Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materialografia

Codi de l'assignatura: 360625

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Dosta Parras

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Consulta de pàgines web seleccionades:

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per identificar les estructures dels diversos tipus de materials i conèixer les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Formar-se en el camp de l’enginyeria de materials des del punt de vista estructural (macro-, meso-, micro- i nano-), associant aquestes característiques amb el comportament i les propietats dels materials.
  • Ampliar la formació científica amb la caracterització de les estructures dels diferents tipus de materials i amb la justificació de les propietats per a l’aplicació òptima a escala industrial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Continguts teòrics

1.1. Introducció a la materialografia

1.2. Abast, avantatges i limitacions entre les tècniques de caracterització estructural

1.3. Disposició macroestructural, mesoestructural i microestructural en els sistemes sòlids

1.4. Estructures materialogràfiques dels materials metàl·lics (metal·lografia)

1.5. Estructures materialogràfiques dels materials ceràmics (ceramografia)

1.6. Estructures materialogràfiques dels materials polimèrics (plastografia)

1.7. Estructures materialogràfiques dels materials compostos

1.8. La materialografia com a eina per millorar els materials

2. Continguts pràctics

2.1. Estructures materialogràfiques d’acers

2.2. Estructures materialogràfiques d’aliatges lleugers i titani. Base coure, níquel i superaliatges

2.3. Estructures materialogràfiques dels materials ceràmics i els seus compostos

2.4. Estructures materialogràfiques dels materials polimèrics i els seus compostos

2.5. Estructures materialogràfiques dels materials en microscòpia electrònica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’inicia amb classes magistrals, atès que l’alumnat mai ha cursat una matèria dedicada exclusivament a la caracterització estructural. En aquest cas, es plantegen activitats formatives que consisteixen en la distribució o presentació de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de desenvolupament de casos en grups reduïts i a l’aula assignada. Assolida una formació mínima, s’hi intercalen seminaris pràctics per facilitar el desenvolupament del coneixement adquirit. 

L’assignatura ha de treballar-se activament un cop assolits els coneixements fonamentals que permetin aquesta participació. La matèria permet el plantejament i la resolució de casos pràctics reals, de manera que l’alumnat posa en pràctica els coneixements adquirits al llarg de l’assignatura per poder resoldre el problema plantejat.

El temps no presencial assignat es dedica a treballs amb mostres seleccionades pel professorat i/o desenvolupament de casos. Finalment, hi ha una part d’ensenyament-aprenentatge autònom (fora de l’aula), que, en tots els casos, pot ser en connexió directa amb el professorat.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova a final de curs: 60/100.
  • Prova parcial d’avaluació d’aprenentatge: 20/100.
  • Treball tutelat: 10/100.
  • Qüestionari de pràctiques: 10/100.


Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final. Per accedir-hi, cal haver fet les pràctiques.

 

Avaluació única

  • Prova a final de curs: 90/100.
  • Quëstionari de pràctiques: 10/100.


Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final. Per accedir-hi, cal haver fet les pràctiques.