Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metalls i Aliatges

Codi de l'assignatura: 360627

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Chimenos Ribera

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Fonaments d’Enginyeria de Materials, i Materials.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions.

   -

Capacitat per saber planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, la fabricació, el processament, la utilització i el reciclatge de tot tipus de materials en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Saber relacionar l’estructura i les propietats dels materials metàl·lics.
 • Conèixer l’efecte dels diferents elements d’aliatge en l’estructura i les propietats dels materials metàl·lics.
 • Conèixer els tractaments tèrmics que permeten variar l’estructura i les propietats dels materials metàl·lics.
 • Conèixer els principals materials metàl·lics industrials.
 • Conèixer els fonaments de la selecció dels materials metàl·lics.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Ser capaç de seleccionar els materials metàl·lics més adients per a una aplicació determinada.
 • Elegir els tractaments tèrmics més adients per a una aplicació determinada d’un material metàl·lic.
 • Tenir capacitat de treball en grup, tant en laboratori com en la preparació de treballs.
 • Tenir capacitat per a la recerca i síntesi d’informació bibliogràfica dins l’àmbit de la ciència i la tecnologia dels materials metàl·lics.
 • Tenir capacitat d’exposició en públic de treballs desenvolupats tant de manera individual com en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
 • Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
 • Saber organitzar-se i planificar-se.
 • Tenir la capacitat d’ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà (conferències, visites a instal·lacions, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als metalls i als seus aliatges

2. Aliatges de base ferro

2.1. Sistema Fe-C. Transformacions isotermes. Tractaments tèrmics

2.2. Carburació i nitruració

2.3. Acers al carboni. Acers de baix aliatge

2.4. Acers de contingut mitjà i alt en element d’aliatge. Efecte dels elements d’aliatge en els acers al carboni

2.5. Acers inoxidables

2.6. Foses

3. Metalls i aliatges lleugers

3.1. Alumini i aliatges d’alumini

3.2. Magnesi i aliatges de magnesi

3.3. Titani i aliatges de titani

3.4. Beril·li i aliatges de beril·li

4. Metalls base i els seus aliatges

4.1. Coure i aliatges de coure

4.2. Plom i aliatges de plom

4.3. Zinc i aliatges de zinc

4.4. Estany i aliatges d’estany

4.5. Níquel i aliatges de níquel

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 • Classes magistrals: consisteixen en sessions, que eventualment poden ser en línia en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants. Així mateix, es planteja també fer activitats formatives en línia, que consisteixen en la presentació de determinats continguts teòrics combinats amb sessions presencials en grups reduïts a l’aula. En aquestes sessions magistrals es presenten i es despleguen els continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Una part de l’activitat es dedica a fer sessions teoricopràctiques amb bases de dades i aplicacions específiques de la matèria. Això permet una participació més activa dels estudiants mitjançant el plantejament, l’anàlisi i la resolució de qüestions o temes basats en els continguts que es desenvolupen en les sessions magistrals.

Es fomenta al màxim la participació de l’alumne, sobretot en les sessions teoricopràctiques.

 • Treball tutoritzat: consisteix en un treball en grup o individual (en funció del nombre d’alumnes matriculats) d’un material metàl·lic concret. Cadascun dels grups treballa un cas diferent i al final es fa un seminari de presentació i discussió. Així mateix, durant el curs es fan qüestionaris i activitats en línia que permeten consolidar els coneixements adquirits en les classes presencials.
 • Treball autònom: el treball autònom s’ha de portar a terme consultant els llibres de referència, per afermar i, si escau, ampliar els coneixements que s’han impartit a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Qüestionari temàtic del bloc de metalls base ferro: 15 % de la qualificació final.
 • Treball tutoritzat i altres petites proves avaluadores: 15 % de la qualificació final.
 • Prova de laboratori: 10 % de la qualificació final.
 • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


Reavaluació
 • La reavaluació té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis.
 • No es poden presentar a la reavaluació els alumnes que no s’hagin presentat a la prova final de conjunt.
 • Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar la nota.
 • La presentació a l’examen de reavaluació implica renunciar a la nota obtinguda prèviament.

 

Avaluació única

La petició d’avaluació única s’ha d’entregar al professor abans de la primera prova d’avaluació continuada.

 • Prova de laboratori: 10 % de la qualificació final.
 • Prova final de conjunt: 90 % de la qualificació final.


Reavaluació
 • La reavaluació té lloc en la data que determini el Consell d’Estudis.
 • Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar la nota.
 • La presentació a l’examen de reavaluació implica renunciar a la nota obtinguda prèviament.