Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fenòmens de Transport

Codi de l'assignatura: 360285

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Llorens Llacuna

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (3). Comprendre els principis bàsics de l'enginyeria química: a) Balanços de matèria, energia i quantitat de moviment. b) Equacions d'equilibri físic i químic. c) Equacions cinètiques dels processos físics de transferència (de matèria, d'energia i de quantitat de moviment), i cinètica de la reacció química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre conceptes relacionats amb el transport molecular de matèria, energia i quantitat de moviment.
— Utilitzar els balanços microscòpics de matèria, energia i quantitat de moviment per trobar perfils de concentració, temperatura i velocitats.
— Comprendre conceptes relacionats amb les teories de la capa límit.
— Utilitzar mètodes per estimar propietats de transport.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Operacions vectorials amb eines informàtiques (Mathematica®)

*  1.1. Ús de sentències pròpies del programa informàtic que permeten fer les operacions vectorials necessàries en l’anàlisi dels fenòmens de transport
1.2. Programació informàtica per poder fer operacions vectorials necessàries en l’anàlisi de fenòmens de transport

2. Balanç de quantitat de moviment en sistemes en 3D

*  2.1. Fluids newtonians
2.2. Fluids no newtonians

3. Generalització de les equacions de fenòmens de transport

4. Introducció a la resolució numèrica de problemes de fenòmens de transport (dinàmica de fluids computacional, CFD)

*  
4.1. Transport en sistemes en 1D sense convecció en règim estacionari i no estacionari

     4.1.1. Discretització

     4.1.2. Estabilitat i convergència en els procediments de càlcul

     4.1.3. Tractament de la turbulència

4.2. Transport en sistemes en 1D amb convecció en règim estacionari i no estacionari

     4.2.1. Importància del nombre de Péclet en la discretització del model matemàtic

4.3. Transport en sistemes en 2D (amb domini axisimètric) amb convecció i coordenades cartesianes

     4.3.1. Aplicació del mètode SIMPLE en la resolució de problemes de fenòmens de transport amb mallats no decalats

5. Viscoelasticitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Activitat teoricopràctica a través de classes magistrals, resolució de problemes i presentació de treballs dirigits.
— Problemes pràctics amb ordinadors.
— Treball autònom, que inclou les hores d’estudi preparatòries de les avaluacions.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es plantejaran activitats formatives online i síncrones que consistiran en la distribució/presentació de determinats continguts teòrics combinades amb sessions presencials de desenvolupament/aplicació/problemes/exercicis/seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb la normativa reguladora de l’avaluació i les qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació per defecte és continuada.

La qualificació global de l’assignatura es basa en:

— Exercicis periòdics de problemes (es resolen individualment): 35 %.
— Treballs en grup: 25 %.
— Una prova de síntesi: 40 %.

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.
 

Reavaluació
Es té dret a la reavaluació si la nota que s’ha obtingut en l’avaluació és superior o igual a 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Qui hagi aprovat l’assignatura però vulgui apujar nota pot presentar-se a la prova de reavaluació si renuncia per escrit a la qualificació obtinguda.

 

Avaluació única

Si no es poden complir els requisits de l’avaluació continuada es té dret a l’avaluació única, que consisteix en una prova global. Per acollir-s’hi, es pot sol·licitar durant la primera setmana del semestre omplint l’imprès corresponent, que es pot trobar al web del centre.
 

Reavaluació
Es té dret a la reavaluació si la nota que s’ha obtingut en l’avaluació és superior o igual a 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Qui hagi aprovat l’assignatura però vulgui apujar nota pot presentar-se a la prova de reavaluació si renuncia per escrit a la qualificació obtinguda.