenent que l’examen final sigui presencial o no presencial.
 • La prova final global (prova de síntesi), al final del semestre i en la data fixada pel Consell d’Estudis d’Enginyeria Química. Aquesta prova representa entre el 60 i el 40 % de la nota final, depenent que l’examen final sigui presencial o no presencial.


L’aprovat es fixa en 5 punts sobre 10.

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final és l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats de l’avaluació continuada.

Les competències relacionades amb l’assignatura es poden valorar amb les proves, treballs i problemes proposats.


Reavaluació

Qui tingui una nota final superior a 3,5 pot optar a la reavaluació, la qual consisteix a repetir la prova global final. Si es vol millorar la nota, hi ha la possibilitat de presentar-se a la reavaluació, però s’ha de renunciar a la nota que es tenia.

 

Avaluació única

L’alumne que vulgui acollir-se a l’avaluació única ho ha de sol·licitar per escrit dins dels primers deu dies de classe.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final de l’avaluació continuada i que representa el 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

Qui tingui una nota final superior a 3,5 pot optar a la reavaluació, la qual consisteix a repetir la prova global final. Si es vol millorar la nota, hi ha la possibilitat de presentar-se a la reavaluació, però s’ha de renunciar a la nota que es tenia.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Casal, Joaquim ... [et al.]. Análisis del riesgo en instalaciones industriales. Barcelona : Edicions UPC, 1999  Enllaç

Cortés Díaz, José María. Técnicas de prevención  de riesgos laborales : seguridad e higiene del trabajo.  5a ed. Madrid : Tébar Flores, 2002  Enllaç

9a ed.  Enllaç

Crowl, Daniel A. ; Louvar, Joseph F. Chemical process safety : fundamentals with applications. Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-  Hall, cop. 1990  Enllaç

Kletz, Trevor A. ¿Qué falló?…Desastres en plantas con procesos químicos ¿Cómo evitarlos?. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 2002  Enllaç

Santamaría Ramiro, J. M. ; Braña Aísa, P. A. Análisis y reducción de riesgos en la industria química. 2a ed. Madrid  : MAPFRE, 1998  Enllaç

Storch de Gracia, J. M. ; García Martín, Tomás. Seguridad industrial en plantas químicas y energéticas : fundamentos,  evaluación de riesgos y diseño. 2a ed. Madrid : Díaz de Santos, cop. 2008  Enllaç

Zonas de planificación para accidentes graves de tipo térmico : en el ámbito del Real Decreto 1254/99 (Seveso II). Murcia : Universidad de Murcia, 2002  Enllaç

Zonas de planificación para accidentes graves  de tipo tóxico : en el ámbito del Real Decreto 1254/99 (Seveso II) . Universidad de Murcia : Publicaciones de la Universidad de Murcia, DL 2003  Enllaç

Pàgina web

IPCS (Programa internacional sobre seguridad química) 
   Enllaç

NFPA (National Fire Protection Asociation)
   Enllaç

Generalitat de Catalunya (Departament d’Empresa i Ocupació)  Enllaç

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  Enllaç

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
   Enllaç

Agencia Proteccion Medioambiental (USA)
   Enllaç

Organización Mundial de la Salud
   Enllaç

Protección Civil de España
   Enllaç

Institution of Chemical Engineers (IChemE) 
   Enllaç

American Institute of Chemical Engineers (AIChE)  Enllaç

Text electrònic

Campus Virtual

  Tot el material del curs (apunts, figures, esquemes, qüestions, exercicis, etc.) es troba al Campus Virtual (Moodle) de la UB. El Campus Virtual també és l’eina bàsica de consulta i comunicació (avisos, fòrum, etc.).

Guidelines for quantitative risk assessment : “purple book”. CPR 18E. The Hague : Directorate-General for Social Affairs and Employment, 1999  Enllaç

Methods for determining the possible damage to people and subjects resulting from release of hazardous materials. CPR16E, CIP – data of the Royal Library, The Hague (1992)  Enllaç

Methods for the calculation of physical effects due to releases of hazardous materials  liquids  and gases : "yellow book".  CPR 14E.  Enllaç

Schüller, J. C. H. Methods for determining and processing probabilities. The Hague : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelation : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005  Enllaç