Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Mecànic d'Equips

Codi de l'assignatura: 360297

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Martinez Lopez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Programari

 


CES Edupack 2014. Granta Design. Cambridge.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Orientació a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d'evidències, amb creativitat i capacitat d'iniciativa.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (5). Tenir habilitat d'executar el disseny apropiat en una àrea d'especialització.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (3). Tenir capacitat per a la realització i la interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols i altres feines anàlogues en l'àmbit de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre conceptes relacionats amb el comportament dels materials i de les seves propietats.
— Utilitzar els mètodes de disseny d’equips i selecció de materials. Utilitzar els diagrames de propietats de materials.
— Comprendre i utilitzar conceptes d’inspecció i comportament en servei de materials.
— Comprendre conceptes relacionats amb la reciclabilitat de materials.
— Comprendre conceptes relacionats amb la maquinària i els seus elements, utilitzada en la indústria química.
— Conèixer i descriure les propietats més importants dels materials que condicionen la seva selecció per construir equips per a la indústria química i altres sectors tecnològics.
— Conèixer els mètodes de disseny i selecció de materials.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Introducció al disseny mecànic

1.2. Materials per a l’enginyeria: propietats, processos, preus i disponibilitat

1.3. Exemples de selecció de materials

1.4. El procés de disseny

1.5. Elements de màquines

2. Disseny limitat per la rigidesa

2.1. Propietats mecàniques: tensió, deformació i mòduls

2.2. Solucions estàndards a problemes elàstics

2.3. Índex de material per al disseny elàstic

2.4. Casos pràctics de disseny limitat per la rigidesa

3. Disseny limitat per la resistència

3.1. Propietats mecàniques: resistència, treball plàstic, ductilitat i duresa

3.2. Solucions estàndards a problemes plàstics

3.3. Índex de material per al disseny limitat per la resistència

3.4. Casos pràctics del disseny limitat per la resistència

4. Disseny limitat per la fractura

4.1. Propietats mecàniques: fractura, tenacitat, vibració i esmorteïment, fatiga

4.2. Solucions estàndards a problemes de fractura

4.3. Índex de material per al disseny limitat per la fractura

4.4. Casos pràctics de disseny limitat per la fractura

5. Fricció i desgast

5.1. Propietats tribològiques: coeficient de fricció, pressió i àrea de contacte

5.2. Variables que afecten la fricció

5.3. Lubricants

5.4. Desgast

6. Materials i temperatura

6.1. Propietats tèrmiques

6.2. Disseny per aprofitar les propietats tèrmiques

6.3. Dependència de les propietats amb la temperatura: temperatures de servei, fluència

6.4. Casos pràctics de disseny limitat per la fluència

7. Durabilitat: oxidació, corrosió i degradació

7.1. Corrosió seca i humida

7.2. Degradació de polímers

7.3. Tipus de corrosió

7.4. Prevenció de la corrosió

8. Inspecció de materials

8.1. Classificació de les tècniques d’inspecció

8.2. Tècniques de detecció de defectes superficials

8.3. Tècniques de detecció de defectes interns

8.4. Exemples d’aplicació

9. Pràctiques de laboratori

9.1. Assaig de flexió

9.2. Assaig de fluència

9.3. Assaig de fatiga per flexió rotatòria

9.4. Propietats mecàniques

9.5. Protecció contra la corrosió

9.6. Casos pràctics (ordinador)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Malgrat que les activitats docents que tenen assignades horari i aula es realitzaran de manera presencial, cal valorar que el grau de presencialitat de les mateixes es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.
En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

Les activitats de l’assignatura dividiran en:

 • Classes magistrals: presentació i desenvolupament dels continguts teòrics incorporats en els blocs temàtics de l’assignatura i Sessions de pràctiques de problemes: dedicades al plantejament, resolució i anàlisi de qüestions i problemes basats en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals.

 • S’aplicarà la metodologia d’aula inversa per alguns temes dels blocs temàtics de l’assignatura amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i l’aprenentatge actiu de l’alumne donant-li un rol “actiu” dins el seu procés d’aprenentatge mitjançat la construcció prèvia de coneixements.


 
 • Pràctiques de Laboratori: l’alumne fa en grup el treball experimental indicat pel professor en base als continguts de les sessions magistrals.

 • Treball tutelat: a principi de curs s’indicarà amb detall les tasques que els alumnes hauran de desenvolupar. De manera genèrica constarà de:

 • Treball d’estudi i avaluació d’un producte del mercat que treballi sotmès a esforços mecànics i/o tèrmics.

 • Obligatori tant en la modalitat d’avaluació continuada com d’avaluació única.
 • El desenvolupament d’aquest treball es realitzarà en grups de 3-4 persones com a màxim.
 • S’aprofitarà el treball per revisar i analitzar casos en els que no s’ha tingut en compte una perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar o funcionalitzar objectes o components.
 • En el desenvolupament del treball s’hi poden incloure característiques de la metodologia d’aprenentatge servei (ApS), que exigeix la participació dels estudiants en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat.


 
 • Exercicis i activitats dirigides.

 • Treball autònom: l’alumne dedica les hores corresponents al treball autònom a l’estudi i a la resolució de problemes de la col·lecció facilitada pel professor i/o del llibre de referència o dels llibres de consulta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Per accedir a l’avaluació, cal:

 • Haver realitzat les pràctiques de laboratori i d’ordinador.
 • Els alumnes que hagin dut a terme les pràctiques, com a màxim durant el curs anterior, poden renunciar a fer-les mitjançant un escrit dirigit a la coordinació de l’assignatura durant la primera setmana del curs.

 • Per qualificar l’assignatura és obligatori:

 • Realitzar la prova final de conjunt a final de semestre. En cas de no fer-la, l’assignatura es qualifica amb un no presentat.
 • Dur a terme com a mínim el 60% de les activitats corresponents a les activitats d’avaluació continuada.

 • Activitats d’avaluació continuada: 15 % de la qualificació final.

 • Es preveu la realització de 5-6 qüestionaris.
 • S’obriran al campus de l’assignatura activitats explicatives pel desenvolupament d’aquests qüestionaris.
 • Aquests qüestionaris es podran realitzar de manera síncrona o asíncrona. La tipologia de cadascun d’ells s’avisarà als alumnes amb prou antelació.
 • Els exercicis i les activitats dirigides es presentaran a través del Campus Virtual o en qualsevol altra plataforma que es consideri adient, o bé en format paper.

 • Treball tutoritzat: 20 % de la qualificació final.

 • S’avaluarà mitjançant la presentació de tres informes seqüenciats: Inicial (5% ), seguiment (5%) i final (10%).

 • Prova parcial: 15% de la qualificació final


 
 • Prova final de conjunt: 50 % de la qualificació final.

 • Constarà d’una prova escrita, en la data fixada pel Consell d’Estudis, on s’avaluaran els coneixement globals de l’assignatura.


 • Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova final de conjunt. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran el percentatges de l‘avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

 • Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

 

 • Reavaluació

 • Si el resultat total de l’avaluació continuada és igual o superior a 3,5 es pot fer una prova de conjunt per millorar nota i que suposa el 100 % de la nota. Per optar a la reavaluació és imprescindible que les pràctiques estiguin fetes (com a màxim durant el curs anterior).
 • L’estudiant que, havent superat l’assignatura a l’avaluació, vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.
 • La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació la nota que es manté és la més alta entre l’examen i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota

 

Avaluació única

 • Per accedir a l’avaluació, cal:

 • Haver fet les pràctiques de laboratori i d’ordinador.
 • Els alumnes que hagin dut a terme les pràctiques, com a màxim durant el curs anterior, poden renunciar a fer-les mitjançant un escrit dirigit a la coordinació de l’assignatura durant la primera setmana del curs.

 • Per qualificar l’assignatura és obligatori:

 • Realitzar la prova final de conjunt a final de semestre. En cas de no fer-la, l’assignatura es qualifica amb un no presentat.

 • Treball tutoritzat: 20 % de la qualificació final.

 • S’avaluarà mitjançant la presentació de tres informes seqüenciats: Inicial (5% ), seguiment (5%) i final (10%).

 • Prova final de conjunt: 80 % de la qualificació final.

 • Constarà d’una prova escrita, en la data fixada pel Consell d’Estudis, on s’avaluaran els coneixement globals de l’assignatura.
 • Aquesta prova pot ser diferent de la prova final d’avaluació continuada.


 
 • Reavaluació

 • Si el resultat total de l’avaluació continuada és igual o superior a 3,5 es pot fer una prova de conjunt per millorar nota i que suposa el 100 % de la nota. Per optar a la reavaluació és imprescindible que les pràctiques estiguin fetes (com a màxim durant el curs anterior).
 • L’estudiant que, havent superat l’assignatura a l’avaluació, vulgui millorar la nota a la reavaluació ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.
 • La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació la nota que es manté és la més alta entre l’examen i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota.