Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Expressió Gràfica

Codi de l'assignatura: 360335

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Bonet Ruiz

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Depenent del nombre d’alumnes es desdoblen els grups de pràctiques d’ordinador.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

(Classes en l’aula d’informàtica on s’imparteix la teoria i s’efectuen tasques d’assoliment d’aquesta.)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

30

 

(Ús d’aplicacions informàtiques per a l’expressió gràfica i el disseny en enginyeria química.)

Treball tutelat/dirigit

50

(Exercicis d’expressió gràfica encarregats pel professorat.)

Aprenentatge autònom

40

(Estudi i consulta bibliogràfica. Resolució d’exercicis escollits.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per dur a terme i interpretar mesuraments, càlculs, valoracions, estudis, informes, plànols i altres feines en l'àmbit de l'enginyeria de materials.

   -

Capacitat d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit de l'enginyeria de materials.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (3). Tenir capacitat per a la realització i la interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols i altres feines anàlogues en l'àmbit de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre conceptes relacionats amb el fet de veure i entendre l’espai en tres dimensions a partir de dibuixos fets en dues dimensions.

 

— Conèixer i comprendre conceptes relacionats amb els sistemes i les normes de representació i acotació en enginyeria.

 

Referits a habilitats, destreses

— Confeccionar diagrames de blocs i de flux.

 

— Utilitzar eines informàtiques per representar i dissenyar.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’expressió gràfica en enginyeria

2. Mètodes de representació

2.1. Projeccions ortogràfiques

2.2. Projeccions axonomètriques, obliqües i en perspectiva

3. Normalització

3.1. Dimensionament i acotament

3.2. Seccions i talls

4. Tècniques avançades

5. Diagrames de flux

6. Altres eines d’expressió gràfica per ordinador

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes s’imparteixen en una aula que permet utilitzar ordinadors. Així, les classes, organitzades en sessions de dues hores, combinen, d’una banda, les explicacions magistrals, els col·loquis i els seminaris, i, de l’altra, l’adquisició i l’aplicació pràctica de les habilitats i els coneixements. En cada tema el professor proporciona els coneixements bàsics necessaris que es consoliden en les següents sessions pràctiques fent ús de programes CAD.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es poden plantejar activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la distribució o presentació de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de desenvolupament, aplicació, problemes, exercicis o seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada. En el cas que calgui adaptar-se únicament a la no presencialitat, totes les activitats passen a dur-se a terme en línia amb el suport i seguiment del professorat, que proporciona els materials de suport que calguin.

Com que és una assignatura eminentment pràctica, al voltant de tres quartes parts de l’activitat presencial estan dedicades a activitats pràctiques dirigides pel professor. Per desenvolupar les capacitats de treball autònom, es proposen tasques i activitats tutoritzades en hores no presencials, de les quals els estudiants reben retroaccions i indicacions de millora. A més, de les tasques que componen l’avaluació continuada, es proporciona material addicional que qui ho consideri adient pot fer per practicar les habilitats adquirides i preparar-se per a la prova de síntesi.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb la normativa reguladora de l’avaluació i les qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació per defecte és continuada. Si no es poden complir els requisits de l’avaluació continuada, es pot optar per l’avaluació única, que consisteix en una prova global. 

En l’avaluació continuada la qualificació es calcula a partir dels resultats de totes les activitats que es portin a terme durant l’aprenentatge. Les diferents tasques proposades puntuen d’acord amb el seu grau de dificultat i correcció i altres aspectes com ara si es completa amb l’ajuda dels professors i/o altres estudiants que majoritàriament l’han completada prèviament. Cap de les tasques o activitats avaluades tindrà una puntuació superior al 20 % del total de l’assignatura.

En cas de no superar l’assignatura o voler apujar nota, hi ha una prova de síntesi, que consisteix també en exercicis i en preguntes curtes de conceptes. En aquest cas la prova de síntesi constitueix el 60 % de la nota final i l’avaluació continuada el 40 % restant. També en aquest cas, per superar l’assignatura és necessari haver obtingut en la prova de síntesi una nota superior o igual a 3,5.

Segons l’acord del Consell d’Estudis, qui hagi obtingut una qualificació igual o superior a 3,5 punts en l’avaluació ordinària es pot presentar a la reavaluació, que pot consistir en exercicis i en una nova entrega de les activitats d’aprenentatge tutoritzat. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Qui hagi aprovat l’assignatura però vulgui millorar la nota també pot presentar-se a la prova de reavaluació, però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

Qui es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de sol·licitar durant la primera setmana del semestre amb l’imprès corresponent.

L’avaluació única consisteix en una prova amb el mateix tipus de contingut que la prova final de l’avaluació continuada. És, però, més extensa a fi d’assegurar que s’avaluen en una única sessió les competències que s’han d’assolir d’una manera adient. Aquestes competències també s’avaluen en l’entrega dels treballs corresponents a les activitats d’aprenentatge autònom que es determinin.

Segons l’acord del Consell d’Estudis, qui hagi obtingut una qualificació igual o superior a 3,5 punts en l’avaluació ordinària es pot presentar a la reavaluació, que pot consistir en exercicis a mà i a l’ordinador i en una nova entrega de les activitats d’aprenentatge tutoritzat. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Qui hagi aprovat l’assignatura però vulgui millorar la nota, també pot presentar-se a la prova de reavaluació però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda.