Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments d'Enginyeria de Materials

Codi de l'assignatura: 360559

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Ines Fernández Renna

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per identificar les estructures dels diversos tipus de materials i conèixer les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumnat aprengui els conceptes bàsics de l’enginyeria, els tipus de materials de què disposem, les seves propietats i estructures, així com els conceptes bàsics de disseny, fabricació i cicle de vida.

L’enginyeria requereix el coneixement dels materials existents, les seves composicions, l’obtenció, les estructures, el cost i la manera en què aquests factors estan relacionats amb les propietats dels materials, cosa que en determina l’aplicació en el disseny.

 

Referits a habilitats, destreses

L’assignatura pretén introduir l’alumnat en l’adquisició del vocabulari bàsic en enginyeria de materials, ordenant i interrelacionant els conceptes fonamentals per a l’exercici de la seva activitat professional futura.

 • Tenir capacitat per al raonament deductiu.
 • Esforçar-se per millorar contínuament els mètodes de treball.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
 • Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
 • Saber organitzar-se i planificar-se.
 • Tenir la capacitat d’ampliar els coneixements a través de la bibliografia i dels coneixements adquirits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments i conceptes generals d’enginyeria de materials

1.1. Fonaments i conceptes generals d’enginyeria de materials

1.2. Evolució històrica de materials, processos i components

2. Tipus de materials

2.1. Tipus de material. Finalitat, concepte i selecció d’un material. Disseny, construcció, comportament en servei, cicle de vida

2.2. Matèries primeres: materials estratègics. Energia i població. Obtenció i disponibilitat de materials. Materials renovables

3. Les propietats dels materials i processos de conformació

3.1. Conceptes de propietats químiques

3.2. Conceptes de propietats mecàniques

3.3. Conceptes de propietats elèctriques, magnètiques, tèrmiques, òptiques i d’altres

3.4. Conceptes de processos de conformació i afaiçonament de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos

4. Factors que determinen les propietats dels materials

4.1. Factors que determinen les propietats dels materials

5. Modificació de les propietats dels materials amb canvi de composició

5.1. Modificació de les propietats dels materials amb canvi de composició en metalls, polímers i ceràmics

6. Modificació de les propietats dels materials sense canvi de composició

6.1. Modificació de les propietats dels materials sense canvi de composició. Conceptes de solidificació i difusió en estat sòlid

6.2. Sòlids en equilibri i no equilibri

7. Interacció dels materials amb l’entorn

7.1. Interacció dels materials amb l’entorn i comportament en servei: corrosió, degradació, fallades, etc.

8. La reciclabilitat, reutilització, degradació d’ús

8.1. La reciclabilitat, reutilització, degradació d’ús

9. Cost, formació del preu, normes, legislació

9.1. Factors condicionants en el disseny: el cost, la formació del preu, les normes, la legislació

10. Factors condicionants del disseny

10.1. Factors condicionants del disseny

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials: consisteixen en classes magistrals en què es presenten i es despleguen els continguts incorporats al temari de l’assignatura. Una part de les sessions presencials, de seminaris o de problemes, es dediquen a plantejar, resoldre i analitzar les preguntes i els problemes basats en els continguts desenvolupats a les sessions magistrals. Es fomenta al màxim la participació de l’alumnat, sobretot a les sessions de seminaris i de problemes. En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es plantegen activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la distribució o presentació de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de desenvolupament, aplicació, problemes, exercicis o seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada

Treball tutoritzat: a principi de curs s’indica als alumnes les tasques que han de desenvolupar dins d’aquest apartat, que no s’entenen com a treballs bibliogràfics.

Treball autònom: l’alumne ha de dedicar les hores corresponents al treball autònom a l’estudi i a la resolució de problemes de la col·lecció facilitada pel professor i/o del llibre de referència o dels llibres de consulta. Ha d’utilitzar la bibliografia de referència.

S’introdueix la perspectiva de gènere dins els tres tipus d’activitats de la forma següent: es revisa el llenguatge de tot el material preparat per a les classes i els fulls de problemes. Es posen exemples concrets en materials i tecnologies visibilitzant el nom de les dones involucrades, i de la mateixa manera en la bibliografia i lectures si és possible. Pel que fa als seminaris, es convida enginyeres de materials que treballen en la indústria. En el treball tutelat se’n proposa un amb la temàtica del gènere en l’enginyeria de materials. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Període per renunciar a l’avaluació continuada: les tres primeres setmanes del curs.
 • Treball tutoritzat: 20 %.
 • Entrega de problemes, comentaris, exercicis: 25 %.
 • Parcial: 15 %.
 • Prova final: 40 %.


Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar la nota, cosa que implica renunciar a la nota obtinguda prèviament.

 

Avaluació única

 • Període per renunciar a l’avaluació continuada: les tres primeres setmanes de curs.
 • Prova final de síntesi: 100 %.


Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar la nota, cosa que implica renunciar a la nota corresponent obtinguda prèviament.