Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte

Codi de l'assignatura: 360282

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Dosta Parras

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

73

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

47

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Orientació a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d'evidències, amb creativitat i capacitat d'iniciativa.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (11). Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar els components d’un procés químic i establir la seva integració òptima.

— Comprendre la dimensió industrial i social de la química i de l’enginyeria química, tenir una idea clara de l’estructura actual de les indústries i empreses químiques, i les causes per les quals s’ha arribat a la situació present.

— Comprendre i conèixer la indústria química i els processos de fabricació dels productes més representatius.

— Comprendre els criteris de selecció de les matèries primeres i auxiliars. Conèixer l’origen i el mercat de les matèries primeres principals de la indústria química.

— Conèixer el mercat, els productors i els processos d’obtenció dels productes bàsics, dels principals intermediaris i d’una mostra representativa de productes finals, especialment dels produïts a Catalunya i Espanya.

— Distingir les característiques utilitàries i tecnicoeconòmiques dels productes químics.

 

Referits a habilitats, destreses


— Utilitzar simuladors comercials de processos.

— Fer un informe escrit sobre una instal·lació industrial.

— Fer un treball d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb processos i plantes químiques.

— Aplicar les tècniques d’anàlisi de processos.

— Aplicar les tècniques de síntesi de processos.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir una perspectiva professional mitjançant visites a instal·lacions industrials i altres activitats.

— Esforçar-se a fer acuradament els treballs tutoritzats.

— Saber organitzar-se i planificar.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La química industrial

*  Temes i conceptes per desenvolupar:
— La química industrial. Conceptes i evolució històrica
— Els productes químics. Nomenclatura. Classificacions
— Els processos químics. Definicions. Etapes. Tipus
— La indústria i les empreses químiques. Definició d’indústria química. Tipologia de les indústries químiques. Estructura d’una indústria química. Ubicació de les indústries químiques. Estructura interna de les empreses químiques. Procedència geogràfica de les grans empreses químiques. R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) en les empreses químiques. El sector químic. Documentació sobre indústries i empreses químiques. La globalització i la mundialització. Sostenibilitat i desenvolupament sostenible en la indústria química. Algunes eines de millora aplicades a la indústria química. Reducció, reutilització, recuperació, reciclatge

2. Alguns processos químics industrials

*  Temes i conceptes per desenvolupar:
— Els gasos industrials
— Els processos clor-àlcali
— L’àcid sulfúric
— L’amoníac i els seus derivats
— La indústria del ciment
— Els processos de refinatge del petroli
— Els productes petroquímics
— Els tensioactius i detergents
— Els plàstics
— Les pintures

3. Anàlisi i síntesi de processos

*  Temes i conceptes per desenvolupar:
— Anàlisi de processos. Graus de llibertat. Variables de disseny
— Optimació. Mètodes analítics i numèrics
— Síntesi de processos. Síntesi dels camins de reacció. Entrades i sortides del procés. Síntesi de seqüències de separació. Integració d’operacions

4. Simulació de processos

*  Ús de simuladors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- La metodologia bàsica d’aquesta assignatura en les hores presencials és la classe teoricopràctica, tant per explicar els conceptes necessaris com per resoldre problemes relacionats amb l’assignatura. A la classe s’intenta motivar la participació de l’estudiant mitjançant la formulació de preguntes concretes sobre el que s’està explicant i la resolució de problemes. Aquestes classes teoricopràctiques poden ser eventualment retransmeses online en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics.

- Els continguts explicats es troben en l’espai de l’assignatura del Campus Virtual de la UB en forma d’apunts, o bé es troben de manera fàcil i assequible en altres fonts d’informació prèviament recomanades. A més, es recomana resoldre problemes i exercicis per compte propi.

- Una altra activitat presencial consisteix a fer pràctiques de simulació de processos químics utilitzant simuladors comercials. Aquesta activitat es fa a una aula d’ordinadors perquè tingui un caràcter totalment pràctic i aplicat.

- Així mateix, es visita una planta química i després s’elabora un informe escrit sobre aquesta visita. Les visites tècniques es poden veure afectades per possibles restriccions d’accés per part de les entitats visitades en funció de l’evolució la situació sanitària. En cas que no sigui possible fer les visites presencialment, es buscaran alternatives per fer-la virtualment.

- Igualment, s’ha de fer un treball d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb processos i plantes químiques.

- Finalment, el treball autònom ha de completar l’assoliment de les competències i els objectius de l’aprenentatge amb l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

- En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

- El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb la normativa reguladora de l’avaluació i les qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació per defecte és continuada. Qui manifesti no poder complir els requisits de l’avaluació continuada té dret a l’avaluació única.

L’avaluació continuada inclou:

— Proves i activitats d’avaluació (qüestionaris, resolució de problemes, preguntes de desenvolupament, ...) realitzades al llarg del curs (16 % de la nota final).
— Un informe sobre la visita a la planta química (8 %).
— Un treball d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb processos i plantes químiques (8 %).
— Un treball relacionat amb l’ús de simuladors (8 %).
— Una prova de síntesi global, al final del semestre i en la data fixada pel Consell d’Estudis d’Enginyeria Química (60 %).

Les competències relacionades amb l’habilitat per resoldre problemes es poden valorar a través de les proves, els treballs i els problemes proposats. Les competències relacionades amb l’assumpció dels valors de responsabilitat i ètica professional es valoren fonamentalment a través de l’informe de la visita a la fàbrica i del treball d’aprofundiment i síntesi. Les competències relacionades amb el grau de coneixement de la bibliografia científica, tècnica i d’altres fonts de dades rellevants també es valoren fonamentalment a través de l’informe de la visita a la fàbrica i del treball d’aprofundiment i síntesi.

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

 

Reavaluació

Qui tingui una nota final superior a 3,5 pot accedir a la reavaluació, que consisteix a fer una prova de síntesi global. Si es vol millorar la nota, també hi ha la possibilitat de presentar-se a la reavaluació, però cal renunciar a la nota obtinguda en l’avaluació.

 

Avaluació única

Qui vulgui seguir l’avaluació única ho ha de sol·licitar per escrit en els primers deu dies de classe.

L’avaluació única inclou:

— Una prova de síntesi global al final de semestre, que pot coincidir amb la prova de síntesi global de l’avaluació continuada (76 % de la nota final).
— Un informe sobre la visita a la planta química (8 %).
— Un treball relacionat amb la utilització de simuladors (8 %).
— Un treball d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb processos i plantes químiques (8 %).

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran la resta dels percentatges de l’avaluació a efectes d’optar a la reavaluació.

 

Reavaluació

Qui tingui una nota final superior a 3,5 pot accedir a la reavaluació, que consisteix a fer una prova de síntesi global. Si es vol millorar la nota, també hi ha la possibilitat de presentar-se a la reavaluació, però cal renunciar a la nota obtinguda en l’avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ashford’s dictionary of industrial chemicals : properties, production, uses. London : Wavelength, 1994  Enllaç

Austin, George T. Manual de procesos químicos en la industria. Mèxico : McGraw-Hill, 1992  Enllaç

Chemicals and long-term economic growth : insights from the chemical industry. New York : Wiley, 1998  Enllaç

Douglas, J. M. Conceptual design of chemical processes. New York : McGraw-Hill, 1988  Enllaç

Farnós Marsal, Jeroni Química bàsica i dels productes químics per a la indústria i el consum final. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d’Indústria i Energia, 1993  Enllaç

Jiménez Gutiérrez, Arturo Diseño de procesos en ingeniería química. Barcelona, Reverté, 2003  Enllaç

Perrin, R.; Scharff, J. P. Chimie industrielle. Paris : Masson, 1995  Enllaç

Riegel, E. R. Riegel’s handbook of industrial chemistry. 8th ed. New York : Van Nostrand Reinhold, 1983  Enllaç

Versió electrònica  Enllaç

Rudd,  D. F.;  Powers, G. J.; Siirola, J.J. Process synthesis. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1973  Enllaç

Seider, W. D.; Seader, J. D.; Lewin, D. R. Product and process design principles : synthesis, analysis, and evaluation. 2nd ed. New York : Wiley, 2004  Enllaç

Stocchi, E. Industrial chemistry. New York : Horwood, 1990  Enllaç

Vian Ortuño, Ángel Introducción a la química industrial. 2a ed. Barcelona : Reverté, 1994  Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1039052*  Enllaç

Weissermel, Klaus.; Arpe, Hans-Jürgen Química orgànica industrial : productos de partida e intermedios más importantes. Barcelona : Reverté, 1981  Enllaç

Wittcoff, Harold ; Reuben, B. G. Productos químicos orgánicos industriales. México : Limusa, 1985-1987. 2 vol.  Enllaç

Gary, J.H., Handwerk, G.E., Kaiser, M.J. Petroleum refining. Technology and economics, 5th ed., CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.  Enllaç


3a ed.  Enllaç

Text electrònic

Tot el material del curs (apunts, figures, esquemes, qüestions, exercicis, etc.) es troba al Campus Virtual (Moodle) de la UB.

  El Campus Virtual també és l’eina bàsica de consulta i comunicació (avisos, fòrum, etc.).