Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Empresa

Codi de l'assignatura: 360353

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Esther Galindo Batanero

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (1). Tenir capacitat per a la redacció i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria química i, en concret, dels aspectes següents: a) Tenir coneixements suficients de la legislació, les regulacions i especificacions, les normes de qualitat, i les normatives de compliment obligat. b) Ser capaç d'aplicar les idees bàsiques d'economia a la valoració econòmica d'un projecte industrial. c) Ser capaç de fer una aproximació estructurada i sistemàtica dels aspectes de salut, higiene i seguretat rellevants en un procés ja existent o en fase de disseny. d) Ser capaç de comprendre l'impacte de les solucions d'enginyeria en el context ambiental i social.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (3). Tenir capacitat per a la realització i la interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols i altres feines anàlogues en l'àmbit de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (11). Tenir assumits els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.

   -

Competències específiques. Fonaments científics (1). Tenir coneixement rellevant de les ciències bàsiques, en particular de matemàtiques, química, biologia i física, i principis d'economia, que permetin la comprensió, descripció i solució de problemes típics de l'enginyeria química.

(Descripció i solució de problemes típics de l’enginyeria de materials)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura és introduir-se en l’administració i la direcció d’empreses, de manera que, mitjançant el desenvolupament dels temes proposats, es pugui donar resposta a qüestions sobre la gènesi, els límits, el desenvolupament i el funcionament de l’empresa, a més de comprendre la configuració i la gestió de les diferents àrees funcionals amb l’estudi del sistema productiu, financer, comercial i de recursos humans.

Objectius concrets:

 • Situar l’empresa dins del seu entorn i entendre-la com un sistema obert.
 • Conèixer les diferents formes jurídiques de l’empresa i la figura de l’empresari.
 • Utilitzar diferents eines de presa de decisions.
 • Ser capaç d’analitzar els factors locatius i dimensionals.
 • Entendre i analitzar les diferents estructures orgàniques de l’empresa.
 • Entendre la importància d’una bona gestió d’estocs.
 • Analitzar els diferents sistemes productius.
 • Donar les eines necessàries per prendre decisions de finançament i d’inversió.
 • Ser conscient de l’activitat comercial de l’empresa.
 • Conèixer les últimes teories sobre els recursos humans a l’empresa.
 • Ser capaç de fer anàlisis de costos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’empresa i l’empresari

*  L’objectiu d’aquest bloc és introduir-se en el món de l’empresa i exposar les característiques principals de les diferents formes societàries.

1.1. Introducció. Conceptes bàsics

1.2. L’empresari i el seu paper en l’economia actual

1.3. Les diferents classes d’empresa

2. L’empresa i el seu entorn

*  S’estudien l’entorn de l’empresa i les característiques principals aplicades al món de les empreses químiques.

2.1. Introducció. Concepte d’entorn

2.2. Possibles estats de l’entorn

2.3. L’entorn genèric

2.4. L’entorn específic

2.5. La responsabilitat social corporativa

3. L’activitat financera de l’empresa

*  S’estudia la funció financera que es desenvolupa dins de l’empresa, cosa que ens permet tractar i conèixer els diversos components dels comptes anuals i també les eines d’anàlisi més usuals.

3.1. La funció financera de l’empresa

3.2. Estructura econòmica i financera

3.3. Anàlisis econòmica i financera

3.4. Període de maduració

3.5. Fonts de finançament

4. Les inversions empresarials

*  S’estudia i s’analitza la viabilitat de les inversions empresarials.

4.1. Concepte d’inversió

4.2. Mètodes estàtics de valoració d’inversions

4.3. Mètodes dinàmics de valoració d’inversions. Valor actual net i taxa de rendiment intern

5. La presa de decisions

*  Es tracten els diferents criteris de presa de decisions.

5.1. Introducció. Tipologia de les decisions

5.2. Criteris de certesa

5.3. Criteris d’incertesa

5.4. Criteris de risc

5.5. Decisions seqüencials: l’arbre de decisions

6. La dimensió empresarial

*   Les fites principals d’aquest bloc són calcular i interpretar la dimensió empresarial i utilitzar les aplicacions pràctiques numèriques relacionades amb el procés de globalització.

6.1. Concepte de dimensió empresarial

6.2. Dimensió, estructura de costos, punt mort, volum crític de producció i palanquejaments

7. La gestió d’estocs

*  S’estudien els aspectes més importants de la gestió d’emmagatzematge i la seva repercussió en la gestió empresarial.

7.1. La funció d’aprovisionament

7.2. Aspectes econòmics de la gestió d’estocs

7.3. Mètodes de gestió d’estocs

7.4. La selecció d’emmagatzematge: el mètode ABC

8. La planificació empresarial

*  S’estudien les tècniques més actuals de planificació i control de la producció.

8.1. Conceptes bàsics

8.2. Instruments i tècniques per a la planificació

9. Els recursos humans de l’empresa

*  Es dona una visió sobre la gestió dels recursos humans a l’empresa i algunes de les teories sobre aquesta part tan important de l’empresa.

9.1. Introducció

9.2. La gestió dels recursos humans a l’empresa

10. El projecte d’empresa

10.1. Conceptes bàsics per a un projecte d’empresa

10.2. Els elements clau d’un pla d’empresa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta de classes teòriques i classes pràctiques. La plataforma del Campus Virtual s’utilitza de manera habitual durant el curs i s’hi pengen exercicis, avisos, calendaris de classes i pràctiques o materials necessaris. Les pràctiques es duen a terme en hores de classe. També s’ha de treballar de manera individual en horari no lectiu.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals. Els horaris segueixen sent els mateixos.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats avaluables al llarg del semestre. Aquestes activitats són les següents:

 • Una prova de síntesi a meitat del curs (30 % en la nota final), que comprèn la primera part del temari de l’assignatura. El Consell d’Estudis dictamina oportunament la data en què té lloc.
 • Una prova de síntesi final (50 %). El Consell d’Estudis dictamina oportunament la data en què té lloc.
 • Activitats a classe de diferents tipus (exercicis) (10 %), com ara resolució d’exercicis, discussió, casos pràctics, lliurament de treballs i assistència i participació a classe, que es fan amb avís previ o sense.
 • Desenvolupament i exposició del pla d’empresa (10 %). Les sessions d’assistència obligatòria del pla d’empresa s’anuncien amb mínim 15 dies d’antelació i es fan després de la prova parcial.


Per poder optar a l’opció d’avaluació continuada, és obligatori fer el treball de pla d’empresa i l’assistència a les classes pràctiques per preparar-lo i defensar-lo.

Respecte a aquesta modalitat d’avaluació, cal tenir en compte les observacions següents:
 • La nota d’avaluació continuada ha d’arribar a un mínim de 5,75 (parcial + activitats de classe) sobre 10 punts perquè es pugui tenir en compte segons la fórmula:

Nota de l’avaluació continuada= (0,3 parcial + 0,1 exercicis +0,1 pla d’empresa) / 0,5 ≥ 5,75

Si no s’arriba a aquest mínim, l’estudiant ha de passar a la via d’avaluació única i, per tant, la nota de l’assignatura és el 100 % de la nota de la prova final d’avaluació única.

 • Si la nota de la prova final és inferior a 3,5 sobre 10 punts, no fa mitjana amb la nota d’avaluació continuada.
 • Les proves consten de dues parts: una de teòrica i una de pràctica, les quals poden tenir diferent ponderació, indicada en el moment oportú. La puntuació mínima requerida en cadascuna d’aquestes parts per aplicar aquesta ponderació és de 2,5 sobre 10 punts. La part teòrica consta d’una sèrie de preguntes de tipus test i/o preguntes obertes. La part pràctica consisteix en la resolució de problemes o casos.


Per aprovar l’assignatura s’ha de treure una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

 

Reavaluació

Només es pot presentar a la reavaluació qui hagi assolit una nota final de l’assignatura de 3,5 punts. L’acceptació de la reavaluació suposa la renúncia a la nota obtinguda prèviament.

La reavaluació consisteix en una prova de síntesi final que representa el 100 % de la nota. Aquesta prova consta de dues parts, una de teòrica i una de pràctica, les quals poden tenir diferent ponderació, indicada en el moment oportú. La puntuació mínima requerida en cadascuna d’aquestes parts per aplicar aquesta ponderació és de 2,5 sobre 10 punts. La part teòrica consta d’una sèrie de preguntes de tipus test i/o preguntes obertes. La part pràctica consisteix en la resolució de problemes o casos.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi final, que equival al 100 % de la nota. Aquesta prova consta de dues parts, una de teòrica i una de pràctica, les quals poden tenir diferent ponderació, indicada en el moment oportú. La puntuació mínima requerida en cadascuna d’aquestes parts per aplicar aquesta ponderació és de 2,5 sobre 10 punts. La part teòrica consta d’una sèrie de preguntes de tipus test i/o preguntes obertes. La part pràctica consisteix en la resolució de problemes o casos.

Per aprovar l’assignatura s’ha de treure una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

 

Reavaluació

Només es pot presentar a la reavaluació qui hagi assolit una nota de 3,5 punts en la prova de síntesi final. L’acceptació de la reavaluació suposa la renúncia a la nota obtinguda prèviament.

La reavaluació consisteix en un prova de síntesi final que representa el 100 % de la nota. Aquesta prova consta de dues parts, una de teòrica i una de pràctica, les quals poden tenir diferent ponderació, indicada en el moment oportú. La puntuació mínima requerida en cadascuna d’aquestes parts per aplicar aquesta ponderació és de 2,5 sobre 10 punts. La part teòrica consta d’una sèrie de preguntes de tipus test i/o preguntes obertes. La part pràctica consisteix en la resolució de problemes o casos.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Montoro Sánchez, María Angeles; Díez Vial; Isabel; Martín de Castro, Gregorio. Fundamentos de Administración de Empresas. Thomson-Reuters Aranzad, 2020

Aguer Hortal, Mario ; Pérez Gorostegui, Eduardo ; Martínez Sánchez, Joan. Administración y dirección de empresas : teoría y ejercicios resueltos. Madrid :  Centro de Estudios Ramón Areces,  DL 2004  Enllaç

Bueno Campos, Eduardo. Curso básico de economía de la empresa : un enfoque de organización. 4a ed. Madrid : Pirámide, 2005  Enllaç

Ed. 1993  Enllaç

Bueno Campos, Eduardo ; Cruz Roche, Ignacio ; Durán Herrera, Juan José. Economía  de la empresa :  análisis de las decisiones empresariales. Madrid : Pirámide, 2000  Enllaç

Castán Farrero, José Ma. La gestión financiera en la empresa. Madrid : Pirámide, cop. 1997  Enllaç

Gil Estallo, Maria dels Àngels. Cómo crear y hacer funcionar una empresa : conceptos e instrumentos. 7a ed. rev. y actualitzada. Madrid : ESIC, 2007  Enllaç

Guitart Tarrés, Laura ; Núñez Carballosa, Ana. Problemas de economía de la empresa. Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006  Enllaç


Edició 2000  Enllaç

Introducción a la administración de empresas.  6a ed actualizada. Madrid : Thomson-Civitas, 2008  Enllaç

Madrid Garre, María Feliz ; López Yepes, José Andrés. Supuestos de economía de la empresa. Madrid : Pirámide, cop.1993  Enllaç

Porret Gelabert, Miquel. Dirección y gestión de los recursos humanos en las organizaciones. 6a ed. rev. y ampliada. Barcelona : L’autor, 2005  Enllaç

Suárez Suárez, Andrés-Santiago. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. 22a ed. Madrid : Pirámide, 2014  Enllaç

Tarragó Sabaté, Francisco. Fundamentos de economía de la empresa.  2a ed. rev. Barcelona : l’autor,  DL 1989  Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1096065*  Enllaç

Tarruella Caballero, Ma. Llanos  ; Sevy Elías, Alejandro. Prácticas de organización y administración de empresas. Barcelona : Universidad de Barcelona,  cop. 2006  Enllaç