Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Circulació de Fluids

Codi de l'assignatura: 360263

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Llorens Llacuna

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (3). Comprendre els principis bàsics de l'enginyeria química: a) Balanços de matèria, energia i quantitat de moviment. b) Equacions d'equilibri físic i químic. c) Equacions cinètiques dels processos físics de transferència (de matèria, d'energia i de quantitat de moviment), i cinètica de la reacció química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Distingir entre fluid compressible i no compressible i entre newtonià i no newtonià.
— Distingir entre circulació laminar, transició i circulació turbulenta.
— Comprendre els diferents components de l’energia d’un fluid (potencial, cinètica, pressió, fregament, etc.).
— Dissenyar un sistema de transport de fluids.
— Comprendre i aplicar conceptes relacionats amb la circulació de fluids en llits de partícules, i de partícules sòlides en el si d’un fluid.
— Comprendre i aplicar conceptes relacionats amb l’agitació de fluids.
— Fer el disseny preliminar de bombes i màquines hidràuliques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Flux de fluids incompressibles

*  Balanços d’energia mecànica en diferents tipus de canonades i condicions
Flux de fluids newtonians
Reologia i flux de fluids no newtonians

2. Flux de fluids compressibles

*  Flux de gasos a pressions i velocitats altes. Condicions d’aturament
Flux de gasos a pressions baixes. Flux molecular. Sistemes de buit

3. Flux de fluids en llits de partícules

*  Flux de fluids incompressibles i compressibles en llits de partícules fixes. Règim laminar i turbulent Filtració
Flux de fluids en llits de partícules fluïditzades

4. Moviment de partícules en el si d’un fluid

*  Velocitat terminal
Separació de partícules en el si d’un fluid: sedimentació i centrifugació

5. Agitació

*  Tancs agitats

6. Màquines hidràuliques

*  Bombes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix en:

— Classes magistrals per introduir els aspectes teòrics de l’assignatura.
— Classes de problemes per exercitar la part pràctica de l’assignatura.
— Problemes resolts individualment o en grup per consolidar els coneixements de l’assignatura.
— Treballs sobre temàtiques que no s’han explicat del tot a classe per estimular l’autoaprenentatge.
— Treball autònom per poder superar les avaluacions.
— Hores de consulta per aclarir dubtes sobre la teoria i la pràctica de l’assignatura.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es plantejaran activitats formatives online i síncrones que consistiran en la distribució/presentació de determinats continguts teòrics combinades amb sessions presencials de desenvolupament/aplicació/problemes/exercicis/seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores d’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.

La qualificació global de l’assignatura es basa en:

— Exercicis periòdics consistents a resoldre problemes de manera individual (35 % de la nota final).
— Treballs en grup (25 % de la nota final).
— Prova de síntesi (40 % de la nota final).

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

L’alumne té dret a la reavaluació si la nota que ha obtingut és superior o igual a 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol apujar nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació si renuncia per escrit a la qualificació obtinguda.

 

Avaluació única

Si no es poden complir els requisits de l’avaluació continuada es té dret a l’avaluació única, que consisteix en una prova global. S’ha de sol·licitar durant la primera setmana del semestre omplint l’imprès corresponent, que es pot trobar al web del centre.

L’alumne té dret a la reavaluació si la nota que ha obtingut és superior o igual a 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol apujar nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació si renuncia per escrit a la qualificació obtinguda.