Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Selecció de Materials

Codi de l'assignatura: 360634

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Merce Segarra Rubi

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

40

 

(Inclou seminaris i proves d’avaluació)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, per vigilar de manera especial el deteriorament dels materials amb respecte pel medi ambient.

   -

Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions.

   -

Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionats amb el comportament i la utilització de tot tipus de materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els criteris i mètodes de disseny per avaluar, seleccionar i fabricar materials segons la seva aplicació. Saber utilitzar les eines informàtiques per seleccionar materials.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber analitzar els problemes plantejats, calcular els paràmetres que regeixen la selecció de materials. Manipular els diagrames de propietats dels materials.

 

• Saber prioritzar els objectius dels problemes plantejats. Saber seleccionar o triar el millor candidat entre els possibles que compleixin les propietats sol·licitades.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Saber aplicar els criteris de selecció tenint especial cura del deteriorament dels materials i criteris de sostenibilitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El procés de disseny

1.1. Concepte de disseny

1.2. Disseny i desenvolupament d’un producte

1.3. Tipus de disseny

1.4. Eines associades al disseny

2. Selecció de materials

2.1. Estratègia de selecció

2.2. Índex de material i índex estructural

2.3. Procediment de selecció

2.4. Factor de seguretat

3. Limitacions al disseny

3.1. Disseny limitat per la rigidesa

3.2. Disseny limitat per la resistència

3.3. Disseny limitat per la fractura

3.4. Fricció i desgast

3.5. Selecció de materials i temperatura

4. Materials i forma

4.1. Factors de forma

4.2. Límits a l’eficiència de la forma

4.3. Índex de material incloent-hi la forma

4.4. Coselecció de material i forma

4.5. Estudi de casos

5. Restriccions i objectius en conflicte

5.1. Selecció amb múltiples restriccions

5.2. Objectius en conflicte

5.3. Funcions de penalització

5.4. Constants de bescanvi

5.5. Estudi de casos

6. Selecció de processos

6.1. Classificació dels processos

6.2. Modificació de propietats mitjançant el processament

6.3. Selecció de processament

6.4. Model de costos

6.5. Estudi de casos

7. Materials híbrids

7.1. Disseny d’híbrids

7.2. Tipus de compostos

7.3. Propietats dels compostos

7.4. Estructures sandvitx

7.5. Escumes

7.6. Enreixats

7.7. Estudi de casos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Malgrat que les activitats docents que tenen assignades horari i aula són presencials, cal valorar que el seu grau de presencialitat es pot modificar en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En aquesta assignatura s’ha de treballar de manera activa i participativa, tant en l’estudi dels casos pràctics de l’alumnat com a partir de les propostes de casos que el professorat aporti a l’assignatura, especialment un cop assolits els coneixements fonamentals que permetin aquesta participació. Per tant, hi ha una part d’ensenyament i aprenentatge presencial (a l’aula), una part d’ensenyament i aprenentatge dirigit (fora de l’aula) i, finalment, una part d’ensenyament i aprenentatge autònom (fora de l’aula). Així doncs, l’organització de l’assignatura es basa en:

 • Activitats presencials i no presencials:
  • Classes magistrals.
  • Estudi de casos dirigits i exercicis.
  • Pràctiques d’ordinador.
 • Treball tutoritzat:
  • Elaboració d’un projecte o treball tutoritzat.

Les sessions de teoria, problemes o pràctiques d’ordinador es poden retransmetre eventualment en línia en el cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics. També es plantegen activitats formatives en línia síncrones i asíncrones, que consisteixen en la distribució de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de dubtes, resolució de problemes o treball tutelat en grups reduïts i a l’aula assignada.

Les pràctiques d’ordinador consisteixen en 5 sessions de 2 hores de pràctiques d’ordinador que han de servir perquè l’alumne posi en pràctica els coneixements adquirits a les classes de teoria. En cas que l’aforament no permeti la presència simultània de tots els estudiants es planteja l’opció de fer les pràctiques en línia síncrones.

El treball tutelat consisteix en un treball individual o en grup sobre la selecció de materials i processos per fabricar un component o producte determinat. Cada alumne/grup treballa un cas i al final del semestre es fa un seminari de presentació de tots els treballs i discussió dels resultats. La presentació dels treballs és síncrona encara que pot fer-se en línia.

El treball autònom s’ha de portar a terme utilitzant els llibres de referència o consulta, per afermar i, si escau, ampliar els coneixements que s’han impartit a classe.

El treball tutelat també pot incloure la metodologia d’aprenentatge servei (ApS), que exigeix la participació dels estudiants en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat.

S’aprofita el treball tutelat per revisar i analitzar casos en què no s’ha tingut una perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar o funcionalitzar objectes o components.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per qualificar l’assignatura és obligatori:

 • Fer la prova final de conjunt a final de semestre. En cas de no fer-la, l’assignatura es qualifica amb un no presentat.
 • Dur a terme com a mínim el 60 % de les activitats corresponents a les activitats d’avaluació continuada.


Ponderacions de les activitats de l’avaluació continuada
 • Exercicis i activitats dirigides en forma de qüestionaris en línia que tenen termini de lliurament fixat. Si el lliurament no es fa dins el termini, no comptabilitza per a l’avaluació. 20 % de la qualificació final.
 • Treball tutelat que inclou un informe i la seva presentació en format presencial o no presencial síncron. 20 % de la qualificació final.
 • Prova parcial. 20 % de la qualificació final.
 • Prova final de conjunt. 40 % de la qualificació final.


Qualificació mínima i funció màxima

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova final de conjunt. En cas que la nota de la prova final sigui inferior a 3,5, només s’apliquen els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova final, la qualificació final és l’obtinguda a la prova final, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada i hagi superat la prova parcial amb una nota igual o superior a 3,5.

 

Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar nota, cosa que implica renunciar a la nota que s’ha obtingut prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.

La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació, la nota que es manté és la més alta entre l’obtinguda prèviament i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota.

 

Avaluació única

 

Renúncia a l’avaluació continuada

El període per renunciar a l’avaluació continuada és de tres setmanes.

 

Qualificació final de l’assignatura

 • Prova final de conjunt: 100 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar nota, cosa que implica renunciar a la nota que s’ha obtingut prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.

La reavaluació es fa en les dates que determini el Consell d’Estudis. En el procés de reavaluació, la nota que es manté és la més alta entre l’obtinguda prèviament i la seva reavaluació, amb l’excepció dels estudiants que havent aprovat l’assignatura vulguin millorar la nota.