Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cinètica Aplicada i Catàlisi

Codi de l'assignatura: 360272

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carles Fite Piquer

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per a poder acomplir els objectius de l’assignatura, l’estudiant ha de tenir assimilats conceptes que ja s’han treballat en assignatures cursades prèviament en l’ensenyament del grau d’Enginyeria Química:

— Conceptes químics, com ara estequiometria, composició de fases, equilibri químic i bases de cinètica química.
— Conceptes d’enginyeria, com ara balanços de matèria i d’energia, transferència de matèria i de calor.
— Conceptes matemàtics, com ara derivació, integració i resolució de sistemes d’equacions lineals i d’equacions diferencials

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (3). Comprendre els principis bàsics de l'enginyeria química: a) Balanços de matèria, energia i quantitat de moviment. b) Equacions d'equilibri físic i químic. c) Equacions cinètiques dels processos físics de transferència (de matèria, d'energia i de quantitat de moviment), i cinètica de la reacció química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les variacions de concentracions amb el temps que tenen lloc en una reacció química.

 

— Comprendre el concepte de mecanisme de les reaccions complexes.

 

— Comprendre conceptes relacionats amb reaccions en sistemes homogenis i heterogenis (fluid-sòlid, gas-líquid), catalitzades per sòlids, enzimàtiques i microbianes.

 

— Plantejar models o equacions cinètiques que descriguin les variacions de concentració per reaccions químiques en sistemes homogenis i heterogenis.

 

— Interpretar el significat físic i la consistència fisicoquímica dels valors dels paràmetres cinètics i termodinàmics.

 

— En sistemes heterogenis, avaluar la resistència de les etapes de transferència de matèria entre fases i de reacció química. Entendre el concepte de les etapes que controlen la cinètica global de la reacció.

 

Referits a habilitats, destreses

— Organitzar i planificar el temps destinat a l’estudi i a fer les activitats.

 

— Tenir capacitat d’autoaprenentatge amb el material de l’assignatura.

 

— Tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi dels conceptes que constitueixen la base de l’assignatura.

 

— Relacionar conceptes d’altres assignatures de l’ensenyament per aplicar-los a Cinètica Aplicada i Catàlisi.

 

— Interpretar els enunciats dels problemes numèrics per resoldre’ls mitjançant l’aplicació dels conceptes teòrics i l’assumpció d’hipòtesis de treball adients.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar una actitud ètica responsable, basada en el respecte, l’honestedat i l’esforç per l’aprenentatge

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes fonamentals

2. Cinètica homogènia

3. Cinètica heterogènia no catalítica: reaccions sòlid-fluid

4. Cinètica heterogènia no catalítica: reaccions fluid-fluid

5. Cinètica heterogènia catalítica

6. Cinètica enzimàtica i cinètica microbiana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en les classes presencials i en el treball autònom de l’estudiant:

— Classes teòriques: Descripció de les bases teòriques de l’assignatura.
— Classes teoricopràctiques: Resolució de problemes en què s’apliquen els conceptes teòrics. Són una eina per a millorar la comprensió de les bases teòriques, exercitar l’aplicació dels conceptes i analitzar estratègies de resolució de problemes.
— Treball autònom: Dedicació de l’estudiant fora de les classes per a assolir la suficiència en els coneixements que s’imparteixen a l’assignatura. Aquesta dedicació és imprescindible per a un bon aprofitament de l’assignatura.

El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La modalitat d’avaluació continuada és la que s’aplica per defecte a tot l’alumnat que no sol·licita explícitament l’adscripció a la modalitat d’avaluació única en el període establert a l’inici del curs.

La qualificació de l’assignatura en l’avaluació continuada es realitza en base a les següents components:

— Tasques: problemes numèrics i/o qüestions teòriques de resposta curta sobre els temes vistos a l’assignatura i que s’aniran proposant en acabar cada tema. L’estudiant ha de resoldre les tasques de forma estrictament individual. El termini de resolució de cada tasca serà de 7 dies naturals des del moment de la seva publicació.
— Prova parcial: Inclou tots els temes de l’assignatura donats fins a la data de la prova. Consisteix en preguntes teòriques de resposta breu i/o problemes numèrics resolubles amb una calculadora científica convencional. Aquesta prova té lloc en el període de proves parcials en la data fixada pel Consell d’Estudis. La prova és presencial, però, si la situació ho requereix, passarà a ser una prova síncrona a través del campus virtual.
— Prova de síntesi: Inclou tots els temes de l’assignatura, Consisteix en preguntes teòriques de resposta breu i/o problemes numèrics resolubles amb una calculadora científica convencional. Aquesta prova té lloc al final del semestre en la data fixada pel Consell d’Estudis. La prova és presencial, però, si la situació ho requereix, passarà a ser una prova síncrona a través del campus virtual.
— Participació a classe: permet copsar l’aprofitament continuat de l’assignatura i fomenta la reflexió i pensament crític sobre els conceptes del curs, que són aspectes imprescindibles per a adquirir habilitat en l’autoaprenentatge. S’avaluarà en base a la freqüència de la participació i la seva adequació a l’assignatura. Si la docència s’ha d’impartir en mode no-presencial, aquesta component de l’avaluació serà reemplaçada per la participació en els fòrums del campus virtual.

La nota final de l’assignatura es calcula mitjançant la relació següent:

{Nota final} = 0.20·{tasques} + 0.20·{prova parcial} + 0.50·{prova de síntesi} + 0.10·{participació a classe}

Per a aprovar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir una puntuació mínima de 3.5 sobre 10 en la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3.5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a l’efecte d’optar a la reavaluació.

Si la nota final és inferior a l’obtinguda en la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda en la prova de síntesi, sempre que l’estudiant hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

Segons l’acord del Consell d’Estudis, perquè l’estudiant pugui presentar-se a la prova de reavaluació cal que la nota final en l’avaluació ordinària sigui igual o superior a 3.5 sobre 10. El fet de presentar-se a la prova de reavaluació implica la renúncia de l’estudiant a la nota final obtinguda en el procediment ordinari. La prova de reavaluació és única i té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. La prova és presencial, però, si la situació ho requereix, passarà a ser un prova síncrona a través del campus virtual.

 

Avaluació única

Per a acollir-se a la modalitat d’avaluació única, l’estudiant ha de sol·licitar-ho per escrit en el període establert a l’inici del curs.

En el procediment ordinari de l’avaluació única, la qualificació final de l’assignatura correspon a la nota obtinguda en una prova única global que té lloc durant el període oficial d’exàmens en la data fixada pel Consell d’Estudis. Aquesta prova inclou tots els temes de l’assignatura i consisteix en preguntes teòriques de resposta breu sobre conceptes de l’assignatura i/o problemes numèrics resolubles amb una calculadora científica convencional. La prova és presencial, però, si la situació ho requereix, passarà a ser un prova síncrona a realitzar a través del campus virtual.

En cas que l’estudiant no hagi superat l’assignatura seguint el procediment ordinari, podrà optar a una prova extraordinària de reavaluació del mateix tipus que la prova global descrita anteriorment. Segons l’acord del Consell d’Estudis, perquè l’estudiant pugui presentar-se a la prova de reavaluació cal que la nota final en l’avaluació ordinària sigui igual o superior a 3.5 sobre 10. El fet de presentar-se a la prova de reavaluació implica la renúncia de l’estudiant a la nota final obtinguda en el procediment ordinari. La prova de reavaluació és única i té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. La prova és presencial, però, si la situació ho requereix, passarà a ser un prova síncrona a través del campus virtual.