Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Obtenció i Processament de Materials

Codi de l'assignatura: 360632

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Formosa Mitjans

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i controlar els processos de producció i transformació de materials.

   -

Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionats amb el comportament i la utilització de tot tipus de materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir els coneixements que permetin entendre el fonament fisicoquímic dels processos d’obtenció i processament dels materials.
• Adquirir els coneixements per comprendre la pràctica dels processos d’obtenció i processament dels materials.
• Saber analitzar els processos d’obtenció i processament dels materials en termes d’eficiència, d’energia, d’economia i de medi ambient.

 

Referits a habilitats, destreses

• Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als processos bàsics d’obtenció i processaments dels materials.
• Disposar dels coneixements per adquirir habilitats experimentals en un laboratori de materials.
• Saber aplicar els coneixements teòrics a situacions pràctiques utilitzant models matemàtics, gràfics i totes les eines que permetin resoldre problemes bàsics en el camp de l’obtenció i el processament dels materials.
• Tenir capacitat per al raonament deductiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar una actitud crítica davant l’assignatura.
• Mostrar una actitud positiva davant les activitats de l’assignatura.
• Saber-se organitzar i planificar.
• Tenir la capacitat d’ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà (conferències, visites a instal·lacions, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Matèries primeres

*  1.1. Consideracions generals sobre els processos d’obtenció i processament
1.2. Matèries primeres metàl·liques i ceràmiques
1.3. Processos de separació i concentració
1.4. Matèries primeres industrials dels polímers

2. Fonaments dels processos d’obtenció dels metalls

*  2.1. Anàlisi energètica i equilibris en els processos d’obtenció. Diagrames d’Ellingham
2.2. El sistema C/CO/CO2. Diagrames MO/CO/CO2
2.3. Pirometal·lúrgia: processos de torrefacció, fusió i volatilització. Metal·lotèrmies. Electròlisi de sals foses. Afinament pirometal·lúrgic
2.4. Hidrometal·lúrgia: processos de lixiviació, precipitació, extracció amb dissolvents i canvi iònic. Cementació. Reducció amb gasos. Producció i afinament electrolític

3. Obtenció i processament dels metalls

*  3.1. Siderúrgia primària i secundària
3.2. Obtenció dels principals metalls no ferris
3.3. Processament dels materials metàl·lics. Emmotllament. Forja, laminatge, extrusió, trefilatge. Pulverimetal·lúrgia. Soldadura

4. Obtenció i processament dels materials ceràmics

*  4.1. Obtenció i processament per sinterització
4.2. Ceràmiques SiO2/Al2O3/K2O. Conformació hidroplàstica. Tractaments de cocció
4.3. Obtenció i processament dels vidres i vitroceràmiques
4.4. Obtenció i presa dels ciments

5. Obtenció i processament dels materials polimèrics

*  5.1. Polimerització radicalària, per condensació i per reticulació. Polimerització en bloc, en solució i en suspensió o emulsió. Polimerització en fase gasosa
5.2. Processament dels polímers: emmotllament per injecció. Extrusió. Bufat. Filat. Emmotllament per compressió i per transferència

6. Obtenció i processament dels materials compostos

*   6.1. Cermets. Formigons
6.2. Reforçament amb fibres. Panells i estructures sandvitx

7. Tendències econòmiques i mediambientals en el futur dels processos d’obtenció i processament

8. Pràctiques de laboratori

*  8.1. Obtenció pirometal·lúrgica
8.2. Afinament pirometal·lúrgic
8.3. Producció electrolítica i afinament electrolític
8.4. Dosificació d’un formigó en massa amb màxima compacitat
8.5. Síntesi i processament de termoplàstics i termoestables

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats de l’assignatura són les següents:

  • Activitats presencials: consisteixen en classes en què es presenten i es despleguen els blocs temàtics de l’assignatura. Una part de les sessions presencials, seminaris o pràctiques de problemes es dedica a plantejar, analitzar i resoldre qüestions basades en els continguts que es desenvolupen en les sessions magistrals. Es fomenta al màxim la participació de l’alumnat, sobretot en les sessions de seminaris i problemes.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es plantegen activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la presentació dels continguts teòrics combinades amb sessions presencials de plantejament, resolució i anàlisi de qüestions i problemes en grups reduïts i a l’aula assignada.

  • Pràctiques de laboratori: l’alumne fa treball experimental als laboratoris del departament, sobre la base d’una part dels continguts del programa de l’assignatura.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants als laboratoris de pràctiques, es plantegen activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la presentació dels continguts teòrics combinades amb sessions presencials per desenvolupar la part pràctica.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

  • Treball d’avaluació continuada: es desenvolupa al llarg del període lectiu i pot incloure diverses activitats susceptibles d’avaluació (proves de tipus test, resolució d’exercicis i problemes i treball bibliogràfic). S’avisa els estudiants amb antelació suficient del dia en què es porten a terme o s’han de lliurar aquestes activitats.
  • Treball autònom: l’alumnat dedica les hores corresponents al treball autònom a l’estudi i a la resolució d’exercicis proposats pel professorat i/o pels llibres de referència o consulta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Prova parcial a mig semestre: 15 % de la qualificació final.
  • Treball i proves d’avaluació continuada: 15 % de la qualificació final.
  • Treball de laboratori: 10 % de la qualificació final.
  • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Per poder aprovar l’assignatura és necessari assistir a les pràctiques i presentar-se a la prova de laboratori.

Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar nota, cosa que implica renunciar a la nota corresponent obtinguda prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.

 

Avaluació única

Cal avisar de la renúncia d’avaluació continuada per acollir-se a l’avaluació única amb el document formal per a aquest propòsit. A més, cal fer-ho dins dels terminis especificats pel Consell d’Estudis.

  • Treball de laboratori: 10 % de la qualificació final.
  • Prova final de conjunt: 90 % de la qualificació final.


L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Per poder aprovar l’assignatura és necessari assistir a les pràctiques i presentar-se a la prova de laboratori.

 

Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar nota, cosa que implica renunciar a la nota corresponent obtinguda prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.