Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Experimentació en Enginyeria Química II

Codi de l'assignatura: 360281

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Bernardino Bayarri Ferrer

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

80

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

80

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És aconsellable disposar d’un ordinador portàtil i portar-lo  al laboratori.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (7). Ser capaç de planificar, executar i explicar els experiments requerits en qualsevol activitat de l'àmbit de l'enginyeria química, i d'informar-ne.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (3). Comprendre els principis bàsics de l'enginyeria química: a) Balanços de matèria, energia i quantitat de moviment. b) Equacions d'equilibri físic i químic. c) Equacions cinètiques dels processos físics de transferència (de matèria, d'energia i de quantitat de moviment), i cinètica de la reacció química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (3). Tenir capacitat per a la realització i la interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols i altres feines anàlogues en l'àmbit de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Planificar la investigació aplicada: disseny i error experimental.
— Planificar, executar, interpretar i comunicar els resultats d’un treball experimental.
— Ampliar els continguts de les assignatures teòriques d’operacions de separació i reactors químics aplicant a la pràctica els conceptes apresos.
— Aprendre el maneig, l’anàlisi i la interpretació de resultats experimentals.
— Conèixer i utilitzar instal·lacions i equips.
— Aprendre a treballar en equip i a desenvolupar el rol de cada individu.

 

Referits a habilitats, destreses

— Plantejar un disseny experimental.
— Executar un treball experimental.
— Interpretar els resultats obtinguts en un treball experimental.
— Ampliar coneixements amb l’aprenentatge autònom.
— Fer una comunicació oral efectiva.
— Elaborar un informe tècnic escrit.
— Manejar equips i instal·lacions.
— Treballar en equip.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar el compromís ètic mitjançant un full de compromís (contracte d’aprenentatge).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Disseny experimental

2. Reactors

*  
— Catàlisi heterogènia: descomposició de MTBE (CHMT)

— Cinètica Homogènia: Procés de Fenton (CF)
— Model de flux d’un reactor de tanc agitat (MFL)
— Reactor continu de tanc agitat en estat transitori i isoterm (RNI)
— Reactor tubular (RTU)
— Sèrie de tancs agitats (STA)

3. Operacions de separació

*  
— Rectificació contínua en columna de rebliment (RCR)
— Rectificació en columna de plats (RDP)
— Rectificació discontínua en columna de rebliment (RDR)
— Assecatge (SEC)

— Cristalització (CRI)

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professorat crearà els grups i assignarà la feina que han de dur a terme. Aquesta feina s’ha de fer en el termini proposat i, per tant, és obligatori haver-se llegit la documentació subministrada en el moment adient. S’haurà d’entrar al laboratori amb una planificació detallada de la feina a fer, que ha de ser compatible amb els objectius proposats i els equips disponibles. Aquesta feina es discutirà amb el professorat. En acabar els diferents treballs s’han de lliurar els informes corresponents.

Tot el material i tota la informació de l’assignatura es poden consultar a la plataforma del Campus Virtual. Aquest material inclou:

— El pla docent de l’assignatura.
— La planificació i el llistat de les tasques.
— La informació de cadascuna de les pràctiques.
— La normativa dels laboratoris experimentals.
— Recursos.
— Rúbriques.

L’assistència al laboratori és obligatòria i es planteja realitzar l’assignatura de manera presencial. De totes maneres, en cas que l’aforament o les recomanacions sanitàries no permetin la presència de tots els estudiants al laboratori es plantejaran activitats formatives online i síncrones que consistiran en la distribució de determinades dades experimentals aleatòries, combinades amb sessions presencials de desenvolupament i discussió en grups reduïts. En qualsevol cas, l’alumnat serà informat amb antelació d’aquesta situació a través del Campus Virtual de l’assignatura.

En la mesura que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura, com per exemple potenciant la creació de grups paritaris, dins de les possibilitats del grup.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada té en compte els aspectes següents:

— La qualitat del procés d’aprenentatge de la pràctica experimental.
— La qualitat de la prova de comunicació oral (individual i/o grupal).
— La qualitat de les mostres d’aprenentatge escrites.

La qualificació final es calcula de la manera següent:

nota = 0,5 proves de l’aprenentatge experimental + 0,10 nota del treball col·laboratiu + 0,20 prova de comunicació oral + 0,20 prova escrita

L’aprovat es fixa en el 5 sobre 10.

Tenint en compte les característiques de l’assignatura, la reavaluació no és pertinent.

 

Avaluació única

Tenint en compte que l’assistència al laboratori és obligatòria, l’opció d’avaluació única no és pertinent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Box, George E. P. ; Hunter, William Gordon ; Hunter, J. StuarT. Statistics for experimenters : an introduction to design, data analysis, and model building. New York : Wiley, cop. 1978    Enllaç

Fogler, H. Scott. Elements of chemical reaction engineering.3rd ed., repr. with corr.  Upper Sadle River : Prentice Hall, 1999     Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric al bloc de reactors.

Henley, Ernest J. ; Seader, J. D. Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química. Barcelona : Reverté, 1988  Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric al bloc d’operacions de separació.

Levenspiel, Octave Ingeniería de las reacciones químicas. 3a ed. México, Wiley, 2004   Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric al bloc de reactors.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1302319*  Enllaç

Levenspiel, Octave. El omnilibro de los reactores químicos. Barcelona : Reverté, 1986  Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric al bloc de reactors.

Manual del ingeniero químico. 4a ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2001  Enllaç

  Obra de referència com a suport teòric.

McCabe, Warren L.; Smith, Julian C. ; Harriott, Peter. Operaciones unitarias en ingeniería química. 7a ed. México, DF : MacGraw-Hill/Interamericana, cop. 2007  Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric al bloc d’operacions de separació.


Edició 2002  Enllaç
1994  Enllaç

Satterfield, Charles N. Heterogeneous catalysis in practice. New York : McGraw-Hill, cop. 1980   Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric per a la pràctica de catàlisi heterogènia.

Steiner, Erich. Matemáticas para las ciencias aplicadas. Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2005  Enllaç

Thomas, J. M. Principles and practice of heterogeneous  catalysis. Weinheim [etc.] : VCH, cop. 1997  Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric per a la pràctica de catàlisi heterogènia.


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1303709*  Enllaç

Treybal, Robert E. Operaciones de transferencia de masa. 2a ed. México [etc.] : McGraw-Hill, 1980  Enllaç

  Obra de referència per al suport teòric al bloc d’operacions unitàries.

Pàgina web

   Campus Virtual de la UB:
      — Pla docent de l’assignatura.
      — Planificació i llistat de les tasques que cal fer.
      — Informació de cadascuna de les pràctiques.
      — Normativa dels laboratoris experimentals.
      — Recursos.
      — Rúbriques.