Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria Bioquímica i Microbiologia

Codi de l'assignatura: 360278

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eliana Ramírez Rangel

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

65

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic, però per matricular-s’hi es requereix tenir aprovades totes les assignatures del primer i segon semestres del grau.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (3). Comprendre els principis bàsics de l'enginyeria química: a) Balanços de matèria, energia i quantitat de moviment. b) Equacions d'equilibri físic i químic. c) Equacions cinètiques dels processos físics de transferència (de matèria, d'energia i de quantitat de moviment), i cinètica de la reacció química.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (1). Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, en particular de matemàtiques, química, biologia i física, i principis d'economia, que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre conceptes relacionats amb el funcionament d’un ésser viu a nivell molecular.

 

— Comprendre conceptes relacionats amb els processos químics que segueixen les cèl·lules, com es regulen i com s’integren.

 

— Comprendre, seguir i actuar en processos industrials biotecnològics.

 

Referits a habilitats, destreses

Adquirir l’habilitat per manipular d’una manera segura mostres biològiques al laboratori amb finalitat analítica o preparativa.

 

— Tenir capacitat per analitzar, interpretar i obtenir conclusions a partir de dades experimentals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les molècules biològiques

*  -Fonaments de biomolècules: Glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Propietats, funció, classificació i estructura.

2. Fonaments de microbiologia

*  — El món microbià. Generalitats
— Característiques dels microorganismes. Tècniques específiques. Microscòpia. Cultius purs. Medis de cultiu. Esterilització
— Composició, organització i estructura de la cèl·lula microbiana
— Metabolisme microbià. Catabolisme. Anabolisme
— Cinètica de creixement

3. Mesura i control

*  — Què s’entén per mesura?
— Determinació de paràmetres biològics
— Biosensors
— Control del procés

4. Enzims com a biocatalitzadors

*  — Característiques dels enzims
— Activitat enzimàtica: classificació i nomenclatura
— Cinètica: determinació dels paràmetres cinètics
— Efecte d’inhibidors i activadors
— Producció d’enzims
— Millora de propietats: biocatalitzadors de disseny
— Immobilització: mètodes i avaluació de la immobilització
— Aplicació industrial d’enzims en solució o immobilitzats
— Aspectes legals en l’ús d’enzims

5. Bioreactors i consideracions preliminars de disseny

*  — Tipus de reactors: discontinu, continu de tanc agitat, continu de flux en pistó, llit fix, llit fluïditzat, columna de borbolleig, fotoreactor
— Aireig
— Agitació
— Transferència de calor: esterilització

6. Transferència de matèria

*  — Etapes
— Equacions: transferència gas-líquid, oxigenació, transferència líquid-sòlid, transferència intrapartícula
— Determinació del coeficient volumètric de transferència de massa
— Efecte de l’escalat

7. Introducció a les operacions de separació en bioprocessos

*  — Disrupció de la cèl·lula
— Clarificació: centrifugació i filtració
— Concentració: evaporació, precipitació, ultrafiltració
— Purificació: extracció, cristal·lització
— Ultrapurificació
— Cromatografia de columna

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat teòrica presencial es durà a terme a les classes magistrals.

L’activitat pràctica presencial es desplegarà a les pràctiques de laboratori, orientades a adquirir destreses i habilitats manuals aplicant els conceptes apresos a classe.

El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

L’activitat tutelada o dirigida no presencial consisteix en problemes i preguntes proposades pel professorat. S’hi inclouen els aclariments de dubtes i la tutoria acadèmica.

El treball autònom inclou les hores d’estudi personal, les dedicades a la preparació de les pràctiques, avaluacions i altres possibles treballs.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i les qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada. Si no es poden complir els requisits de l’avaluació continuada es té dret a l’avaluació única, que consisteix en una prova global i en l’assistència a les pràctiques de laboratori, d’acord amb el que s’indica en el pla docent de l’assignatura.

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, el grau d’assoliment i l’interès.  L’assistència a les pràctiques, la presentació de l’informe així com aprovar-les són requisits obligatoris per superar l’assignatura.

La nota obtinguda es calcula a partir dels percentatges següents:

— Proves (35 % de la nota final):

• Prova 1 (blocs 1-3): 10 %

• Prova 2 (bloc 4): 10 %

• Prova 3 (blocs 5, 6 i 7): 15 %

— Pràctiques (assistència + informe): 15 % de la nota final.

— Prova de síntesi: 50 % de la nota final.

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi i haver aprovat les pràctiques de laboratori. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol apujar nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda.

 

Avaluació única

Qui vulgui es pot acollir a l’avaluació única a través d’un document signat pel mateix estudiant i pel professor o professora dins el període fixat per la Facultat, que és definitiu i irreversible. Malgrat triar l’avaluació única, l’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria.

Avaluació: 85 % prova de síntesi + 15 % pràctiques (assistència + informe)

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi i haver aprovat les pràctiques de laboratori. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicarà el percentatge assignat a les pràctiques de laboratori a efectes d’optar a la reavaluació.

Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis.

Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol apujar nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda.