Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Meteorologia Dinàmica

Codi de l'assignatura: 360619

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Bernat Codina Sanchez

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Cal haver cursat i aprovat l’assignatura de Meteorologia i Climatologia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sensibilitat pel medi ambient i la cultura de la sostenibilitat.

(La qualificació atorgada a la competència específica 120113 és l’obtinguda per a la qualificació final de l’avaluació de l’aprenentatge de l’assignatura.)

   -

Destreses d'investigació bàsica o aplicada: adquirir una comprensió de la naturalesa de la investigació en física, de les formes en les quals es duu a terme i de com és aplicable a molts camps diferents.

(La qualificació atorgada a la competència específica 120079 és l’obtinguda en la qualificació final de l’avaluació de l’aprenentatge de l’assignatura.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Ampliar els coneixements sobre meteorologia adquirits en l’assignatura obligatòria corresponent fent un èmfasi especial en els aspectes dinàmics del moviment atmosfèric, és a dir, en la comprensió del moviment de l’aire a partir de les lleis i dels principis físics que operen a l’atmosfera, especialment a escala sinòptica i a latituds mitjanes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Característiques del moviment atmosfèric a escala sinòptica (2 h)

2. Equacions primitives (6 h)

3. Sistemes de coordenades (4 h)

4. Predicció numèrica del temps (2 h)

5. Vent horitzontal. Cisallament vertical del vent (6 h)

6. Divergència i moviment vertical (2 h)

7. Circulació i vorticitat. Model barotròpic (4 h)

8. Aproximació quasigeostròfica (4 h)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions de teoria i problemes, en proporció 4/1. Les classes de teoria són classes magistrals. Al final de cada tema es proposa un qüestionari d’autoavaluació. En les classes de problemes es comenten les dificultats trobades en la resolució d’un conjunt de problemes plantejats prèviament. Un cop per setmana, aproximadament, es planteja un exercici o problema simple que els estudiants han de resoldre pel seu compte fora de l’aula i que han de lliurar al professor en començar la classe següent.

En cas de confinament se seguiria la mateixa metodologia utilitzant el BB Collaborate per a les classes magistrals i els problemes. I l’exercici setmanal es recolliria mitjançant una tasca definida al Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Resolució d’exercicis i problemes proposats durant el curs: 22,5 %.

• Qüestionaris d’autoavaluació al final de cada tema: 22,5 %.

• Examen final de síntesi (teoria): 40 %. En aquest examen s’exigeix una nota mínima de 4 sobre 10 per poder aprovar l’assignatura.

• Examen final de síntesi (problemes): 15 %. En aquest examen s’exigeix una nota mínima de 4 sobre 10 per poder aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

Qui s’aculli a l’avaluació única i a la reavaluació ha de fer un examen final de teoria i problemes i treure una nota mínima de 5.