Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies del Medi Ambient

Codi de l'assignatura: 360284

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carmen Sans Mazon

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Capacitat per poder utilitzar i aplicar els principis bàsics de l’enginyeria química (balanços, termodinàmica, cinètica, circulació de fluids, transmissió de calor).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (2). Comprendre els principis en què es basen els mètodes moderns de l'anàlisi química, les seves limitacions i la seva aplicabilitat en els processos químics.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (3). Tenir capacitat per a la realització i la interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols i altres feines anàlogues en l'àmbit de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (10). Comprendre i assumir els conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, i comprendre i assumir el paper central de l'enginyer químic en la prevenció i solució de problemes.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (1). Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, en particular de matemàtiques, química, biologia i física, i principis d'economia, que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (11). Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre conceptes relacionats amb la contaminació aplicada a vectors aigua, aire i sòl.
— Comprendre conceptes relacionats amb el tractament fisicoquímic i biològic de contaminants.
— Valorar les repercussions de processos i productes químics sobre el medi ambient.
— Concebre i avaluar estratègies per prevenir la contaminació.
— Proposar, a partir d’un residu determinat, les tecnologies més adequades per tractar-lo.
— Conèixer la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida.
— Dur a terme estudis sobre la minimització i valoració de residus.
— Conèixer les oportunitats de recuperació de recursos a partir dels residus.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Indústria i medi ambient

*  El factor ambiental en la indústria. Prevenció de la contaminació. Minimització i valorització de residus. Sistemes de gestió ambiental. Anàlisi del cicle de vida. Sostenibilitat. Introducció a la legislació básica ambiental

2. Contaminació de l’atmosfera. Tècniques de control dels contaminants de l’aire

*  Contaminació de l’atmosfera i els seus efectes. Operacions de control d’emissions de contaminants a l’atmosfera i criteris de selecció. Tècniques de control de les emissions de partícules en suspensió. Tractament d’òxids de sofre en l’aire. Control de les emissions d’òxids de nitrogen. Tècniques de control de les emissions de contaminants orgànics i inorgànics. Altres emissions

3. Contaminació de l’aigua. Tecnologies de tractament d’aigua residual i aigua potable

*  Caracterització i contaminació de l’aigua. Tractaments de potabilització. Tractaments d’aigües residuals. Operacions per als tractaments físics i fisicoquímics. Operacions per als tractaments biològics. El procés de fangs actius. L’eliminació de nutrients. Tipus de reactors. Operacions de separació amb membranes. Oportunitats de recuperació de recursos en el tractament d’aigües

4. Els residus municipals i industrials. Control i gestió. Tecnologies de tractament

*  Gestió i caracterització de residus. Processament i valorització de materials residuals. Instal·lacions per a la valorització i el tractament de residus. Tecnologies biològiques i tèrmiques. Sòls contaminats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia que s’aplica s’ha concebut tenint en compte l’extensió i les característiques del temari que es vol tractar, a més del temps disponible per a l’aprenentatge.  Les classes seran de quatre sessions d’una hora cadascuna per setmana. El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals. En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Es dedica cada sessió a un tema, i, si cal, se subministra material escrit de suport. Les activitats es fonamenten en les explicacions del professor sobre el tema, les quals poden ocupar més o menys temps (al voltant d’una hora) en funció de la complexitat del contingut i segons els requeriments de l’alumnat. Al llarg de tota la sessió, el professor va donant explicacions suplementàries enfocades a ajudar a comprendre el tema i a sintetitzar els coneixements i les habilitats per aprendre.

L’aprenentatge de cada tema es complementa amb exercicis sobre els conceptes més importants del tema, que permeten calibrar el grau d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge dirigit o autònom de cada estudiant.  Les habilitats necessàries per dur a terme aquests exercicis són les pròpies del tema. Les activitats dirigides tenen com a objectiu potenciar les habilitats de síntesi corresponents als temes per tractar i millorar la capacitat d’aprendre de manera autònoma.

Per desenvolupar les habilitats de síntesi es proposen exercicis per als quals es necessiti tenir els coneixements i les habilitats adquirits amb el tema corresponent. Per potenciar la capacitat d’aprenentatge autònom, s’encarrega a l’estudiant la recopilació i l’estructuració d’informació de manera que el pugui aplicar quan resolgui problemes que es puguin presentar en la seva vida professional. Partint d’això, l’estudiant practica la resolució d’exercicis segons consideri convenient per al seu aprenentatge. El professor subministra material de lectura i exercicis que facilitin l’aprenentatge autònom.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa a partir de la qualificació dels exercicis i activitats desenvolupats a classe i resolts com a treball autònom, així com a partir de l’assistència i participació a les classes presencials. Es tenen en compte també els exercicis dirigits, tant els que s’han fet individualment com en grup. La qualificació de l’assignatura es reparteix entre els exercicis i les proves d’avaluació continuada que es fan durant el semestre, d’una banda, i una prova de síntesi final en què s’inclouen tots els coneixements adquirits a l’assignatura, de l’altra.

La nota es calcula seguint l’equació següent:

N = 0,30 prova de síntesi 1 (prova parcial) + 0,50 prova de síntesi 2 (prova final)+ 0,20 exercicis

En cas que la nota de la prova de síntesi, com a mitjana ponderada de les dues proves de síntesi, sigui inferior a 3,5 sobre 10, independentment de la resta de notes de l’avaluació, la qualificació final serà com a màxim un 3,5. 

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

Per aplicar els criteris de l’avaluació continuada s’han d’haver aprovat totes les parts.

Reavaluació
Segons l’acord del Consell d’Estudis, per presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim d’un 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Qui hagi aprovat l’assignatura però vulgui apujar nota pot presentar-se a la prova de reavaluació però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova global al final de l’assignatura. Per acollir-s’hi, s’ha de sol·licitar durant la primera setmana del semestre omplint l’imprès corresponent, que es pot trobar al web.

Reavaluació
Segons l’acord del Consell d’Estudis, per presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim d’un 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Qui hagi aprovat l’assignatura però vulgui apujar nota pot presentar-se a la prova de reavaluació però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda.