Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 360636

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Irene Garcia Cano

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

20

 

(Activitats presencials amb el professorat.)

Treball tutelat/dirigit

200

Aprenentatge autònom

80

 

 

Recomanacions

 

En el moment que l’estudiant es matriculi al Treball Final de Grau (TFG) ha de tenir aprovades totes les assignatures del 5è i 6è semestre i ha d’estar matriculat i/o haver cursat les assignatures obligatòries del 7è i 8è semestre.

Cal que l’estudiant llegeixi prèviament la Normativa per als TFG de la Facultat de Química i les Directrius per al TFG d’Enginyeria de Materials.


Altres recomanacions

El TFG és un exercici de síntesi, per tant, és important que l’estudiant hagi desenvolupat una bona capacitat per analitzar i resumir. A més, és convenient:

 • Tenir un domini fluid de la llengua anglesa.
 • Ser hàbil a l’hora de localitzar la informació sobre el tema treballat i a l’hora d’analitzar-la, tot establint prioritats.
 • Dominar la informàtica com a usuari (programes comercials comuns).
 • Ser una persona autònoma i organitzada.


Finalment, i de manera genèrica, l’estudiant ha de posar en pràctica les competències ja adquirides durant els estudis.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, per vigilar de manera especial el deteriorament dels materials amb respecte pel medi ambient.

   -

Capacitat per dissenyar, implementar i controlar els processos de reutilització o d'emmagatzematge de materials, amb especial atenció a la cura de l'entorn.

   -

Capacitat per avaluar la seguretat, durabilitat i integritat estructural dels materials i dels components fabricats amb aquests materials.

   -

Coneixement dels principis econòmics i organitzatius de la gestió d'empreses i capacitat d'aplicar-los a la direcció d'indústries relacionades amb els punts anteriors.

   -

Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions.

   -

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i controlar els processos de producció i transformació de materials.

   -

Capacitat per saber planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, la fabricació, el processament, la utilització i el reciclatge de tot tipus de materials en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.

   -

Capacitat per comunicar coneixements, procediments, resultats o tècniques relacionats amb el comportament i la utilització de tot tipus de materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del TFG és abordar un problema de l’àmbit de l’enginyeria de materials. El problema ha de tenir interès industrial a curt, mitjà o llarg termini i la temàtica és àmplia: des d’un problema teòric de modelització, disseny i selecció de materials fins a un treball d’iniciació a la investigació (i, per tant, de caràcter experimental). El problema es pot plantejar relacionant-lo amb l’obtenció, el processament, la caracterització estructural i l’aplicació de tot tipus de materials, així com amb la revalorització al final del seu cicle de vida.
 

Referits a habilitats, destreses

Les habilitats i destreses que l’estudiant pot millorar amb el TFG són:

 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi per prendre decisions davant d’un problema.
 • Guanyar versatilitat en l’aplicació intel·ligent dels coneixements apresos, tant teòrics com de laboratori, a la resolució d’un problema determinat.
 • Habilitat per proposar objectius adequats a la dificultat del problema i el temps disponible.
 • Habilitat per gestionar la informació necessària per dur a terme el treball.
 • Adquirir destresa en l’elaboració d’informes científics, ben estructurats i ben redactats, i en la presentació oral del treball, utilitzant els mitjans audiovisuals habituals.Referits a actituds, valors i normes

L’elaboració del TFG ha de permetre a l’estudiant millorar els aspectes següents:
 • La capacitat de crítica i autocrítica per qüestionar la informació i els resultats recollits en el treball.
 • L’organització i la planificació de la feina.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El TFG és un treball autònom i individual que l’estudiant elabora amb la tutorització d’un professor. L’alumne informa dels progressos del seu treball amb una periodicitat determinada. La tasca del TFG es fonamenta en un recull bibliogràfic sobre el tema concret per desenvolupar. A més, depenent de les característiques del treball, es poden emprar diverses metodologies específiques: programari de càlcul i/o disseny, estades en un laboratori, etc. El TFG es pot dur a terme de manera parcial o total en una empresa/institució. En aquest cas, és una condició indispensable que l’empresa designi un tutor a l’alumne i que es compleixin tots els requisits que regula la normativa d’estada d’alumnes en empreses.

El treball fet s’ha de descriure en una memòria escrita en part (com a mínim la introducció, els objectius i les conclusions) o totalment en anglès, seguint el model de plantilla publicat en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. La memòria ha de tenir una extensió màxima de 60 pàgines i ha d’incloure un resum (de com a màxim dues pàgines) en català/castellà i anglès en què s’informi del contingut de la memòria i dels principals resultats obtinguts. A la memòria es pot incloure un apartat d’annexos (plànols, informació tècnica, recull de normativa, etc.) que no superin les 30 pàgines. La memòria ha de contenir els apartats següents: resum, índex, introducció, abast i objectius, desenvolupament (metodologia i discussió de resultats), conclusions i bibliografia. A més, es recomana d’incloure els apartats: antecedents, normativa i aspectes legals, viabilitat econòmica, cronograma d’execució.

La memòria final del TFG s’ha de dipositar al Campus Virtual segons el procediment i els terminis establerts.

S’aprofita el treball tutoritzat per revisar i analitzar casos en què no s’ha tingut una perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar o funcionalitzar objectes o components.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

Per a l’avaluació del treball es valoren la qualitat de la memòria i la claredat de la presentació oral i la discussió. A més de la qualitat científica i/o tècnica del treball, es valora la capacitat comunicativa, oral i escrita de l’estudiant, així com el grau d’assoliment de les competències generals i de les competències específiques de la titulació.

L’avaluació de l’assignatura es fa tenint en compte la qualificació del tutor (15 %) i la del tribunal (85 %). En els dos casos la qualificació s’obté a partir de les rúbriques que hi ha a l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual. A les rúbriques s’avaluen les competències associades a l’assignatura que l’alumne ha demostrat tenir durant l’elaboració del treball, a l’escriptura de la memòria i a la presentació oral del projecte. A més, el tribunal també valora el domini de la llengua anglesa tant a la memòria com a la presentació pública.

La defensa pública del TFG consta d’una presentació oral d’una durada màxima de 20 minuts, seguida d’un torn de preguntes de la comissió avaluadora fins a un màxim de 20 minuts més. En aquesta presentació oral, s’ha d’emprar l’anglès per exposar, com a mínim, les conclusions. Si la defensa del treball no es pot fer de forma pública, s’habilita un espai a l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual per dur a terme la presentació així com les preguntes del tribunal corresponent. El procés és exactament el mateix, però en format de videoconferència.

Els alumnes que, a criteri del tribunal, optin a la qualificació de matrícula d’honor, la comissió del TFG els pot convocar a una segona defensa oral d’una durada màxima de 10 minuts i 10 minuts més de preguntes de la comissió.

D’acord amb els objectius i les característiques del treball final de grau, no hi ha procés de reavaluació ni prova d’avaluació única.