Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mecànica Teòrica

Codi de l'assignatura: 360596

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Alberto Manrique Oliva

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Les classes seran preferentment presencials si la situació sanitària ho permet)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

(Classes magistrals de teoria.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

(Resolució de problemes tipus.)

Aprenentatge autònom

90

(Inclou la presentació de problemes i la prova final de síntesi.)

 

 

Recomanacions

 

Estudiar de manera continuada («anar al dia»).
Assistir a classe.
Saber plantejar dubtes.


Altres recomanacions

Aprendre a intervenir a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Aprenentatge autònom.

   -

Destreses informàtiques: ser capaç d'utilitzar i de programar un ordinador per resoldre problemes relacionats amb la física.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

• Conèixer els principis fonamentals de la mecànica.
• Conèixer la formulació lagrangiana i hamiltoniana.
• Saber utilitzar les transformacions canòniques.
• Aprendre a treballar en sistemes no inercials.
• Conèixer la dinàmica del sòlid rígid.
• Conèixer els sistemes no lineals.
• Saber buscar informació en la documentació científica.
• Ser capaç d’organitzar i sistematitzar documentació revisada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Sistemes inercials i no inercials

1.2. Les lleis de Newton

1.3. El problema de les lligadures i coordenades generalitzades

2. Principis variacionals

2.1. Principi de Hamilton i tècniques de càlcul variacional

2.2. Equacions de Lagrange

2.3. Teoremes de conservació

2.4. Equacions de Hamilton

2.5. Exemple: el problema de Henon-Heiles

3. Transformacions canòniques

3.1. Equacions de les transformacions canòniques: exemples

3.2. Equació de Hamilton-Jacobi i variables acció-angle

3.3. Geometria simplèctica

3.4. Teoria de Liouville i claudàtors de Poisson

4. Dinàmica del sòlid rígid

4.1. Sistemes no inercials: equacions del moviment

4.2. El sòlid rígid i angles d’Euler

4.3. Equacions del moviment

4.4. Exemple: moviment d’una baldufa en absència de forces externes

4.5. Exemple: moviment d’una baldufa en presència d’una força externa

5. Sistemes no lineals

5.1. El pèndol simple i el pèndol no lineal

5.2. Punts fixos, estables i no estables

5.3. Bifurcacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A les classes magistrals de teoria s’expliquen els continguts teòrics.

A les classes de problemes es resolen exercicis tipus i exemples per il·lustrar la matèria explicada.

Les classes són principalment presencials. Si la situació sanitària ho requereix, es seguirà la modalitat no presencial.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per a cada bloc temàtic es fa una petita prova de nivell per copsar l’aprenentatge continuat a l’hora de classe. A les classes de problemes es revisen els problemes resolts pels alumnes. A final de curs es fa una prova final de síntesi.

Les proves que es fan durant el curs compten un 40 % de la nota (no eliminen matèria) i les proves de síntesi, un 60 % (36 % teoria i 24 % problemes). Les proves d’avaluació són presencials, excepte en el cas d’un nou confinament.

 

Avaluació única

Consisteix en dos exàmens finals, un de teoria (60 %) i un de problemes (40 %) que inclouen tota l’assignatura. Les proves d’avaluació són presencials, excepte en el cas d’un nou confinament.

L’avaluació de la competència 120106 correspon a la qualificació de l’examen de problemes.

L’avaluació de la competència 120070 correspon a la qualificació dels exàmens finals.

La reavaluació s’efectua per mitjà de la repetició de les proves de síntesi.