Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informàtica Aplicada

Codi de l'assignatura: 360308

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fermin Huarte Larrañaga

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Orientació a la consecució de resultats, amb habilitat per a la resolució de problemes en absència d'evidències, amb creativitat i capacitat d'iniciativa.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer i saber utilitzar diferents eines informàtiques útils per als estudis d’Enginyeria Química i Enginyeria de Materials i també per a la futura carrera professional.
 • Conèixer les parts d’un ordinador.
 • Conèixer els conceptes bàsics dels sistemes operatius i els llenguatges de programació.
 • Conèixer les principals eines de càlcul matemàtic i de representació gràfica aplicades a l’enginyeria química i a l’enginyeria de materials.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Ser capaç d’elaborar programes senzills aplicats a l’enginyeria en àmbits relacionats amb la química.
 • Saber utilitzar programes estàndard per resoldre problemes de química, d’enginyeria química i d’enginyeria de materials.
 • Saber editar textos de qualitat que incloguin equacions matemàtiques i químiques, a més de diagrames d’interès en enginyeria.
 • Ser capaç de mantenir una interacció profitosa amb professionals de la informàtica quan ho requereixi el desenvolupament de la tasca professional.

   

   

  Blocs temàtics

   

  1. Introducció

  1.1. Conceptes bàsics d’informàtica

  1.2. Codificació de la informació

  1.3. Sistemes operatius

  2. Llenguatges de programació

  2.1. Tipus de llenguatges. Intèrprets i compiladors

  2.2. Variables i constants. Tipus de dades i d’instruccions

  2.3. Disseny descendent d’algoritmes. Estructures algorítmiques bàsiques

  2.4. Variables indexades: vectors i matrius

  2.5. Entrada i sortida amb fitxers

  2.6. Representació gràfica de dades i funcions

  2.7. Subprogrames. Utilització de biblioteques numèriques

  3. Fulls de càlcul

  3.1. Operacions bàsiques amb un full de càlcul

  3.2. Representacions gràfiques bidimensionals de dades numèriques

  3.3. Aplicacions al càlcul numèric i al tractament estadístic de dades

  3.4. Programació de macros

  4. Paquets matemàtics

  4.1. Paquets matemàtics per a càlcul numèric i simbòlic

  4.2. Utilització d’un paquet per resoldre problemes numèrics

  4.3. Representació gràfica de funcions en dues i en tres dimensions

   

   

  Metodologia i activitats formatives

   

  • La docència es desenvoluparà en modalitat presencial. En cas de restricció de l’aforament permès a les aules d’informàtica, s’organitzaran dos subgrups que alternaran sessions presencials i sessions en línia.
  • Les sessions presencials o en línia tindran una durada màxima de 2 hores. En aquestes sessions es plantejaran els continguts teòrics combinats amb la posada en pràctica mitjançant la resolució d’exercicis i casos pràctics.
  • Es posarà a disposició de l’alumnat material per a l’autoaprenentatge fora de l’aula. Aquest material es discutirà, comentarà i treballarà amb el professorat a les sessions presencials o bé en tutories en línia, que podran ser grupals o individuals i sempre en horari de classe.
  • Al llarg de les sessions, el professorat proposarà tasques que els estudiants han de fer de manera autònoma.
  • Com que es tracta d’una assignatura pràctica, el treball desenvolupat per l’alumnat serà el mitjà d’aprenentatge principal. El professorat farà explicacions teòriques i resoldrà dubtes plantejats per l’alumnat, segons correspongui.
  • Es proporcionarà el programari adequat per desenvolupar cada part de l’assignatura o les indicacions necessàries per instal·lar-lo als ordinadors personals de l’alumnat.
  • S’utilitza documentació en anglès per a les diferents eines informàtiques que s’utilitzen en l’assignatura.
  • En la mesura que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les activitats de l’assignatura.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  L’assistència a les sessions presencials i a les sessions en línia sincròniques (si n’hi ha) és obligatòria, de manera que només s’admetrà la falta d’assistència a quatre sessions al llarg de tota l’assignatura. Les faltes, a més, han de ser degudament justificades davant del professor responsable.

  Avaluació continuada

  L’avaluació continuada es basa en les activitats següents:

  • Una primera prova parcial de síntesi sobre conceptes bàsics d’informàtica i de programació. Aquesta prova és teoricopràctica i es fa en finalitzar els continguts dels temes 1 i 2.  La qualificació obtinguda correspon a un 40 % de la qualificació final.
  • Un primer conjunt d’activitats avaluables (10 % de la nota final) que comprèn:
   • Tasques proposades pel professorat durant els temes 1 i 2, que s’han de fer de manera autònoma.
   • Petites proves pràctiques fetes presencialment o en línia.
   • Feina feta a classe. L’assistència a classe es pot tenir en compte com a element de l’avaluació continuada.
  • Segona prova parcial de síntesi sobre l’ús del full de càlcul i els paquets matemàtics. Aquesta prova és teoricopràctica i es fa en finalitzar els continguts dels temes 3 i 4.  La qualificació obtinguda correspon a un 40 % de la qualificació final.
  • Un segon conjunt d’activitats avaluables (10 % de la nota final) que comprèn:
   • Tasques proposades pel professorat durant els temes 3 i 4, que s’han de fer de manera autònoma.
   • Petites proves pràctiques fetes presencialment o en línia.
   • Feina feta a classe. L’assistència a classe es pot tenir en compte com a element de l’avaluació continuada.


  Per ser qualificat cal haver-se presentat, com a mínim, a les dues proves parcials. Si només s’ha fet una de les proves parcials, la qualificació final serà no presentat.

  Per superar l’assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 3,5 punts sobre 10 a les dues proves parcials i la qualificació global ha de ser, com a mínim, de 5 punts sobre 10. En cas de no aconseguir el mínim de 3,5 sobre 10 en una de les proves parcials, si en el còmput global (parcials + continuada) s’obté una qualificació final superior a 5 punts sobre 10, la qualificació final assignada serà de 3,5 punts sobre 10. 

  Quan la qualificació final de l’avaluació continuada sigui inferior a la nota mitjana de les dues proves de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda amb aquesta mitjana, sempre que l’estudiant hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

   

  Reavaluació

  Només són reavaluables les proves parcials (80 % de la nota final); les activitats d’avaluació continuada, per contra, no ho són.

  Qui hagi obtingut una qualificació final de 3,5 sobre 10 pot presentar-se a la reavaluació. Es pot reavaluar una prova parcial o bé totes dues, però és obligatori reavaluar la part amb una qualificació més baixa.

  Qui, tot i haver superat l’assignatura, vulgui presentar-se a la reavaluació pot fer una o totes dues proves de reavaluació. En aquest cas, cal que renunciï a la qualificació obtinguda prèviament en la prova corresponent, mitjançant un escrit que cal presentar al professor o professora amb còpia a la Secretaria del centre.

  La prova de reavaluació del primer parcial és una prova teoricopràctica sobre el contingut dels temes 1 i 2. La qualificació obtinguda correspon a un 40 % de la nota final. Es mantenen la resta de qualificacions que no s’hagin reavaluat.

  La prova de reavaluació del segon parcial és una prova pràctica que avalua el contingut dels temes 3 i 4. La qualificació obtinguda correspon a un 40 % de la nota final. Es mantenen la resta de qualificacions que no s’hagin reavaluat.

  La data i l’horari de les proves de reavaluació es determinen segons les indicacions del Consell d’Estudis d’Enginyeria Química i el Consell d’Estudis d’Enginyeria de Materials.

   

  Avaluació única

  Atès el caràcter pràctic i presencial de l’assignatura, no es preveu la possibilitat d’avaluació única.