Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística

Codi de l'assignatura: 360328

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Maria Oller Sala

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

30

 

(Grup per desdoblar.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Competències específiques. Fonaments científics (2). Comprendre els principis en què es basen els mètodes moderns de l'anàlisi química, les seves limitacions i la seva aplicabilitat en els processos químics.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (1). Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, en particular de matemàtiques, química, biologia i física, i principis d'economia, que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir el coneixement necessari dels conceptes bàsics de l’estadística matemàtica i el càlcul de probabilitats en el context de l’enginyeria química i de l’enginyeria de materials.
— Estar en condicions d’aplicar les tècniques estadístiques estudiades per resoldre els diversos problemes propis de l’àmbit de l’enginyeria química i de l’enginyeria de materials.
— Saber com fer l’ajustament d’equacions a dades experimentals.
— Saber avaluar l’error experimental.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Nocions històriques de la probabilitat i l’estadística. Estadística descriptiva i inferència estadística. Repàs d’estadística descriptiva: principals representacions gràfiques i principals estadístics (mesures de centralització i de dispersió; mesures de relació). Regressió: mínims quadrats. Error típic d’estimació

2. Càlcul bàsic de probabilitats

*  Fenòmens aleatoris. Definició i propietats de la probabilitat. Probabilitat condicionada i independència estocàstica. Teorema de les probabilitats totals i teorema de Bayes

3. Variables aleatòries univariants i multivariants. Funcions de distribució

*  Eines bàsiques de l’anàlisi probabilística

3.1. Funcions de distribució i funcions de densitat, marginals i conjuntes. Moments d’una variable aleatòria. Esperança, variància i covariància. Coeficient de correlació

3.2. Algunes distribucions de probabilitat 

3.3. Algunes convergències estocàstiques

4. Distribucions relacionades amb la normal

*  Distribució de khi al quadrat. Distribució t de Student. Distribució F de Fisher-Snedecor. Ús de taules estadístiques

5. Inferència estadística I

*  Visió global de la inferència estadística. Mostreig aleatori simple. Concepte d’estadístic. Característiques mostrals. Concepte d’estimador. Propietats dels estimadors. Mètodes d’estimació. Distribucions en el mostreig

6. Inferència estadística II

*  Contrast d’hipòtesis. Hipòtesi nul·la i alternativa. Regions crítiques. Errors de tipus I i de tipus II. Nivell de significació. Potència del test. Lema de Neyman-Pearson. Test de la raó de versemblança. Anàlisi estadística normal. Teorema de Fisher. Test t sobre la mitjana. Test t de comparació de mitjanes en dades independents. Test t de comparació per a dades aparellades. Test F de comparació de variàncies Contrast sobre una proporció poblacional. Comparació de proporcions. Intervals de confiança i la seva relació amb els contrastos d’hipòtesis

7. Prova de khi al quadrat

*  Comparació entre freqüències esperades i observades. Tests d’independència en taules de contingència. Test d’homogeneïtat. Proves de bondat d’ajustament

8. Anàlisi conjunta de dues variables

*  Regressió lineal simple: covariància, coeficients de regressió, coeficient de correlació i variabilitat explicada. Prediccions. Intervals de confiança i test d’incorrelació. Regressió múltiple

9. Nocions bàsiques de control de qualitat

*  Tècniques de control de qualitat: control estadístic i plans de mostreig

10. Nocions bàsiques de disseny d’experiments

*  Anàlisi de la variància: disseny d’un factor, disseny de dos factors i disseny de dos factors amb interacció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basa en:

  • Classes magistrals programades, que consisteixen en l’explicació dels temes del programa i la resolució de problemes de dificultat creixent.
  • Activitats no presencials, que consisteixen en l’elaboració dels problemes que s’indiquen i que s’han de resoldre per compte propi.


En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

En funció de la situació sanitària relacionada amb la pandèmia de COVID-19, s’introdueixen eventualment classes telemàtiques, substitutòries o complementàries, segons el que la situació requereixi. En particular, les diverses sessions es poden retransmetre eventualment en línia en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics. Si l’aforament no permet la presència de tots els estudiants a l’aula es plantegen activitats formatives en línia i síncrones que consisteixen en la distribució o presentació de determinats continguts teòrics combinades amb sessions presencials de desenvolupament, aplicació, problemes, exercicis o seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i de les qualificacions de la Universitat de Barcelona, es recomana l’avaluació continuada. Si l’alumne fa constar que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada entregant la corresponent sol·licitud al professor, té dret a l’avaluació única.

Durant el curs farem una prova en línia personalitzada per a cada estudiant amb una duració fixada d’unes 3 hores, un cop iniciada cada prova individual, però en un període temporal flexible, aproximadament a la meitat de quadrimestre, que inclou preguntes de tipus test i problemes, amb nota X, un treball pràctic personalitzat, amb nota Y, i l’examen final, amb nota Z. La nota final de l’assignatura es calcula a partir de:

nota final = màx (0,25 X + 0,15 Y + 0,6 Z, Z)

sempre que Z ≥ 3,5. Si Z < 3,5, es pot presentar a la reavaluació si nota final ≥ 3,5. És a dir, per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova sigui inferior a 3,5 només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

El resultat de la reavaluació pot permetre superar l’assignatura o millorar la qualificació de l’avaluació continuada, sempre que es renunciï a la qualificació anterior.

 

Avaluació única

L’avaluació es fa mitjançant una prova final global, és a dir:

qualificació final = prova global final (100 %)

Qui tingui una qualificació igual o superior a 3,5 pot presentar-se a la reavaluació, que consisteix en una prova global escrita. El resultat de la reavaluació pot permetre superar l’assignatura o millorar la qualificació de l’avaluació única, sempre que es renunciï a la qualificació anterior.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alemany Leira, Ramon [et al.]. Estadística: cuestiones tipo test. Barcelona: Gestión 2000, 1995  Enllaç

  Molt útil per a l’autoavaluació de l’estudiant.

Cuadras, C. M. Problemas de probabilidades  y estadística. Ed. corregida y ampliada. Barcelona: EUB, 1999-2000 (2 v.)  Enllaç

  És una obra de problemes de dificultat creixent.

Sánchez Algarra, Pedro [et al.] Métodos estadísticos aplicados. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006  Enllaç

  És una eina clau per al treball de l’estudiant, que pot treballar de manera autònoma amb més eficàcia i eficiència i, a la vegada, agilitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Spiegel, Murray R.; Schiller John, J.; Srinivasan, R. Alu. Probabilidad y estadística. 4a ed. México: McGraw-Hill, 2013  Enllaç

Zaiats, Vladimir; Calle, M. Luz; Presas, Rosa. Probabilitat i estadística: exercicis I. 2a  ed. Bellaterra: Universitat  Autònoma de Barcelona,  2001  Enllaç

  Obra molt valuosa, ja que aporta un resum de conceptes i una bona varietat d’exercicis, tant resolts com proposats.

Zaiats, Vladimir; Calle, M. Luz; Presas, Rosa. Probabilitat i estadística: exercicis II. Bellaterra: Universitat  Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2001  Enllaç

Pàgina web

Statmedia. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat  de Barcelona, 2005  Enllaç

  Molt útil per a l’alumnat.

Document sonor (disc, CD, etc.)

Arcas Pons, Antoni [et al.]. Statmedia : curso multimedia de estadística. Barcelona: Universitat  de Barcelona, 2008  Enllaç

  Molt útil per a l’alumnat.