Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polímers i Materials Híbrids

Codi de l'assignatura: 360629

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Camila Barreneche Guerisoli

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

(Els problemes es fan en horari de teoria.)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions.

   -

Capacitat per saber planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, la fabricació, el processament, la utilització i el reciclatge de tot tipus de materials en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.

(Capacitat per saber planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, la fabricació, el processament, la utilització i el reciclatge de tot tipus de materials polimèrics i híbrids en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es tracta d’una assignatura sobre nocions bàsiques per entendre el conjunt de l’enginyeria de materials; per tant, l’objectiu general és que l’estudiant adquireixi uns conceptes clars per comprendre de manera integral les matèries de la titulació relatives als materials.

 

Objectius específics

• Conèixer els aspectes més importants en què es basa la indústria dels materials plàstics i compòsits; les característiques específiques de la relació estructura-propietats; els paràmetres que controlen les propietats físiques, i els criteris de selecció i processament.

 

Referits a habilitats, destreses

Havent cursat l’assignatura, l’estudiant ha de ser capaç de:

• Seleccionar els materials polimèric i híbrid més adients per a una aplicació determinada.
• Triar els tractaments més adients per a una aplicació determinada d’un material polimèric i híbrid.
• Treballar en grup en la preparació d’un tema.
• Fer recerca i síntesi d’informació bibliogràfica dins l’àmbit de la ciència i la tecnologia dels materials polimèrics i híbrids.
• Exposar en públic treballs elaborats tant de manera individual com en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
• Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
• Saber-se organitzar i planificar.
• Tenir la capacitat d’ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà (bibliografia, conferències, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i classificacions dels polímers

*  1.1. Polímers naturals i sintètics. Per addició i per condensació. Polímers termoplàstics, termoestables i elastòmers. Copolímers. Polímers lineals, ramificats, entrecreuats i reticulats. Tacticitat
1.2. Masses moleculars i polidispersivitat

2. Relacions estructura-propietats

*  2.1. Relació de l’estructura amb les propietats tèrmiques, mecàniques i termomecàniques (models), i reològiques
2.2. Caracterització de propietats 

3. Materials híbrids. Classificació. Compòsits, escumes i materials naturals

*  3.1. Materials compòsits de matriu polimèrica. Propietats dels materials constituents. Partícules. Fibres, tipus de fibres. Matrius. Additius. Estructures de bresca (honeycomb) i prepregs
       3.1.1. Materials reforçats amb partícules. Exemples de materials per fabricació additiva
       3.1.2. Materials reforçats amb fibres contínues i discontínues i teixits
       3.1.3. Materials de sandvitx. Propietats
3.2. Escumes
       3.2.1. Obtenció
       3.2.2. Propietats
3.3. Materials naturals
       3.3.1. Fustes. Composició i estructures. Propietats
       3.3.2. Bambú, suro i cuir
       3.3.3. Fibres naturals
3.4. Híbrids funcionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és dinàmica i participativa. Les activitats presencials consisteixen en classes magistrals en què es presenten i es despleguen els continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Una part de les sessions es dedica a seminaris perquè hi hagi una participació més activa dels estudiants amb el plantejament, l’anàlisi i la resolució de qüestions o temes basats en els continguts que es desenvolupen en les sessions magistrals. Es fomenta al màxim la participació de l’alumnat, sobretot a les sessions de seminaris.

Les activitats es complementen amb el treball tutoritzat: consisteix a fer un treball en grup d’un material polimèric o híbrid per a una aplicació concreta. Cadascun dels grups treballa un cas diferent i al final es fa un seminari de presentació i discussió.

Al llarg del curs es fan diferents comentaris d’articles notables publicats en revistes internacionals del sector. Les sessions d’aprenentatge actiu poden ser eventualment retransmeses en línia en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova parcial d’avaluació: 20 %.
  • Treball tutoritzat, que els alumnes han de presentar en paper i oralment al final del semestre: 10 %.
  • Exercicis i qüestionaris: 10 %.
  • Prova final: 60 %.


Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota, cosa que implica renunciar a la nota obtinguda prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.

 

Avaluació única

Avaluació final i única: 100 %.
 

Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota, cosa que implica renunciar a la nota obtinguda prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.