Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Materials

Codi de l'assignatura: 360624

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Martinez Lopez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

72

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

42

 

(Desenvolupament de projectes en grups reduïts.)

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per avaluar la seguretat, durabilitat i integritat estructural dels materials i dels components fabricats amb aquests materials.

   -

Capacitat per identificar les estructures dels diversos tipus de materials i conèixer les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.

   -

Capacitat per saber planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, la fabricació, el processament, la utilització i el reciclatge de tot tipus de materials en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.

   -

Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionats amb el comportament i la utilització de tot tipus de materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Fer els assaigs per determinar les propietats més rellevants dels materials (propietats mecàniques, químiques, etc.).
 • Dur a terme els tractaments tèrmics per obtenir materials amb propietats específiques.
 • Reconèixer la propietat o les propietats d’un material que determinen la seva futura aplicació.
 • Modelitzar reaccions i transformacions dels materials.
 • Saber fer els processos d’obtenció més habituals dels materials compostos de matriu polimèrica.
 • Saber justificar els resultats obtinguts en funció de les característiques dels materials.

 

Referits a habilitats, destreses

L’alumnat ha de desenvolupar les capacitats següents:

 • Capacitat per modelitzar les transformacions dels materials.
 • Capacitat de treball en el laboratori.
 • Capacitat per cercar, analitzar i sintetitzar la informació bibliogràfica dins l’àmbit de la ciència i la tecnologia dels materials.
 • Capacitat de representació i anàlisi de les dades obtingudes.
 • Capacitat per particularitzar regles generals a casos concrets.
 • Capacitat per elaborar i exposar el treball dut a terme al laboratori.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar una actitud positiva i proactiva davant les activitats de l’assignatura.
 • Mostrar una actitud d’anàlisi crítica dels resultats obtinguts.
 • Adquirir l’habilitat per treballar de manera autònoma i en equip.
 • Saber-se organitzar i planificar.
 • Tenir la capacitat d’ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà (conferències, visites a instal·lacions, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

I. Sessions pràctiques

*  1. Introducció al mètode d’elements finits

2. Comportament reològic

3. Comportament enfront de la corrosió

4. Obtenció de materials compostos

    4.1. Materials compostos de matriu termoplàstica

    4.2. Materials compostos de matriu termoestable

5. Assaig de fatiga

6. Assaig de termofluència

7. Assaig de flexió

8. Assaig d’impacte

9. Assaig de tracció

II. Projecte

*  1. Introducció

2. Objectius

3. Metodologia

4. Resultats i discussió

5. Conclusions

6. Bibliografia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

L’assignatura es divideix en dos blocs: bloc I (sessions pràctiques) i bloc II (projecte).

El bloc I correspon a sessions pràctiques impartides pel professorat, durant les quals l’alumnat aprèn com fer, entre d’altres, els principals assaigs mecànics, químics i tractaments tèrmics, que permeten caracteritzar un material o bé obtenir un material amb unes propietats determinades segons un guió preestablert. Aquest primer bloc equival a 30 h de treball presencial al laboratori.

El bloc II correspon a l’elaboració d’un projecte proposat pel professorat, en grup, que consisteix a dissenyar el mètode de treball necessari per assolir l’objectiu marcat. Durant aquest projecte, el treball el tutoritza el professorat. Els estudiants han de fer la memòria del projecte i defensar-la en una presentació oral.

En el desenvolupament del projecte s’hi poden incloure característiques de la metodologia d’aprenentatge servei (ApS), que exigeix la participació dels estudiants en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

En cas que la situació impedeixi la presencialitat dels alumnes als laboratoris, s’adapta la metodologia de les activitats de l’assignatura:

 • Per al bloc I els alumnes disposen de vídeos de la pràctica; s’habiliten els mecanismes necessaris perquè puguin treballar i discutir els resultats obtinguts amb el professorat.
 • Per al bloc II es proposen projectes que els alumnes puguin dur a terme de manera telemàtica, amb els reactius i equipaments que tinguin al seu abast. Per al seguiment del desenvolupament del projecte, s’habiliten els mecanismes adients.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del bloc I es porta a terme amb un qüestionari en què s’avaluen els coneixements adquirits durant les sessions pràctiques, els resultats que s’hi han obtingut i la seva interpretació. Aquest qüestionari es fa durant l’últim dia de les sessions pràctiques. El bloc I representa el 40 % de la nota final de l’assignatura.

En el bloc II s’avaluen la preparació, l’execució i el seguiment del projecte, la memòria escrita i la defensa oral del projecte. El bloc II representa un 60 % de la nota final de l’assignatura.

 

Avaluació única

Com que es tracta d’una assignatura experimental es requereix la presència de l’alumne i una activitat constant al laboratori. No és possible l’avaluació única ni la reavaluació de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anderson, Mark J. Doe simplified : practical tools for effective expermentation. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2015  Enllaç

ASM Handbook. 10th ed. Materials Park : ASM International, 1990-. Vol. 1-22  Enllaç

  Sèrie de diferents volums. Contingut: 1. Properties and selection : irons, steels, and high-performance alloy ; 2. Properties and selection : nonferrous alloys and special purpose materials; 3. Alloy phase diagrams; 4. Heat treating; 5. Surface engineering; 6. Welding, brazing, and soldering; 6A. Welding fundamentals and processes; 7. Powder metal technologies and applications; 8. Mechanical testing and evaluation; 9. Metallography and microstructures; 13A. Corrosion : fundamentals, testing and protection; 13B. Corrosion : materials; 13C. Corrosion : environments and industries; 14A. Metalworking : bulk forming; 14B. Metalworking : sheet forming; 15. Casting; 18. Friction, lubrication and wear technology; 19. Fatigue and fracture; 20. Materials selection and design; 21. Composites; 22A. Fundamentals of modeling for metals processing; 22B. Metals process simulation

Callister, William D. Introducción a la ciencia  e ingeniería de materiales. Barcelona : Reverté, 1995-1996  Enllaç

Materials science and technology : a comprehensive treatment. Weinheim : Wiley-VCH, 2005.  (11 v.)  Enllaç

Molera i Solà, Pere. Recubrimientos de los metales. Barcelona : Marcombo [etc.], 1990  Enllaç

Núñez Álvarez, Carlos ; Roca, Antoni ; Jorba, Jordi. Comportamiento mecánico de los materiales. 2a ed. rev. y actualizada. Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012. Vol. 1.  Enllaç

Smith, William F. ; Hashemi, Javad. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. 4a ed. México, D.F. [etc.] :  McGraw-Hill Interamericana, 2007  Enllaç

3a ed. 1998  Enllaç

Springer handbook of materials measurement methods. Berlin : Springer, 2006  Enllaç