Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 360298

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eliana Ramírez Rangel

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

(Activitats presencials o no presencials amb el tutor o tutora.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

200

Aprenentatge autònom

80

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat totes les assignatures obligatòries (excepte Experimentació en Enginyeria Química II) fins al setè semestre, inclòs.

Atesa la gran varietat de temes possibles per al treball de final de grau (d’ara endavant, TFG), es recomana, abans i durant el procés d’elaboració, repassar els coneixements, els conceptes i els mètodes de treball i de càlcul necessaris. A més, tenint en compte el seu caràcter transversal, un TFG inclou un gran ventall de tasques i matèries relacionades.


Altres recomanacions

El TFG és un exercici de síntesi; per tant, és important haver desenvolupat una bona capacitat analítica i de síntesi. A més, és convenient:
— Dominar la llengua anglesa de manera fluida.
— Ser hàbil localitzant informació relativa al tema treballat i analitzant i prioritzant la informació disponible.
— Tenir un domini informàtic suficient (programes comercials comuns).
— Ser una persona autònoma i organitzada.

Finalment, i de manera genèrica, s’han d’emprar les competències ja adquirides durant els estudis.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Ser metòdic, organitzat, dinàmic, amb capacitat analítica i sintètica, i amb visió prospectiva.

   -

Autoestima, capacitat d'autoavaluació i capacitat autocrítica positiva.

   -

Orientació a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d'evidències, amb creativitat i capacitat d'iniciativa.

   -

Ser capaç de reconèixer la necessitat de l'aprenentatge al llarg de la vida, i tenir una actitud positiva per fer-ho. Ser capaç d'aprendre per compte propi de manera autònoma.

   -

Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d'autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel'ligència emocional.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (8). Tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica, tècnica i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (5). Tenir habilitat d'executar el disseny apropiat en una àrea d'especialització.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (10). Comprendre i assumir els conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, i comprendre i assumir el paper central de l'enginyer químic en la prevenció i solució de problemes.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (2). Tenir capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria química, cosa que implica una visió comprensiva de tots els aspectes implicats en un projecte complex: els materials idonis per als equips en funció de les sol'licitacions a què estiguin sotmesos; el disseny mecànic dels diversos equips de reacció, d'adequació de matèries primeres o productes intermedis o finals, o d'emmagatzematge i distribució, atenent a les seves condicions d'operació, el seu entorn i els requeriments de seguretat i mediambientals; i el subministrament i l'evacuació d'energia d'aquests en qualsevol de les seves formes. És a dir, s'han de tenir les capacitats de dissenyar equips de transmissió de calor basats en qualsevol dels mecanismes de transmissió, coneixements dels sistemes de termotècnia per a la generació d'energia tèrmica i estalvi d'energia, i de les diferents formes de cogeneració. Per tant, s'hauran de conèixer en un nivell suficient les bases de l'electrotècnia involucrada en el disseny i funcionament dels equips de planta i la normativa que en regula la distribució en baixa tensió.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (11). Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (1). Tenir capacitat per a la redacció i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria química i, en concret, dels aspectes següents: a) Tenir coneixements suficients de la legislació, les regulacions i especificacions, les normes de qualitat, i les normatives de compliment obligat. b) Ser capaç d'aplicar les idees bàsiques d'economia a la valoració econòmica d'un projecte industrial. c) Ser capaç de fer una aproximació estructurada i sistemàtica dels aspectes de salut, higiene i seguretat rellevants en un procés ja existent o en fase de disseny. d) Ser capaç de comprendre l'impacte de les solucions d'enginyeria en el context ambiental i social.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del TFG és estudiar, desenvolupar i resoldre un problema de caràcter quimicoindustrial. El problema ha de tenir interès per a la indústria a curt, mitjà o llarg termini i la temàtica és àmplia: pot ser tant un exercici clàssic de disseny com un treball d’iniciació a la investigació (i, per tant, de caràcter experimental). Entremig, hi ha un ampli ventall de possibilitats, com ara estudis de seguretat, d’impacte ambiental, de cicle de vida, de materials, d’optimització, de l’efecte de la substitució i/o variació de la qualitat de l’aliment d’un procés químic, entre d’altres.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber comunicar el treball que s’ha dut a terme a un públic expert en l’àmbit, encara que no ho sigui en el tema específic del treball.
— Contribuir a reforçar les habilitats i destreses següents:
     • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
     • Habilitat en la resolució d’un problema industrial real i obert.
     • Habilitat per fixar objectius raonables d’acord amb la complexitat del problema treballat i del temps disponible.
     • Habilitat per localitzar, analitzar i prioritzar la informació i, si és el cas, generar totes o una part de les dades necessàries.
     • Habilitat per extreure conclusions del treball que s’ha dut a terme.

 

Referits a actituds, valors i normes

L’elaboració del TFG ha de permetre millorar l’esperit crític, pel fet de qüestionar els resultats a mesura que es van obtenint (autocrítica) i el comportament ètic.

En un context particular, en la resolució del problema i la confecció de la memòria escrita i la seva defensa, s’han de tenir en compte totes les regles i normes que s’han descrit i ensenyat al llarg de la carrera.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El TFG és un treball que es duu a terme de manera individual sota la tutorització d’un professor o professora. S’ha d’informar el tutor o tutora dels progressos del treball amb una periodicitat determinada. La tasca del TFG es fonamenta en un recull bibliogràfic sobre el tema concret que es vol desenvolupar. A més, depenent de les característiques del TFG, es poden emprar diverses metodologies específiques: programari de càlcul i/o disseny, estades en un laboratori, etc.

El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives d’aquesta assignatura es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

EL TFG s’avalua a partir de la memòria escrita i la seva defensa oral, tenint en compte la valoració del tutor o tutora.

La memòria ha de tenir un màxim de seixanta fulls DIN A5 impresos a doble cara, utilitzant el tipus de lletra Arial Narrow 10 o similar, amb un espai interlineat d’1,5. Si s’hi inclouen annexos, no poden superar mai les cinquanta pàgines (cent deu pàgines en total). És recomanable utilitzar la plantilla del Campus Virtual. Ha d’estar escrita totalment en anglès. A més, ha de contenir un resum (de dues pàgines com a màxim), també en anglès, en què s’informi del contingut de la memòria i dels principals resultats obtinguts.

Específicament, de la memòria escrita es valora:
— La qualitat cientificotècnica.
— La qualitat formal:
     • La claredat del text, gràfics, figures, taules, unitats emprades, bibliografia i el rigor de la terminologia utilitzada en el text.
     • La capacitat de síntesi.
     • L’extensió relativa de les diferents parts de la memòria i la seva adequació al tipus de treball elaborat.
     • La correspondència entre els objectius proposats i les conclusions obtingudes.

En la defensa oral s’exposa el contingut de la memòria davant d’un tribunal constituït per dos professors doctors. La presentació ha de tenir una durada màxima de vint minuts i s’ha d’emprar l’anglès per exposar-ne, com a mínim, les conclusions. A continuació, el tribunal inicia un torn de preguntes, també de vint minuts com a màxim.

Concretament, de la defensa oral es valora:
— La qualitat de l’expressió oral.
— El contingut de l’exposició.
— La claredat, el rigor i l’adequació de les respostes a les preguntes del tribunal.

La nota final del TFG s’estableix en funció de la fórmula següent:
NF = 0,45 qualificació de la memòria + 0,45 qualificació de la defensa oral + 0,1 valoració del tutor

 

 

 

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i les característiques del TFG, no hi ha prova d’avaluació única ni possibilitat de reavaluació.