Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Corrosió i Degradació

Codi de l'assignatura: 360562

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ignacio Sires Sadornil

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

55

 

 

Recomanacions

 

Per cursar aquesta assignatura cal tenir superat el primer semestre curricular.

És molt recomanable haver cursat l’assignatura de Química Física de Materials i haver assolit les competències associades.


Altres recomanacions

Es recomana haver treballat la secció de fonaments del llibre Principios de la Química durant les primeres setmanes de classe, especialment els continguts sobre electroquímica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, per vigilar de manera especial el deteriorament dels materials amb respecte pel medi ambient.

   -

Capacitat per dissenyar, implementar i controlar els processos de reutilització o d'emmagatzematge de materials, amb especial atenció a la cura de l'entorn.

   -

Coneixement i capacitat de modelitzar el comportament (mecànic, electrònic o químic) dels materials i la seva integració en components i dispositius.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre els principis termodinàmics i cinètics relacionats amb la corrosió dels materials.
 • Conèixer els diferents tipus de corrosió, saber-ne l’origen, els perjudicis que provoquen i com prevenir-los, segons el tipus de material.
 • Comprendre els principals mecanismes de degradació dels materials i saber escollir el material més adequat a cada ambient.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber aplicar els coneixements teòrics a situacions pràctiques, analitzant els procediments emprats i els resultats obtinguts.
 • Saber expressar els resultats dels problemes i de les mesures experimentals de forma correcta.
 • Adquirir capacitat per al raonament deductiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
 • Ser capaç d’organitzar-se i de dur a terme el treball autònom de manera continuada.
 • Ser capaç d’ampliar els coneixements adquirits consultant la bibliografia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes bàsics

1.1. Introducció

1.2. Aspectes econòmics relacionats amb la corrosió i degradació de materials

1.3. Tipus de corrosió

2. Termodinàmica de la corrosió electroquímica

2.1. Equilibri electroquímic. Equació de Nernst

2.2. Piles de corrosió

2.3. Piles de concentració: aeració diferencial

2.4. Diagrames de Pourbaix

3. Cinètica de la corrosió electroquímica

3.1. Reaccions electròdiques

3.2. Corbes de polarització

3.3. Diagrames d’Evans-Tafel

3.4. Passivació

4. Corrosió electroquímica localitzada

4.1. Corrosió en fissures (crevice corrosion)

4.2. Corrosió per picadura (pitting corrosion)

5. Tribocorrosió: factors electroquímics i mecànics

5.1. Corrosió electroquímica i mecànica per l’efecte de l’esforç: corrosió sota tensions

5.2. Corrosió electroquímica i mecànica per l’efecte de l’esforç: corrosió-fatiga

5.3. Corrosió electroquímica i mecànica per l’efecte de la velocitat

6. Corrosió ambiental

6.1. Corrosió atmosfèrica

6.2. Corrosió marina

6.3. Corrosió en sòls (o subterrània)

6.4. Corrosió microbiològica

7. Altres fenòmens de corrosió electroquímica

7.1. Corrosió intergranular

7.2. Fragilització per hidrogen

7.3. Corrosió en contacte amb formigó

8. Corrosió seca o a alta temperatura

8.1. Fonaments de la corrosió seca

8.2. Cinètica de la corrosió seca

9. Protecció contra la corrosió

9.1. Mètodes de prevenció de la corrosió

9.2. Recobriments i inhibidors

9.3. Protecció electroquímica

9.4. Aliatges resistents contra la corrosió

10. Degradació de ceràmics i vidres

10.1. Aspectes cinètics

10.2. Aspectes termodinàmics

11. Degradació de polímers

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials consisteixen en classes de presentació i desenvolupament dels continguts indicats als blocs temàtics, i classes de problemes en què es discuteixen, plantegen i/o resolen exercicis o problemes proposats prèviament pel professor (treball tutoritzat).

Els alumnes disposen de material de suport al Campus Virtual, que han de complementar amb el treball autònom i que s’amplia amb formació en línia i/o presencial per part del professor, per assegurar així que s’assoleixen els objectius de l’assignatura. En tot cas, la presencialitat de les activitats proposades s’adequa a l’aforament permès a l’aula.

En totes aquestes activitats es fomenta la participació activa i proactiva de l’alumnat, que ha de dedicar les hores necessàries de treball autònom a l’estudi i a la resolució de problemes tot utilitzant els llibres de consulta recomanats i altres fonts.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es fa de manera continuada utilitzant les mostres següents:

 • Una prova escrita presencial (no presencial i síncrona si la presencialitat no és possible) a la meitat del semestre, que representa el 30 % de la qualificació global.
 • Una prova escrita estàndard presencial (no presencial i síncrona, si la presencialitat no és possible) en el període d’exàmens finals, que representa el 50 % de la qualificació global.

Els alumnes que vulguin millorar la qualificació poden renunciar a la nota de la prova de meitat de semestre, tot entregant un escrit en el període establert pel professor. Per als alumnes que entreguin aquest escrit, aquesta segona prova representa el 80 % de la qualificació global.

 • Altres activitats presencials i no presencials d’avaluació continuada al llarg del període lectiu, que representen el 20 % restant de la qualificació global:
  • Resolució de qüestions o petites proves que el professor proposa a classe o a través del Campus Virtual, elaboració de treballs, etc., que representa un 17 % de la nota.
  • Avaluació del seguiment del curs, que representa un 3 % de la nota: predisposició envers l’assignatura, interacció durant el curs, resolució de problemes i exercicis que el professor proposa a classe o a través del Campus Virtual.

 

Avaluació única

L’alumne que ho sol·liciti durant les tres primeres setmanes, tot confirmant-ho per escrit com s’estableix en el protocol corresponent, s’avalua amb una única prova de conjunt al final del semestre que suposa el 100 % de la qualificació global.


Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació, tant única com continuada, és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar nota, fet que implica la renúncia automàtica a la nota corresponent obtinguda prèviament. L’alumne pot optar a les condicions d’avaluació única a la reavaluació.