Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia I

Codi de l'assignatura: 360493

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Jesus Matamala Bacardit

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Sociologia I, com a primera assignatura introductòria del grau de Sociologia, forma part del nucli central teòric de la disciplina, íntimament vinculada amb Teoria Sociològica I i Teoria Sociològica II, i amb les assignatures específiques que tracten l’estructura social. En sentit genèric està vinculada amb el conjunt de les assignatures de contingut sociològic que es tracten en els quatre cursos de l’ensenyament.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Compromís čtic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolōgiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Anālisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Identificaciķ i avaluaciķ dels conceptes bāsics de les desigualtats socials, diferčncies socials, capital social i poder.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer els orígens històrics de la disciplina.
  •  Adquirir un coneixement inicial dels principals autors clàssics i les escoles de pensament sociològic.
  •  Conèixer els grans temes de l’anàlisi sociològica.

 

Referits a habilitats, destreses

  •  Exercitar la lectura crítica de textos sociològics.
  •  Aprendre a extreure les idees fonamentals de la literatura sociològica.
  •  Identificar les escoles de pensament sociològic a partir de la lectura textual.

 

Referits a actituds, valors i normes

  •  Destacar la perspectiva de gènere..
  •  Veure la responsabilitat que ocupa l’analista davant de la realitat social.
  •  Adquirir capacitat crítica i autocrítica davant dels fenòmens socials. 
  • Adquirir la visió deontològica de la sociologia.

 

 

Blocs temātics

 

1. L’origen de la sociologia, la formalitzaciķ del coneixement sociolōgic

1.1. L’origen de la sociologia

La Il·lustració: Adam Smith i Jean-Jacques Rousseau
La revolució socioeconòmica anglesa: industrialització i urbanització
Les revolucions polítiques: la Revolució Francesa i la independència dels EUA

1.2. La formalització del coneixement sociològic

Els inicis de la sociologia: Auguste Comte i Karl Marx
La consolidació de la sociologia a Europa: Max Weber, Émile Durkheim i Ferdinand Tönnies
La professionalització de la sociologia a Amèrica: l’escola de Chicago, Talcott Parsons i el funcionalisme

2. Els grans temes de l’anālisi sociolōgica

2.1. Població, família i treball

La població: estructura i dinàmica de la població
La família, el gènere i la sexualitat: definicions i enfocaments en l’estudi de la família. Formes de convivència. El cicle de la família
El treball i les dinàmiques dels mercats de treball

2.2. Cultura, socialització i educació

La cultura: conceptes i interpretacions
La socialització: procés, tipus i agents
L’educació: perspectives d’anàlisi

2.3. Integració social, anomia i desviació

La integració social: la integració social com a necessitat. El xoc cultural i l’aculturació
L’anomia: concepte i tipus. Anàlisi de casos
La desviació social: els comportaments i les variants. La delinqüència

3. Desigualtat social i poder en la societat moderna

3.1. Classes i estructura de classes

Les classes i els grups estamentals
La mobilitat social i els seus mites
Les classes en la societat contemporània
Gènere, ètnia i edat

3.2. L’autoritat, el poder i la ciutadania

Tipus d’autoritat
Poder i legitimitat
La societat civil i l’estat
El desenvolupament dels drets del ciutadà

3.3. Societat industrial vs. societat de la informació

La burocratització del món modern
Autonomia de les elits i democràcia
Globalització econòmica i social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta de dues parts, una de teòrica i una altra de pràctica. Per a la part teòrica es disposa d’una mitjana de tres hores setmanals, en les quals el professorat exposa els diferents punts del temari. És responsabilitat de l’alumnat portar preparat el tema del dia a partir de les lectures obligatòries, penjades en el Campus Virtual, o del manual de l’assignatura. A cada sessió es dedica una estona a aclarir els dubtes generats a partir de l’estudi dels textos esmentats. La part pràctica consta d’una mitjana d’hora setmanal; les tasques pròpies d’aquesta part les programa el professorat a l’inici del curs. Per tal de garantir més participació en la part pràctica, el grup classe es pot dividir en dos subgrups, de manera que els membres de cada subgrup es reuneixin per separat. L’assistència a classe és important per a la bona formació de l’alumnat en el marc d’uns estudis presencials.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada del curs es compon de:
a) Activitats pràctiques (20 % de la nota final).
b) Diverses proves de tipus test i/o de desenvolupament temàtic (80 % de la nota final).

D’acord amb els objectius del curs, es valora no només l’assimilació dels continguts, sinó també la capacitat de síntesi i reflexió crítica desenvolupada per l’estudiant.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consta de les parts següents:
a) Treball escrit (20 % de la nota final).
b) Desenvolupament temàtic i/o prova de tipus test (80 % de la nota final).

La reavaluació té les mateixes característiques que l’avaluació única.
 

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARON, Raymond. Las etapas del pensamiento sociológico. Madrid: Tecnos 2013

Catāleg UB  Enllaç

GINER, Salvador. Historia del pensamiento social. Barcelona: Ariel, 2013

Catāleg UB  Enllaç

BERGER, Peter. Invitació a la sociologia. Barcelona: Herder, 2009

Catāleg UB  Enllaç

BERGER, Peter. ; LUCKMANN, Thomas. La construcció social de la realitat. Barcelona: Herder, 1996

Catāleg UB  Enllaç

BOUDON, Raymond. La lógica de lo social. Madrid: Rialp, 1981

Catāleg UB  Enllaç

BOURDIEU, Pierre [et al]. El oficio de sociólogo. 2ª ed. Madrid : Siglo XXI, 1989

Catāleg UB  Enllaç

CARABAÑA, Julio, (ed.). Desigualdad y clases sociales. Madrid: Argentaria-Visor, 1995

Catāleg UB  Enllaç

DEL CAMPO, Salustiano. Tratado de sociología. 2a ed. corr. y aum. Madrid: Taurus, reim. 1992

Catāleg UB  Enllaç

ESPING ANDERSEN, Gosta. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona:  Ariel, Reimp. 2011

Catāleg UB  Enllaç

GIDDENS, Anthony. El capitalismo y la moderna teoría social. Barcelona: Labor, 1992

Catāleg UB  Enllaç

GIDDENS, Anthony. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2014

Catāleg UB  Enllaç

GiNER, Salvador. Sociologia. Barcelona: Península, 2010

Catāleg UB  Enllaç

LEFEBVRE, Henry, Sociologia de Marx, Península, Barcelona 1969

MACIONIS, John. J.; PLUMMER, Ken. Sociología. Madrid: Prentice Hall, 2011

MARSHALL, T. H. Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza editorial, 1998

MILLS, Charles Wright. La imaginación sociológica. México: Fondo de cultura económica, 1999

MOUZELIS, Nicos P. Organización y burocracia. Barcelona: Península, reimp. 1991

SENNETT, Richard. La corrosión del caracter. Barcelona: Anagrama, reimp. 2006

WEEKS, Jhon Robert. Sociología de la población. Madrid: Alianza Editorial, reimp. 1993

WEBER, Marianne  Biografia de Max Weber. Madrid: FCE, 1995.

Capítol

WRIGHT, Erik O. Análisis de clase. En Carabaña,Julio.(ed.) Desigualdad y clases sociales: un seminario en torno a Erik O. Wright. Madrid: Argentaria-Visor, 1995

Pāgina web

Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). [en línia]. Madrid [Consulta: 13 juliol 2017]. Disponible a: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/10_contactar/  Enllaç

Ajuntament de Barcelona. [en línia]. Barcelona [Consulta 13 juliol 2017]. Disponible a: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/  Enllaç

Institut Nacional d’Estadística (INE). [en línia]. Madrid. [Consulta 13 juliol 2017]. Disponible a http://www.ine.es  Enllaç

EUROSTAT. [en línia]. Luxemburgo [Consulta 13 juliol 2017]. Disponible a: http://ec.europa.eu/eurostat  Enllaç

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) [en línia] Barcelona [Consulta 13 juliol 2017]. Disponible a https://www.idescat.cat  Enllaç