Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materials per a l'Enginyeria

Codi de l'assignatura: 360296

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Martinez Lopez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per identificar les estructures dels diversos tipus de materials i conèixer les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (1). Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, en particular de matemàtiques, química, biologia i física, i principis d'economia, que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir els coneixements que permetin entendre les aplicacions dels diferents materials, d’acord amb la seva estructura i les seves propietats fisicoquímiques.
 • Adquirir els coneixements que permetin entendre els diferents materials d’acord amb els requeriments tecnològics.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica bàsica referida als materials d’ús més comú.
 • Comprendre aspectes tecnològics dels materials i de les seves aplicacions.
 • Disposar dels coneixements per adquirir habilitats experimentals en un laboratori de materials.
 • Saber aplicar els coneixements en situacions pràctiques utilitzant models matemàtics, gràfics i totes aquelles eines que permeten resoldre problemes bàsics de materials.
 • Tenir capacitat per al raonament deductiu. Esforçar-se per millorar constantment els mètodes de treball.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
 • Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
 • Saber organitzar-se i planificar-se.
 • Tenir la capacitat d’ampliar, a través de la bibliografia, els coneixements adquirits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als materials

1.1. Classificació i tipus de materials

2. Estructura dels materials

2.1. Tractaments tèrmics, mecànics i químics

2.2. Estructura cristal·lina i no cristal·lina

2.3. Defectes en sòlids

2.4. Solidificació i difusió

2.5. Diagrames d’equilibri i no equilibri

3. Propietats dels materials

3.1. Propietats mecàniques

3.2. Propietats elèctriques, magnètiques, tèrmiques i òptiques

3.3. Propietats químiques

4. Obtenció i aplicació de materials

5. Pràctiques de laboratori

5.1. Materials polimèrics

5.2. Vidres ceràmics

5.3. Tractaments tèrmics

5.4. Material·lografia

5.5. Propietats mecàniques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

Les activitats de l’assignatura es divideixen en:

 • Classes magistrals, en què es presenten i desenvolupen els continguts teòrics incorporats en els blocs temàtics de l’assignatura, i sessions de pràctiques de problemes, dedicades al plantejament, resolució i anàlisi de qüestions i problemes basats en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals. S’aplicarà la metodologia d’aula inversa per a alguns temes dels blocs temàtics de l’assignatura amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i l’aprenentatge actiu de l’alumne donant-li un rol «actiu» dins el seu procés d’aprenentatge mitjançant la construcció prèvia de coneixements. 
 • Pràctiques de laboratori: l’alumne fa en grup el treball experimental indicat pel professor a partir dels continguts de les sessions magistrals.
 • Treball tutelat: a principi de curs s’indicarà als alumnes les tasques que han de desenvolupar dins d’aquest apartat i que no s’entenen com a treballs bibliogràfics.
 • Treball autònom: l’alumne dedica les hores corresponents al treball autònom a l’estudi i a la resolució de problemes de la col·lecció facilitada pel professor i/o del llibre de referència o dels llibres de consulta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per accedir a l’avaluació, cal haver fet les pràctiques de laboratori. Només s’admet una falta, sempre que sigui justificada. Els alumnes que hagin dut a terme les pràctiques durant el curs anterior, poden renunciar a fer-les mitjançant un escrit dirigit a la coordinació de l’assignatura durant la primera setmana del curs.

Per qualificar l’assignatura és obligatori fer la prova final de conjunt a final de semestre (n cas de no fer-la, l’assignatura es qualifica amb un no presentat) i dur a terme com a mínim el 60 % de les activitats corresponents a les activitats d’avaluació continuada.

 • Activitats d’avaluació continuada: 20 % de la qualificació final.
  • Es preveuen 8 qüestionaris.
  • S’obren al Campus de l’assignatura activitats explicatives per al desenvolupament d’aquests qüestionaris.
  • Aquests qüestionaris es poden fer de manera síncrona o asíncrona. La tipologia de cadascun d’ells s’avisarà als alumnes amb prou antelació.
 • Proves de laboratori: 10 % de la qualificació final. Consten d’una prova escrita que es duu a terme el dia de la prova final de conjunt i de 2-3 proves curtes durant les pràctiques.
 • Prova parcial: 20 % de la qualificació final.
 • Prova final de conjunt: 50 % de la qualificació final. Consta d’una prova escrita, en la data fixada pel Consell d’Estudis, on s’avaluen els coneixements globals de l’assignatura.


Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’apliquen els percentatges de l’avaluació continuada per optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

 

Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació continuada és igual o superior a 3,5 es pot fer una prova de conjunt per millorar nota i que suposa el 100 % de la nota. Per optar a la reavaluació és imprescindible que les pràctiques estiguin fetes (com a màxim durant el semestre anterior).

L’estudiant que, havent superat l’assignatura a l’avaluació, vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.

La prova de reavaluació inclou una pregunta de pràctiques (sense necessitat de llibreta) que equival al 10 % de la nota.

La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació la nota que es manté és la més alta entre l’examen i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota.

 

Avaluació única

 

Els alumnes podran acollir-se a avaluació única fins a la data de la primera prova d’avaluació continuada.

Per renunciar a l’avaluació continuada cal presentar la instància que hi ha a aquest efecte al web de la Facultat abans de la primera prova d’avaluació continuada de l’assignatura.

Per accedir a l’avaluació, cal haver fet les pràctiques de laboratori. Només s’admet una falta, sempre que sigui justificada. Els alumnes que hagin fet les pràctiques durant el curs anterior, poden renunciar a fer-les mitjançant un escrit dirigit a la coordinació de l’assignatura durant la primera setmana del curs.

Per qualificar l’assignatura és obligatori:

 • Fer la prova final de conjunt a final de semestre. En cas de no fer-la, l’assignatura es qualifica amb un no presentat.
 • Proves de laboratori: 10 % de la qualificació final. Consten d’una prova escrita que es duu a terme el dia de la prova final de conjunt i de 2-3 proves curtes durant les pràctiques.
 • Prova final de conjunt: 90 % de la qualificació final. Consta d’una prova escrita, en la data fixada pel Consell d’Estudis, on s’avaluen els coneixements globals de l’assignatura. Aquesta prova pot ser diferent de la prova final d’avaluació continuada.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació continuada és igual o superior a 3,5 es pot fer una prova de conjunt per millorar nota i que suposa el 100 % de la nota. Per optar a la reavaluació és imprescindible que les pràctiques estiguin fetes (com a màxim durant el semestre anterior).

L’estudiant que, havent superat l’assignatura a l’avaluació, vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.

La prova de reavaluació inclou una pregunta de pràctiques (sense necessitat de llibreta) que equival al 10 % de la nota.

La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació la nota que es manté és la més alta entre l’examen i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota.