Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materials per a l'Enginyeria

Codi de l'assignatura: 360296

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Martinez Lopez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per identificar les estructures dels diversos tipus de materials i conèixer les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (1). Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, en particular de matemàtiques, química, biologia i física, i principis d'economia, que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements que permetin entendre les aplicacions dels diferents materials, d’acord amb la seva estructura i les seves propietats fisicoquímiques.
— Adquirir els coneixements que permetin entendre els diferents materials d’acord amb els requeriments tecnològics.

 

Referits a habilitats, destreses

— Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica bàsica referida als materials d’ús més comú.
— Comprendre aspectes tecnològics dels materials i de les seves aplicacions.
— Disposar dels coneixements per adquirir habilitats experimentals en un laboratori de materials.
— Saber aplicar els coneixements en situacions pràctiques utilitzant models matemàtics, gràfics i totes aquelles eines que permeten resoldre problemes bàsics de materials.
— Tenir capacitat per al raonament deductiu. Esforçar-se per millorar constantment els mètodes de treball.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
— Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
— Saber organitzar-se i planificar-se.
— Tenir la capacitat d’ampliar, a través de la bibliografia, els coneixements adquirits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als materials

1.1. Classificació i tipus de materials

2. Estructura dels materials

2.1. Tractaments tèrmics, mecànics i químics

2.2. Estructura cristal·lina i no cristal·lina

2.3. Defectes en sòlids

2.4. Solidificació i difusió

2.5. Diagrames d’equilibri i no equilibri

3. Propietats dels materials

3.1. Propietats mecàniques

3.2. Propietats elèctriques, magnètiques, tèrmiques i òptiques

3.3. Propietats químiques

4. Obtenció i aplicació de materials

5. Pràctiques de Laboratori

5.1. Materials polimèrics

5.2. Vidres ceràmics

5.3. Tractaments tèrmics

5.4. Material·lografia

5.5. Propietats mecàniques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Les activitats de l’assignatura dividiran en:

 • Classes magistrals: presentació i desenvolupament dels continguts teòrics incorporats en els blocs temàtics de l’assignatura i Sessions de pràctiques de problemes: dedicades al plantejament, resolució i anàlisi de qüestions i problemes basats en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals.

 • S’aplicarà la metodologia d’aula inversa per alguns temes dels blocs temàtics de l’assignatura amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i l’aprenentatge actiu de l’alumne donant-li un rol "actiu" dins el seu procés d’aprenentatge mitjançant la construcció prèvia de coneixements. 

 • Pràctiques de Laboratori: l’alumne fa en grup el treball experimental indicat pel professor en base als continguts de les sessions magistrals.


 
 • Treball tutelat: a principi de curs s’indicarà als alumnes les tasques que han de desenvolupar dins d’aquest apartat i que no s’entenen com a treballs bibliogràfics.


 
 • Treball autònom: l’alumne dedica les hores corresponents al treball autònom a l’estudi i a la resolució de problemes de la col·lecció facilitada pel professor i/o del llibre de referència o dels llibres de consulta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Per accedir a l’avaluació, cal:

 • Haver fet les pràctiques de laboratori. Només s’admet una falta, sempre que sigui justificada.
 • Els alumnes que hagin dut a terme les pràctiques durant el curs anterior, poden renunciar a fer-les mitjançant un escrit dirigit a la coordinació de l’assignatura durant la primera setmana del curs.

 • Per qualificar l’assignatura és obligatori:

 • Realitzar la prova final de conjunt a final de semestre. En cas de no fer-la, l’assignatura es qualifica amb un no presentat.
 • Dur a terme com a mínim el 60% de les activitats corresponents a les activitats d’avaluació continuada.

 • Activitats d’avaluació continuada: 20 % de la qualificació final.

 • Es preveu la realització de 8 qüestionaris.
 • S’obriran al campus de l’assignatura activitats explicatives pel desenvolupament d’aquests qüestionaris.
 • Aquests qüestionaris es podran realitzar de manera síncrona o asíncrona. La tipologia de cadascun d’ells s’avisarà als alumnes amb prou antelació.

 • Proves de laboratori: 10 % de la qualificació final.

 • Constaran de una prova escrita que es durà a terme el dia de la prova final de conjunt i de 2-3 proves curtes durant les pràctiques.

 • Prova parcial: 20% de la qualificació final.
 • Prova final de conjunt: 50 % de la qualificació final.

 • Constarà d’una prova escrita, en la data fixada pel Consell d’Estudis,on s’avaluaran els coneixement globals de l’assignatura.


 • Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran el percentatges de l‘avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

 • Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

 

 • Reavaluació

 • Si el resultat total de l’avaluació continuada és igual o superior a 3,5 es pot fer una prova de conjunt per millorar nota i que suposa el 100 % de la nota. Per optar a la reavaluació és imprescindible que les pràctiques estiguin fetes (com a màxim durant el semestre anterior).
 • L’estudiant que, havent superat l’assignatura a l’avaluació, vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.
 • La prova de reavaluació inclou una pregunta de pràctiques (sense necessitat de llibreta) que equival al 10 % de la nota.
 • La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació la nota que es manté és la més alta entre l’examen i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota.

 

Avaluació única

 • Els alumnes podran acollir-se a avaluació única fins a la data de la primera prova d’avaluació continuada.
 • Per renunciar a l’avaluació continuada cal que l’estudiant presenti la instància que hi ha amb aquesta finalitat al web de la facultat, abans de la primera prova d’avaluació continuada de l’assignatura.


 
 • Per accedir a l’avaluació, cal:
 • Haver fet les pràctiques de laboratori. Només s’admet una falta, sempre que sigui justificada.
 • Els alumnes que hagin fet les pràctiques durant el curs anterior, poden renunciar a fer-les mitjançant un escrit dirigit a la coordinació de l’assignatura durant la primera setmana del curs.

 • Per qualificar l’assignatura és obligatori:

 • Realitzar la prova final de conjunt a final de semestre. En cas de no fer-la, l’assignatura es qualifica amb un no presentat.

 • Proves de laboratori: 10 % de la qualificació final.

 • Constaran de una prova escrita que es durà a terme el dia de la prova final de conjunt i de 2-3 proves curtes durant les pràctiques.

 • Prova final de conjunt: 90 % de la qualificació final.

 • Constarà d’una prova escrita, en la data fixada pel Consell d’Estudis, on s’avaluaran els coneixement globals de l’assignatura.
 • Aquesta prova pot ser diferent de la prova final d’avaluació continuada.

 

 • Reavaluació

 • Si el resultat total de l’avaluació continuada és igual o superior a 3,5 es pot fer una prova de conjunt per millorar nota i que suposa el 100 % de la nota. Per optar a la reavaluació és imprescindible que les pràctiques estiguin fetes (com a màxim durant el semestre anterior).
 • L’estudiant que, havent superat l’assignatura a l’avaluació, vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.
 • La prova de reavaluació inclou una pregunta de pràctiques (sense necessitat de llibreta) que equival al 10 % de la nota.
 • La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació la nota que es manté és la més alta entre l’examen i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota.